Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Eğitim & Öğretim > Sözlük
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Muhasebe Terimleri Sözlüğü

Eğitim & Öğretim kategorisinde ve Sözlük forumunda bulunan Muhasebe Terimleri Sözlüğü konusunu görüntülemektesiniz.
Muhasebe Terimleri Sözlüğü -A- ACYO:Herhangi bir paranın gerçek değeriyle,sürüm değeri arasında veya bir ticari senedin üzerinde yazılı miktarı ile indirimden ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 12-10-2010, 14:48
 
Standart Muhasebe Terimleri Sözlüğü

Muhasebe Terimleri Sözlüğü

-A-

ACYO:Herhangi bir paranın gerçek değeriyle,sürüm değeri arasında veya bir ticari senedin üzerinde yazılı miktarı ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark.

ADEMİ TEDİYE:Ödememe,ticari senetlerin vadeleri geldiği halde ödenmemesi halidir.

ADVALOREM VERGİ:İktisadi değerler üzerinden bir yüzde dahilinde hesaplanan ve alınan vergi.

AKTÜER:Akçalı sorunlarda,özellikle hayat sigortası sahasında olabilirlik hesapları yapan,istatistiki bilgiler
toplayan,matematik konusunda uzman kişidir.

ALONJ:Kambiyo senetlerinin arka tarafına yapılması gereken işlemler için burada yer kalmadığı durumda,bu kambiyo senedine uzunlamasına eklenen kağıda verilen addır.

ANKES:Kağıt para karşılığı olarak bunu çıkaran banka kasalarındaki mevcut rezervdir.Bu rezerv altın,gümüş gibi kıymetli madenler olabileceği gibi konvertibl döviz de olabilmektedir.

ANTREPO:Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu,korunduğu yer ,ardiye,depo.

APEL:Sermaye şirketlerinde,özellikle anonim şirketlerde,ortakların taahhüt etmiş oldukları sermayelerinden yaptıkları ilk ödemeden sonra,kalan ödenmemiş sermaye payları için şirket tarafından evvelce tespit edildiği şekilde ödemeye davet edilmeleridir.

ARBİTRAJ:Hisse senedi,tahvil,yabancı para gibi değerli kağıtları daha karlı görülen başka kağıtlarla değiştirme işidir.

AVAL:Ticari senetlerde,ödemeden sorumlu olanların ödememesi halinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelinin ödeyeceğine ilişkin verdiği güvencedir.

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2  
Okunmamış 12-10-2010, 14:49
 
Standart Cevap: Muhasebe Terimleri Sözlüğü

-B-
BAĞLI MUAMELE:Takas,ihraç veya ithal edilen mal,hizmet veya teknoloji transferleri bedelinin,kısmen yada bütünüyle mal,hizmet,teknoloji transferi veya kısmen döviz ile karşılandığı satıştır.

BARTER:Şirketleri,ihtiyacı olan malları para ödemeden ve hiçbir şekilde nakit akımı olmadan alabilmeleri,bunun karşılığında da atıl stoklarında duran mal ve hizmetleri yine para almadan satarak,ihtiyaçlarını finanse etmeleridir.Aracı bir kurum olmadığı için takastan farklıdır.

BAŞABAŞ DEĞER:Kıymetli evrakın yahut diğer kıymetlerin üzerinde yazılı yani nominal değeri ile aynı olan fiyattır.

BAŞABAŞ NOKTASI:Kar ve zararın bulunmadığı nokta.

BEDEL-İ FERA: Devir bedeli anlamında bir hukuki terimdir.

BEYAZ CİRO:Bir kambiyo senedinin arkasına ve alonjuna atılan imzada lehine ciro yapılan kişi veya kuruluş belirtilmemişse yapılan ciro beyaz cirodur.

BİLA ÜCRET:Ücretsiz,bedava anlamına gelmektedir.

