Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Türk ve Dünya Tarihi > Türk Tarihi
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Türk Boyları

Türk ve Dünya Tarihi kategorisinde ve Türk Tarihi forumunda bulunan Türk Boyları konusunu görüntülemektesiniz.
AVŞAR BOYU: Avşar boyu (daha ziyade İran coğrafyasında, Afşar şeklinde de yazılır) Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 19-12-2006, 11:08
 
Okk Türk Boyları

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


AVŞAR BOYU:
Avşar boyu (daha ziyade İran coğrafyasında, Afşar şeklinde de yazılır) Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Bozoklar kolundan (sağ kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Yıldız Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.
Türklerin tarihi coğrafyası içinde pek çok yer bu ismi taşımaktadır. Ayrıca yaygın bir soyadı olarak günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde yerleşik olmalarına rağmen, bir kısmı, adetlerini halen devam ettirmektedirler. Bugün Kayserinin Pınarbaşı ilçesine bağlı bir kısım köyler ile, aynı ilçenin Pazarören beldesi ve bu belde çevresindeki köylerinden pek çoğu, Kayseri ilçesi ve Tomarzanın Toklar beldesi çevresindeki köylerin yarıdan fazlası, Avşarlara aittir. Ayrıca Adanaya bağlı Mağara ilçesi köylerinden Ayvad ve Ağdaşalanı köyleri de, Avşarlar tarafından iskân edildiği gibi, Çukurovada mevcut bazı Avşar köylerinden başka, Kastamonu, Bolu, Muğla, Isparta ve Antalya yörelerinde pek çok Avşar köy adına rastlanır.
Malazgirt Savaşı'ndan sonra, Anadoluya Türkmenlerle beraber göç eden Avşarlar, Anadolu Selçuklu Devletinin uç bölgelerine yerleştirilmişlerdi. Genel olarak, Anadoluda yerleşim yerleri arasında Avşar adı, Kayılardan sonra ikinci sırada gelmektedir. Bu yer adları, Avşarların, Anadolu coğrafyasının fetih ve iskanında Kayılar ve Kınıklar gibi birinci derecede rol oynadıklarını göstermektedir.
Avşarlar Türk tarihinin farklı aşamalarında kendilerinden söz ettirmişlerdir. Bu aşamalar aşağıdaki maddelerde toplanabilir.
Büyük Selçuklu Devleti'nin bölünerek zayıflamasından sonra, 12. yüzyılın ilk yarısında bir süre bağımsız, bir süre de Irak Selçuklularına bağlı şekilde sürdürdükleri beylik.
Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan önce, diğer Oğuz boyları ile beraber Avşarlar da Kıpçak Çölünde yaşarlardı. 1135-1136 yıllarında, reisleri Arslanoğlu Yakup Bey kumandasında güneye inerek Huzistana yerleştiler. Yakup Beyden sonra Avşarların başına Küşdoğanoğlu Aydoğdu geçti. Şumla lakabıyla anılan bu bey, Büyük Selçuklu Devletinin zayıflamasından faydalanarak, Huzistanda Selçuklu hakimiyetine son verdi ise de, 1159da Irak Selçuklu Devleti sultanı Melikşah gelerek tekrar Huzistana hakim oldu. Bu devrede, Şumla da Melikşahın hizmetine girdi. 1194 yılında, Abbasi halifesi En-Nasır li-Dinillah, veziri İbn-ül-Kassab kumandasında Huzistan bölgesine bir ordu gönderdi. İbn-ül-Kassab, Huzistanın başşehri Tusteri ve birçok kaleleri zaptettikten sonra, Şumlanın ailesini ve çocuklarını toplayıp Bağdata götürdü. Böylece Huzistandaki, Avşar Şumla ve oğullarının hakimiyeti sona erip, ülke, halifenin topraklarına katıldı.
Çeşitli kaynaklar, Karamanoğulları Beyliğini kuran ailenin, Avşar boyuna mensup olduğu belirtmektedir.
İran tarihi ve dolaylı şekilde de Osmanlı tarihi üzerinde önemli rol oynayan Avşarlar ise Anadoluya 13. yüzyılda göç edenlerdir.
Bu ikinci göç hareketi sırasında Anadoluya gelen Avşarların bir bölümü, daha sonra Akkoyunlu Devleti'nin kuzeybatı İranı ele geçirmesi üzerine, Mansur Bey önderliğinde İrana giderek Huzistana yerleşmiştir. Anadoluda kalanlar ise; daha çok Malatya ve Doğu Anadoluda bulunuyorlardı.
Kalanlardan büyük bir bölümü, Osmanlı Devleti ile Anadolu Türklüğü arasında büyük bir mücadeleye ve Türklerin Anadolu'dan kısmi bir tersine göç hareketine sahne olan ve 16. yüzyılın başlarında yine İrana göçerek Urmiyeden Herata kadar olan geniş bir bölgede yerleşmişlerdir. Safevi hükümdarı I. Şah İsmail bu Avşarları özellikle Horasan sınırını korumakla görevlendirmiştir. Daha sonra, 1736'da Nadir Şah bu Avşar boyları ile Afşarlar hanedanını kurmuştur.
İran Afşarları; Mansur Bey Afşarları, İmanlu Afşarları, Alplu Afşarları, Usalu Afşarları, Eberlu Afşarları olmak üzere, başlıca beş büyük obaya ayrılmaktaydı.
Safeviler'in zayıfladığı bir dönemde, Afşarların lideri Nadir; Afşar, Celayir ve diğer Türkmenleri etrafında toplamış ve Şah II. Tahmaspın hizmetine girmiştir. İran topraklarından Afganları çıkarınca, nüfuzu artmış, II. Tahmaspı tahttan indirerek yerine III. Abbası şah yapmiştır. Kendisini de saltanat vekilliğine getirmiştir. 1736da da kendi şahlığını ilan etmiştir. 1737de Hindistan seferine çıkarak Delhiye kadar ilerlemiştir. Bir suikasttan sonra, idareyi sertleştiren Nadir Şah, Afşar ve Kaçar Beyleri tarafından öldürülmüştür. Horasanı yöneten torunu Şahruhun ölümünden sonra, İran'da Avşar egemenliği sona ermiştir.
İran Afşarları, günümüzde, Urmiye gölünün kuzey batısında Hemedan, Kirmanşah, Nişabur, Kermanın güneyinde dağınık halde yaşamaktadırlar.
Avşarlar, nihayet, 18. yüzyıl ve 19. yüzyılda ve özellikle Anadolu'nun güney bölgelerinde Osmanlı Devleti'nin iskan politikasına karşı Dadaloğlu tarafından ölümsüzleştirilmiş direnişleri ile de kendilerinden söz ettirmişlerdir