BİRİNCİL PİYASA:Tahvil veya hisse senedi gibi menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçlarının bizzat ihrac eden kuruluştan veya bu kuruluşa aracılık eden aracı kurumdan satın alınması işlemidir.

BLANŞ:Bankalarda günlük fişlerin,akşamleyin toplanıp kontrol ve türlü amaçlarla kayıt edildiği cetvel.

BLOKAJ:Yetkili bir makamın müsadesi olmaksızın bir varlığın sahibi tarafından kullanılamaması anlamına gelir.

BORSA RAYİCİ:Gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsalarına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini
ifade eden değerleme ölçüsü.

  #3  
Okunmamış 12-10-2010, 14:49
 
Standart Cevap: Muhasebe Terimleri Sözlüğü

-C-
CARİ HESAP:İki kimsenin para,mal,hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair yapılan sözleşme.

ÇİFTE VERGİ:Aynı vergi konusu üzerinde birden fazla vergileme yetkisinin çatışmasından veya aynı yetkinin birkaç kez kullanılmasından dolayı, bir mevzudan birden f
-D-
DAMGA VERGİSİamga Vergisi Kanunundan önce, kanunda yazılı bulunan ve ihtiyaç için ibraz olunabilecek olan evrak ve senedat ile ilanata mahsus olarak alınan vergi.

DAMPİNG:Milletlerarası pazarları elde etmek veya elindeki malı elinden çıkarmak için düşük fiyatla satma,ucuzluk anlamına gelir.

DAR PİYASA:Bir işletmenin tam kapasitede yarattığı üretiminin karşısında piyasada o mal için mevcut talebin az oluşunun ifadesidir.

DEBLOKAJ:Bir varlığın,yetkili makamların müsaadesi olmaksızın, sahibi tarafından hale getirilmesi blokajı oluşturmaktadır. Blokajın yetkili makamların müsaadesi ile kaldırılması işlemine deblokaj denilmektedir.

DEĞERLEME GÜNÜeğerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetlerin esas tutulması.

DİNAMİK BİLANÇO:Muhasebedeki hesapların karşılaştırılması ve işletmeye girmiş ve kullanılmış gerçek değerlerin hesaplanması ile meydana getirilen bilanço.

DİSPONİBİLİTE:1-Paraya derhal çevrilebilen değerlerin borçlanma oranı.
2-İki ülke veya belirli ülkeler arasında mevcut ticari hesaplarda lehteki bakiyeler,

DİSPONİBL KIYMETLERerhal paraya çevrilebilen likit veya sonsuz likit gibi değerler.

  #4  
Okunmamış 12-10-2010, 14:49
 
Standart Cevap: Muhasebe Terimleri Sözlüğü

-E-
EMİSYON PRİMİ:Anonim şirketler ile eshamlı komandit şirketlerin sermaye artırımına katılmak için belirlenen süreç içinde rüçhan haklarını kullanmayan ortakların hisse senetlerinin TTK ve SPK na göre hisse senedi ihraç eden şirketler tarafında nominal bedelin üzerinde satılması halinde, satış bedelinin nominal bedeli aşan kısmı.

EX WORKS:Uluslararası ticarette kullanılan sevk ve teslim şeklidir. Ticari işletmede teslim anlamında kullanılır.

EX SHIP:Uluslararası ticarette kullanılan sevk ve teslim şeklidir. Gemide teslim anlamında kullanılır.

EX QUAY: Uluslararası ticarette kullanılan sevk ve teslim şeklidir. Rıhtımda teslim anlamında kullanılır.
-F-
FACTORİNG:Ticari işletmelerin,ticari,ticari işlemlerinden kaynaklanan kısa vadeli ticari alacakları,vadesinden önce,devrettikleri factoring şirketinden tahsil etmeleri sistemine factoring denilmektedir.

FAS SATIŞI:Uluslararası ticarette kullanılan malın,satış,sevk ve ve teslim şeklini gösteren bir tabirdir.