BARAK TÜRKMENLERİ:
Türklerin boylarından biridir. Şu an İran topraklarındaki Horasan şehri atayurtlarıdır. Horasandan 84000 hane iskan (göç)etmiştir. Şu an Gaziantep ilinin Karkamış, Nizip, Oğuzeli ilçelerinde yaşamaktadırlar. Kendilerine has kültürleri vardır. Kültürlerinde kendi adlarıyla anılan Barak uzun havaları önemli yer tutar. Bu uzunhavalerda kendilerine ait bütün bilgileri sözlü olarak sonraki kuşaklara ulaştırmışlardır. Ünlü ozanları Karacaoğlan, Dedemoğlu, kılınçoğlu, Garip'tir


Bayat Boyu:
Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Bozoklar kolundan (sağ kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gün Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.

Afyonkarahisar ve Çorum'un birer ilçesi bu boyun mensuplarıyla bağlantılı şekilde Bayat - Bayat ismini taşımaktadır.

"Bayat" kelimesinin Eski Türkçe'deki anlamı varlıklı, devletlidir.

Bayındır boyu:
Bayındır boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.

İzmir'in bir ilçesi bu boyun mensuplarıyla bağlantılı şekilde Bayındır ismini taşımaktadır.

Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuklu hanedanı Bayındır boyundan çıkmıştır.

Dodurga boyu
Dodurga boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Bozoklar kolundan (sağ kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Ay Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.

[[CORUM,ÇANKIRI,BURSA GIBI TURKIYEDE bırçok ile yayılmış durumdadır mensupları ile bağlantılandırılabilecek şekilde Dodurga ismini taşımaktadır.

"Dodurga" kelimesi egemen anlamında kullanılmıştır. Tarih içinde Moğol unsurların da dahil olmuş bulunduğu bir boydur

Eymür boyu

Eymür boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Dağ Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.

"Eymür" kelimesi iyi durumda, varlıklı anlamında kullanılmıştır.