FAKTORİNG ŞİRKETİ:Mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenen, bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansman sağlayan şirketler üstlenen, bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansman sağlayan şirketler.

FATURA/ÇEK:Türkiyede ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde kdv istisnası uygulaması için,yetki belgesi almış alıcı firmayla sözleşmesi bulunan izin belgeli satıcılardan isteyenlerin fatura olarak kullandıkları belge.

FEK:Ticari hayatta yaratılan bir hukuki sınırlamanın kaldırılması işlemidir.

FİKTİF AKTİF:İşletme bilançosunda gösterilmekle beraber gerçek değer ifade etmeyen veya işletme bilançosunda uygunsuz olarak bir varlıkmış gibi gösterilen kalemler.

FİNANSMAN BONOSU:İhraçcıların borçlu sıfatıyla düzenleyip Sermaye Piyasası kurulu kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evrak.

FİNANSMAN FONU: Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, yatırım indiriminden faydalanması kabul edilmiş bulunan yatırımların finansmanında kullanmak ve yatırım indirimi belgesinde bu yatırım için öngörülen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla ve safi kurum kazancından indirebildikleri fon.

FİZİBİLİTE:Bir yatırım projesinin işletmenin politikasına uygunluğunu sağlamak amacıyla ekonomik ve teknik yönlerden yapılan, kuruluş yeri, hukuki sorunlar ve finansman araştırmalarını bünyesine alan, projenin etkinliğini tartışma imkanını veren bilimsel gerçeklere dayalı çalışma.

FON PAYI:Gerçek kişi ve kurumların, gelir veya kurumlar vergilerinin %10u oranında ödedikleri pay.

FON AKIM TABLOSU:İşletmenin, belirli belirli bir hesap döneminde sağladığı fon kaynaklarını ve bunların yerlerini gösteren tablo.

FORFATİNG:İhracat işlemlerinden doğan alacakların geri dönülmez olarak yani riski tamamen sıfırlayarak forfating kuruluşuna satılmasından doğan iskonta işlemidir.

FOT SATIŞ:Uluslararası ticarette mal teslim işleminde fiyat belirleme şeklidir.

FRANCHISING:En genel anlamıyla başarılı bir markanın (lisansın) isim hakkının kullandırılmasıdır.

FUTURES:Futures kontratları, belli bir finansman enstrümanın standart bir miktarı için yapılan ve üzerinde anlaşılmış bir vade sonunda gerçekleşecek alım yada satış sözleşmesidir.

  #5  
Okunmamış 12-10-2010, 14:50
 
Standart Cevap: Muhasebe Terimleri Sözlüğü

G-
GARANTİ MEKTUBU:Bankalar tarafından taahhüt altına giren işletmelerin, bu taahhütlerine garanti olmak üzere vermiş oldukları bir belgedir.

GAYRİ KABİLİ RÜCU AKREDİTİE:Kararlaştırılan akreditif şartlarına tamamen uyulması şartıyla, belirtilen süre içinde çekilecek poliçelerin akreditifi açan banka tarafından kabul edilerek ödeneceği hakkında kesin bir taahhüdü kapsayan akreditiftir.

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI:Gayrımenkul yatırım ortaklığı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kurulmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen bir sermaye piyasası kurumudur.

GAYRİ-MÜEYYET AKREDİTİF:Bu nevi akreditifle muhabir banka, akreditifi lehdara sadece ihbar ile mükelleftir.

GAYRİSAFİ HASILAT TİPİ KDV:Katma değer vergisi matrahından sadece mal alışlarının indirildiği,yatırım malı alışları ile yatırım mallarına ait amortismanlar için herhangi bir indirimin yapılmadığı KDV tipi.

GECİKMİŞ CİRO:Hukuki bir kavramdır. Ödenmemiş senetle ilgili olarak, senedin ödenmeme protestosu çekildikten sonra yapılan cirodur.

GECİKME FAİZİ:İkmalen, resen veya idarece tarhiyatlarda verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle gecikme karşılığında hesaplanan faiz.

GECİKME ZAMMI:Ödeme süresinde ödenmeyen kamu alacağı için hesaplanan zam-faiz.

GEÇİCİ İHRACAT:İşlenmesi için işçilik görmesi gayesi, ambalajlanması gibi nedenlerle bir malın yurtdışına geçici olarak gönderilmesi işlemidir.

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ:Türkiye gümrük bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanımı sırasındaki olağan yıpranma dışında,herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.

GEÇİCİ TEMİNAT:İhale makamları tarafından açılan artırma ve eksiltme ihalelerine katılabilmek için, katılacak olanların yaptırdıkları maddi teminattır.

GEÇİCİ VERGİ:Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergilerinden mahsup edilmek üzere ödedikleri vergi.

GELİR TİPİ KDV:Tüketim ve yatırım harcamalarının vergiyi tabi olduğu, ancak yatırım mallarına ait amortisman paylarının da mal alışlarıyla birlikte katma değer vergisi matrahından düşüldüğü KDV tipi.

GERÇEK VERGİ YÜKÜ:Kişi açısından;verginin, kişisel gelir ve refahı üzerindeki etkisi, ekonomi açısından;vergi artışının, milli gelir ve toplum refahına getirdiği katkı.

GİZLİ MÜTERAKKİLİK:Görünüşte düz oranlı olan vergi tarifesinin, matrahtan yapılan indirimler veya matraha yapılan ilavelerle gerçekte müterakki (artan oranlı) bir tarife haline dönüşmesi

  #6  
Okunmamış 12-10-2010, 14:50
 
Standart Cevap: Muhasebe Terimleri Sözlüğü

H-
HACİZ:Amme borçlusunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayri menkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesine haczolunur.

HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK:Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya ortak sayısının 100den fazla olması nedeniyle halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklık.

HANDLİNG HİZMETLERİ:Ticari hayatımızda “yer hizmetleri” tabiri karşılığında kullanılmaktadır. Hava meydanlarında uçaklara, limanlarda gemilere sunulan ikram, bakım,onarım,gümrükleme ile yüklerin taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ve bunlar gibi her türlü hizmetin tamamına verilen addır.

HARÇ:Gerçek veya tüzel kişilerin, özel menfaatlerine ilişkin olarak, kamu müesseseleri ve hizmetlerinden faydalanmaları karşılığında yaptıkları ödeme.

HAREKETLİ ORTALAMA MALİYETİ:Maliyet hesaplama yöntemi olan bu usulde, gerek imalata sevk, gerekse satış şeklinde olsun, ambardan çıkışlar, çıkış tarihinde işletmenin elinde bulunan stoğun ortalama maliyet bedeline göre değerlendirilir.

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ:Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye gümrük bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

HATIR SENEDİ:Ticari bir işlem ile ilgili olmadan,karşılıksız olarak tanzim edilerek verilmiş olan bonodur.

HAYAT STANDARDI ESASI:Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının elde ettiği gelir vergisine tabi gelirlerin belli tutarların altına inmesine önlemek amacıyla getirilen vergi güvenlik müessesi.

HEDGİNG:Geniş anlamıyla her çeşit piyasada alım-satım yapan müteşebbislerin ve üreticilerin fiyat değişmelerinden dolayı uğrayacakları zararı karşılamak için başvurdukları yöntemdir.

HESAP PLANI:Bir işletmenin bütün hesaplarının sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını kapsayan liste.

HİLELİ VERGİ SUÇU:Çift defter kullanma, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etme veya bunları bilerek kullanma, vesikaları tahrif etme gibi fiillerle verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesine veya eksik tahakkuk ettirilmesine sebebiyet verilmesi.