Karaevli boyu
Karaevli boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Bozoklar kolundan (sağ kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gün Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.

"Karaevli" kelimesi kara çadırlı anlamında kullanılmıştır.


Kayı Boyu
Etimolojisi:
Kayı yada ingilizce yazılıyla Kai Kayınpeder kayınbrader kelimelrinde olduğu gibi akrabalık yakınlık hısımlık ifade etmek için kullanılır.Kayı kelime anlamı olarak kuvvet ve kudret sahibi demektir. Çoğulu Kayılar veya Kaylar olarak kullanılmaktadır. Osmanlıca K-Y-L-R olarak yazıldığından bazan orijinal teleffuzunu bilmeyenler Kayalar diye de yazıbilmektedir. Akraba Kelimeler:

Kay
Kayı
Kayın

Geçmişi
Babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han'ın bu boyun ilk atası olduğu düşünülmektedir

Yaşadığı Yerler, Tarihçesi ve Kayı Köyleri ve Şehirleri :
Hindistan: Babür devleti ve Kayı boyu
İran
Irak
Suriye
Urfa: Karacadağ da ikamet etmişlerdir.Süleyman Şah(Ertuğrul Gazi nin Babası Fırat nehrini geçerken boğulmuştur.
Konya
Ankara: Kayı köyleri
Kastamonu: Aşagı Kayı Köyü ve Yukarı Kayı Köyü
Çorum Osmancık'ta Osmangazi doğmuştur. Adını burdan alır.
Amasya
Sinop
Bilecik
Bursa
Edirne
Selanik - Kaza-i Cuma Cuma kazası(Namı diğer Kayılar Kazası) diye tahrir defterlerinde ve fermanlarda geçer. Aşağı Kayılarve Yukarı Kayılar diye ikiye ayrılırlar

Kınık boyu:
Kınık boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Deniz Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.

İzmir'in bir ilçesi ve bu ilçede bulunan bir akarsu bu boyun mensuplarıyla bağlantılı şekilde Kınık ismini taşımaktadır.

"Kınık" aziz, değerli anlamına gelir.

Salur Boyu
Salur boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Dağ Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.

"Salur" kelimesi kılıç sallayan anlamında kullanılmıştır.

Bu soydan gelenler İskilip'te Salur köyünü kuranlar ve günümüzde Salur soyadını taşıyanlardır

Yazır boyu
Yazır boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Bozoklar kolundan (sağ kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Ay Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinin bir beldesi Bu boyun mensupları ile bağlantılandırılabilecek şekilde Yazır ismini taşımaktadır.

"Yazır" kelimesi yurdu geniş anlamında kullanılmıştır.

Çavuldur boyu
Çavuldur boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.

"Çavuldur" kelimesi ünlü, şöhretli anlamında kullanılmıştır

Çepni boyu
Çepni boyu Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.

Çepniler Türk tarihinde özellikle Karadeniz Bölgesi'nin Türkleşmesinde çok önemli bir rol oynamışlardır. Özgün kültürlerini günümüzde de muhafaza etmekte ve sürdürmektedirler.

"Çepni" kelimesi düşmanla savaşan anlamında kullanılmıştır. Çepni boyunun özelliği "nerde yağu görse orda savaşır" olarak anlatılmaktadır. Karadeniz'de özellikle Giresun ve çevresinde Çepni boyundan insanlar yaşar. Karadeniz'de yaşayan Çepniler Sünni'dir. Farklı yerlerde yaşayan Çepniler içerisinde Alevi de görülebilir.

Üreğir boyu
Üreğir boyu (Yüreğir şeklinde de yazılır) Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Dağ Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir.

Adana'nın metropol ilçelerinden biri bu boyun mensupları ile bağlantı kurulabilecek şekilde Yüreğir ismini taşımaktadır.

"Yüreğir" kelimesi işleri düzenli, işleri yolunda anlamında kullanılmıştır.


"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2  
Okunmamış 19-12-2006, 11:13
 
Okk Boyların Genel BilgileriBOYLARIN GENEL BİLGİLERİ
“Kınık kavmi: cürre karcığay, yani çakırdoğanın erkeği (Farsça cürre = kuşların erkeği)

Kayı kavmi: sungur (Reşidüddinin listesinde şahin olarak geçer), yani şahinlerin en büyüğü olan akdoğan.

Bayındır kavmi: Laçin (Reşidüddinin listesinde şahin olarak geçer), gezgin şahin.