  #7  
Okunmamış 12-10-2010, 14:50
 
Standart Cevap: Muhasebe Terimleri Sözlüğü

-İ-
İANE:Yardım amacıyla toplanan para.Muhasebe açısından vergi yasalarında belirtilen yerlere yapılması ve belli oranlar içinde kalması halinde gider yazabilme imkanı vardır.

İAŞE:Bir kuruluşun personeli için yasal sınırlar çerçevesinde yaptığı, yemek giderleri bu kelime ile adlandırılır.

İKMALEN VERGİ TARHI:Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter ,kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesi (özel kanunlarında ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan hükümler saklıdır.)

İLTİZAMevlet gelirlerinin belli bir bedel karşılığında özel teşebbüs tarafından tahsil edilmesi ve işletilmesi.

İNDIREKT OFF SET:Büyük yatırımlarda proje bedelinin bir bölümünün geri alınmasını temin için, projeye katılan yabancı kuruluşun taahhüt edip, gerçekleştirdiği ihracattır.

İNFİSAH:Bozulma, yürürlükten çıkma, dağılma. Ticari hayatımızda infisah, bir şirketin dağılması şeklinde kullanılmamaktadır.

İNTİFA HAKKI:Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir malı kullanma hakkı.

İNTİFA SENETLERİ:Yararlanma senedidir. Hükümlere göre genel kurul ana sözleşme gereğince veya ana sözleşmeyi değiştirerek, bedeli itfa olunan payların sahipleri , alacaklılar,kurucular veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına kara verir.

İPKA:Yerinde bırakmak, kaldırmamak, değiştirmemek anlamına gelir. Ticari hayatımızda ipka etmek olarak kullanılır.

İŞTİRAK:Ayrı ayrı madde menfaat gözetmek şartıyla birden fazla kişinin kaçakçılık yapmaları veya kaçakçılığa teşebbüs sayılan fiilleri irtikap etmeleri veya doğrudan beraber işlemiş olmaları halinde her biri hakkında, iştirak ettikleri suçlar için VUK da yazılı cezaların uygulanması.

İTFA:Bir borcu azar azar ödeyerek kapatma, sönüm. Ticari hayatımızda, bir borcun azar azar ödenerek bitirilmesi ile muhasebede özellikle demirbaşlar, aktifleştirilen son kıymetlerin değerlerinin yıllara bölünerek yok edilmesi anlamında kullanılmaktadır.

İTİBAR EMRİ:Bir şahıstan diğer bir şahsa yazılan ve üçüncü bir kişinin yararına kredi ve itibar temin eden bir emri gösteren mektubudur.

İTİBAR MEKTUBU:Bankaların müşterileri için vermiş oldukları teminat mektubu bu madde ile hüküm altına alınmıştır.

İTİBARİ DEĞER:Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı değer.

İVAZSIZ İNTİKAL:Hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisaplar.

  #8  
Okunmamış 12-10-2010, 14:51
 
Standart Cevap: Muhasebe Terimleri Sözlüğü

-K-
KABARİT FARKI:Eskimiş, yıpranmış ve kısmen zayiata uğramış paraların değiştirilmesi sırasında eski paranın ziyaa uğramış kısmı dikkate alınarak yapılan eksik ödeme nedeniyle ortaya çıkan fark.

KABİLİ DEVİR AKREDİTİF:Kabili devir akreditif ise lehdar tarafından üçüncü bir şahsa devir edilebilen akreditiftir.

KABİLİ NAKİL AKREDİDİTİF:Akreditif talimatında, lehdar tarafından bir başka memlekete transferinin mümkün kılındığı akreditiftir.

KABİLİ RÜCU AKREDİTİF:Lehdara ihbar şartıyla veya bu şartı yerine getirmeden iptal edilebilme olanağı bulunan akreditiflerdir.

KABİLİ TAKSİM AKREDİTİF:Malların birkaç firma tarafından ihbar ve sevk edilmesine imkan veren akreditiflere kabili taksim akreditif denilmektedir.