Yuva kavmi: tuygun, yani yaşlı erkek çakırdoğan. Prof. Bazin Özbekçedeki karşılığını bulmuştur: kari erkek karciyağ.

Salur kavmi: bürgüt, yani kral kartal.

Afşar kavmi: jürra Laçin, yani erkek falco peregrinus.

Begitli kavmi: bahri, yani pandion haliaetos, yani küçük balıkçıl kartal ya da balık-kartal.

Büdüz kavmi: italyu (tam olarak köpekleri alan anlamındadır), yani falco lanarius (Rusçada balaban), av için yetiştirilen dişi ya da kutsal doğan.

Bayat kavmi: ükü, yani grandük.

Yazgır kavmi: turumtay (Reşidüddininde çakır olarak geçer), yani bozdoğan.

Eymür kavmi: adı bilinmeyen bu kuşa isperi, falco subbuteo, yani delicedoğan denebilir.

Karabölük kavmi: küyenek sarı, yani küçük sarı kerkenez (küyenin nekle kısaltılmışı).

Akbölük kavmi: küyenek, yani kerkenez.

Iğdır kavmi: karcığay, falco columbarius, yani çakırdoğan.

Yüregir kavmi: biku, yani gecekuşu.

Tukirka kavmi: kızıl karcığay, yani kızıl çakırdoğan.

Ulanyundluk kavmi: yağalbay, falco vespertinus, yani gece çakırdoğanı.

Tüger kavmi: küçügen, yani kuzuların büyük çakırdoğanı.

Becenek kavmi: ala toğunak, lanius exubitor, yani haşarat yiyen boz saksağan.

Culavdar kavmi: buğdaınık. Kononovun bunu Humay olarak yorumlaması yanlıştır. Bu kuş da humay gibi Kırgız halkbiliminde yer alan efsanevi bir kuştur. Adı buğdaykuşu olduğu düşünülüyor.

Çepni kavmi: humay. Farsçası hüma olan efsanevi bir kuştur. Bir önceki kuşta olduğu gibi yine bir hata yapılmıştır, fakat bu kez hatayı Ebulgazi yapmıştır. Efsanevi kuşların burada yeri yoktur. Gerçekte ongonları kumay, yani kar çakırdoğanıdır.

Carukluk kavmi: sarı karcığay, yani sarı çakırdoğan.

Karkin kavmi: sü büğürti, habiteos albicilla, yani balıkçılkartal, akkuyruklu kartal.

Yaşar kavmi: kirğu, yani atmaca
  #3  
Okunmamış 19-12-2006, 12:26
 
Standart

paylaşım için saol....
  #4  
Okunmamış 25-02-2007, 14:11
 
Standart --->: Türk Boyları

Paylaşım için teşekkürler ba tarz bilgiler aslında bize çok lazım aslımızı bilmeliyiz dimi
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Türk Boyları - Yakutlar Türk Boyları - Yakutlar Sibirya’nın kuzeydoğusunda yaşayan bir Türk boyu. Sahalar adıyla da bilinen Yakutların, Gulıganlarla (Kurıkanlar) Tunguzların karışmasından meydana geldiği tahmin...
Türk Boyları - Peçenekler Türk Boyları - Peçenekler Türk boylarından. Oğuzların Üç-ok koluna mensupturlar.İslâm kaynaklarında “Beçene, Beçenek, Biçene”; Anadolu ağzında “Peçeneke, Beçenek” olan boyun adı, “iyi çalışır,...
Türk Boyları - Tatarlar Türk Boyları - Tatarlar Türkistan’ın doğusundan, Cengiz İmparatorluğu zamanında Kırım ve Anadolu’ya yayılan bir kavim. Muhtelif zamanlarda, muhtelif mânâlarda kullanılan Tatar kelimesi,...
Türk Boyları - Çepniler Türk Boyları - Çepniler Çepniler, sayıları 24 olarak belirlenen Oğuz Boyları'ndan biri ve en kalabalık olanıdır. Üç - Oklar'ın Gök Han koluna bağlıdırlar. Bilindiği gibi Oğuzlar; Türkiye ve...
Türk Boyları - Yörükler Türk Boyları - Yörükler Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türklerine...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,048
Konular : 243,508
Mesajlar: 432,091
Şuan Sitemizde: 155

En Son Üye: almasri

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:25.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.