KABUL KREDİSİ:Bir üçüncü kişinin ticari bir senede garanti verdiği ve muhatap yerine kaim olduğu durumları belirten iktisadi bir terimdir.

KAÇAKÇILIK:Mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyaına sebebiyet verilmesi.

KANTİTATİF İSTİHBARAT:İşletme yönetiminin ve stratejilerinin başarısı ve güvenirliği hakkında karar verebilmek için mülakatlar ve gözlemler yoluyla edinilen finansal olmayan bilgilerin değerlendirilmesidir.

KATMA DEĞER VERGİSİ:Üretiminden tüketime her el değiştirme safhasında alınan ve o kişi veya kuruluşun ekonomiye kattığı değerin vergilendirilmesini hedef alan harcama-muamele vergisi türü.

KAYDEN ÖDEME:Bir el değiştirme olmaksızın sadece muhasebe kayıtlarında meblağ nakli suretiyle yapılan ödeme.

KAYYUM:Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.

KESİN MİZAN:Hesap dönemi sonunda geçici mizan ile hesaplar doğrulanıp, envanter işleri yapıldıktan sonra hesap kalıntılarını da kapsamak suretiyle çıkarılan mizan.

KISTELYEVM : Görev başına gelinmediği günlerde kesilen para . Muhasebe uygulamalarında kıstelyevm bir işlem olarak kabul edilmekte ve işyerinde çalışan bir ücretlinin işyerine işveren veya vekilinin bilgisi olmaksızın gelmediği günler için ücretinden kesinti yapılması işlemine denilmektedir .
KIYI BANKACILIĞI : Ülke dışından sağlanan fonların (kaynakların) , yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan ve ülkede bankacılık sektörü için düzenlenmiş her türlü yasal düzenlemelerin dışında kalan bir tür serbest bankacılıktır.

KONSİNYE:Mülkiyet devri yapılmaksızın , malların , satış sorumluluğunu yüklenen bir tüccar veya acentaya gönderilmesi .Bir işletmenin sahip olduğu malın bir kısmına satmak koşuluyla ve emanet olarak diğer bir işletmeye göndermesi .

KONSOLOSLUK FATURASI: Yabancı ülkelere gönderilen mallar için bir çeşit menşe şahadetnamesi yerine geçmek ve malın menşeini doğrulamak için gönderileceği ülkenin konsolosluğuna onaylatılan orijinal faturadır.

KONSORSİYUM: TDK Sözlüğü'nde kelime anlamı "Uluslararası kuruluşların ve bazı hükümetlerin iktisadi ve mali yardımları yürütmek üzere oluşturdukları ortak organ" olarak açıklanmaktadır. Tek yönetim altında toplanan çeşitli kuruluşların birliğini ifade eder. Piyasa ekonomisinde firmaların kartelden de ileri bir düzeyde işbirliği yapmaları çok defa konsorsiyum kelimesiyle ifade edilmektedir. Bu anlamının dışında, özel şirket birleşmelerini dile getirmek için de kullanılmaktadır. Örneğin ülkemizde 1930-31 yıllan arasında faaliyet göstermiş olan bankalar konsorsiyumu vardır. Bundan başka Türkiye'ye yardım ve borç vermek
için başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelerin katıldığı "Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu" 1962 yılında kurulmuştur. Konsorsiyumun teşkilat olarak fonksiyonu, dış kredilerin talep edilmesinde görüşülüp karara bağlanmasında ve verilmesinde koordinatörlük ve aracılıktır. Kredilerin bir bölümü, kredi tutarının borcu veren ülkeden yapılacak ithalatta kullanılması şartı ile verilmektedir.

KONŞİMENTO: TDK Sözlüğü'nde kelime anlamı, "Taşınmak için gemiye teslim edilen bir mala karşılık olarak verilen alındı" olarak açıklanmaktadır. Konşimento, kaptan veya gemi acentası tarafından malı yükletene verilen, malın tesellüm edildiğini ve kararlaştırılan tarzda nakledilip gönderilene teslim olunacağını gösteren bir vesikadır. Konşimento ile gemi acentası malları teslim aldığı andaki durumlarıyla varış yerinde teslim edileceği taahhüdünde bulunur. Konşimento, bir navlun mukavelesi mahiyetini taşıdıktan başka, emtiayı temsil ettiği mal üzerinde tasarruf hakkı sağlayan bir belgedir. Konşimentonun teslimi, mal üzerinde hak iktisabı bakımından malın teslimi hükmündedir.

KONTR-GARANTİ: Genellikle bankacılıkta kullanılan bir kavramdır. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları karşılığında lehdarından alman teminat, taahhütname veya garanti için kullanılmaktadır. Dış ticaret işlemlerinde ise peşin ödemeyle malın satışının yapılması durumunda, ihracatçının ülkesindeki güvenilir bir bankanın taahhüdünü içeren karşı güvencedir. Bu güvence ile banka, ithalatçı ülkenin malı sevk ve teslim etmemesi halinde ödenen
bedelin, yasal faizi ve satış akdinin gerçekleştirilmemesi nedeniyle doğan tazminat borcu ile birlikte havalenin yapıldığı döviz cinsinden derhal ithalatçı ülkeye iade edileceği bildirilir.

KONVERTİBİLİTE: TDK Sözlüğü'nde kelime anlamg, "Serbestçe dövize çevrilebilirlik" olarak açıklanmaktadır. Ticari hayatımızda konvertibilite, bir ülke paralarına serbestçe çevrilebilirle imkanıdır.

KOTASYON: Menkul kıymetler borsaları ile ilgili bir kavramdır. Bir menkul değerin borsanın işlem listesine kayıt olması işlemidir.

KOT DIŞI PAZAR: Menkul kıymetler borsaları ile ilgili bir kavramdır. Borsaya kote edilmemiş menkul kıymetlerin istisnai olarak satışa konulması sonucu oluşmaktadır.

KURTAJ: Bir borsa kavramıdır. Borsa üyelerinin yaptıkları alım-satım işlemi sonucunda aldıkları komisyondur.

KURUMLAR VERGİSİ : Kurumların kazançları üzerinden alınan , gelir vergileri grubunda yer alan dolaysız vergi türü .

KUSUR : Kaçakçılık ve ağır kusur sayılan haller dışında herhangi bir suretle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi .

KUVERTÜR: Akreditif tutan olan dövizin muhabir banka nezdinde emre hazır bulunduğunun, malın ihracı ile ilgili belgelerin teslim edilmesi halinde satıcıya ödeme yapılmasına imkan verilmesinin amir bankaya bildirilmesi işlemidir.

KÜŞAT MEKTUBU: İhracatçıya kredi açan banka tarafından yazılan ve açılan kredi ile ilgili bilgileri içeren mektuptur.

  #9  
Okunmamış 12-10-2010, 14:51
 
Standart Cevap: Muhasebe Terimleri Sözlüğü

-M-
MAARİF VERGİSİ : Her vilayette ilk tahsil çağında bulunan çocukların talim ve terbiyeleri ve halk dersanelerinin tesis ve idaresi için ihtiyari zaruri olan masrafları karşılamak üzere alınan vergi .

MAL BİLDİRİMİ : Amme borçlusunun gerek kendisinde , gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal , alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın , nevini , mahiyetini , vasfını , değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazıyla veya sözle tahsil dairesine bildirmesi .

MALİ ANALİZ : Firmanın varlık yapısını , likidite derecesini ve borç öz sermaye oranını değerlendirerek , finansal riski ve iş riskini ortaya koymak amacıyla yapılan analiz .

MATRAH HATALARI : Vergilendirme ile ilgili beyanname , tahakkuk fişi , ihbarname , tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olması .

MUHTASAR BEYANNAME:İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsus beyanname.

MÜCBİR SEBEBLER:*Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,
*Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler,
*Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler,
*Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması.

MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ:Mükelleflerin Vergi Usul Kanunu uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları; bildirme,defter tutma, vesikalar, Ekim ve sayım beyanı, vergi karnesi,muhafaza ve ibraz görevleriyle,diğer görevler.
-N-
NAKİT AKIM TABLOSU:İşletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan nakit akışlarını kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren tablo.
-Ö-
ÖDEME EMRİ:Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gereğinin tebliğinde kullanılan belge.

ÖZEL İNDİRİM:Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde gelir vergisi matrahından yapılan indirim.

  #10  
Okunmamış 12-10-2010, 14:51
 
Standart Cevap: Muhasebe Terimleri Sözlüğü

-P-
PARSELASYON HARCI:İmar mevzuatı gereğince, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri üzerinden alınan harç.

PİŞMANLIK VE İSLAH:Beyana dayanan vergilerde kaçakçılık, ağır kusur ve kusur mahiyetindeki kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere yazılı kayıt ve şartlarla kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarının kesilmemesi.

PROMOSYON ÜRÜNLERİNDE KDV:Promosyon ürünlerinin müşterilere verilmesi sırasında KDV hesaplanmayacak ve bu ürünler için yüklenilen vergi indirim konusu yapılmayacaktır.
-R-
REESKONT İŞLEMLERİ:Alacak senetleri ve borç senetlerinin vade gününe kadar olan faizinin hesaplanarak sonuç hesaplarına atılması.

RESEN VERGİ TARHI: Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter , kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması .

RETROSESYON MUAMELESİ: Mükerrer sigortaya tabi tutulan bir konunun , riskin daha fazla sigortacı arasında dağıtılması ve hafifletilmesi amacıyla , bir üçüncü sigortacıya sigorta ettirilmesi .

REVİZYON: Bir işletmenin bünyesi ve faaliyeti ile ilgili muamelelerin defter kayıtlarının ve bunların vesikalarını sistemli ve kritik bir bakışla tekrar gözden geçirilerek incelenmesi , muamele ve kayıtların doğruluk ve düzeninin sağlanması , işletme analizi yapılarak mali ve iktisadi yönlerden durumunun ne olduğunun araştırılıp tespit edilmesi .

Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Jeoloji Terimleri Sözlüğü J Jeoloji Terimleri Sözlüğü J Jet pump Jet pompa Jet (flow) Jet (akış)
Hat Terimleri Sözlüğü Hat Terimleri Sözlüğü A ABADİ KAĞIT Ham ipekten yapılan bir kağıt türüdür. Dut ağacı elyafından da yapılır. ABİR Mürekkebe katılan güzel koku. Genellikle beyaz sandal sümbül kökü kırmızı...
Birleştirilmiş temel muhasebe terimleri Birleştirilmiş temel muhasebe terimleri (Amount) recoverable: Geri kazanılabilir tutar Corridor: Tazminat yükümlülüğü aralığı (1) Cost of sales method: Satışların maliyeti yöntemi (2) ...
Tıp terimleri sözlüğü A Abakteriyel: Bakteri bulunmayan Abdomen: Göğüs ile pelvis arasındaki vücut bölümü. karın, batın. Abdüksiyon: Orta çizgiden uzaklaşmak ve ya uzaklaştırmak. Abdüktör: Orta çizgiden...
Nba terimleri sözlüğü Airball: Şut çekildiğinde topun ne çembere, ne potaya değmemesi. Tribünde "yuh" veya "oha" tezahüratına yol açan şut! Alley-oop pass: Rakip potaya yönelmiş bir oyuncuya atılan yüksek pas. Elemanın...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,027
Konular : 243,644
Mesajlar: 432,234
Şuan Sitemizde: 228

En Son Üye: Hanis

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:27.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.