Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Eğitim & Öğretim > Eğitim
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Vergi suç ve cezaları nelerdır

Eğitim & Öğretim kategorisinde ve Eğitim forumunda bulunan Vergi suç ve cezaları nelerdır konusunu görüntülemektesiniz.
Vergi suç ve cezaları nelerdır 1. Vergi: Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralardır. Anayasamızın ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 22-10-2010, 13:48
 
Standart Vergi suç ve cezaları nelerdır

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


Vergi suç ve cezaları nelerdır

1. Vergi: Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralardır. Anayasamızın 73. maddesine göre herkes, kamu giderlerinin karşılanması için mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.

Ülke içinde yaşayan tüm kişi ve kurumlar, devletin sunmuş olduğu adalet, güvenlik, eğitim sağlık gibi tüm hizmetlerden yararlanır. Dolayısıyla aynı ülkede yaşayan ve bu hizmetlerden yararlanmanın bir bedeli olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerekir. Vergi ödemek ülke içinde yaşayan her vatandaşın en kutsal görevlerinden biri olmalıdır. Vergi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi usul ve esasları ile yerine getirilmediğinde uygulanacak olan cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunumuz tarafından düzenlenmiştir.


Vergi Usul Kanunumuz, vergi ile ilgili cezaları:
- Vergi Kaybı Cezası
- Usulsüzlük Cezası
- Hürriyeti Bağlayıcı Suç ve Cezalar
Olmak üzere üç ana başlık altında toplamıştır.
Mükellef: Vergi ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişidir.
Vergi sorumlusu: Verginin ödenmesi yönünden vergi dairesine karşı yükümlülüğü doğan kişidir.
Verginin tarhı: Vergi dairesi tarafından verginin hesaplanması işlemidir.
Verginin tahakkuku: Vergi dairesi tarafından hesaplanan verginin, ödenme aşamasına gelmesidir.
2. Vergi Ziyaı (Kaybı) Cezası: Vergi ziyaı vergi dairesinin çeşitli fiiller sonucunda vergi kaybına uğramasına neden olmaktır. Beyana dayanan vergilerde vergi kaybına neden olanlar ve bu fiile ortak olan diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermeleri hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.
- Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsikedilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.).
- Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.
- Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak on beş gün içinde tevdi olunması.
- Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefçe keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.
- Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde ödenmesi.
Aşağıdaki fiiller için vergi kaybı cezası kesilir:
- Mükellefin veya sorumlunun, vergilendirme ile ilgili olarak ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi
- Kişinin gerçeğe aykırı beyanı ile verginin eksik olarak tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine neden olunması durumlarında vergi kaybı söz konusudur.
01.01.2006 tarihinden geçerli olarak 5479sayılı tebliğ ile düzenlenen esaslara göre; 01/01/2006 tarihinden önceki dönemlerine ilişkin olarak bu tarihten sonra ortaya çıkan ve vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren fiiller için ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verenlere üç kat, bu fiillere iştirak edenlere bir kat, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için de yüzde elli oranında uygulanmaktadır. Hesaplanan bu ceza tutarı üzerinden ayrıca, kaybı söz konusu olan verginin, kendi kanununda belirtilen normal ödeme süresinin son günü ile, ceza ihbarnamesinin düzenlendiği tarihe kadar geçen sürenin gecikme faizi hesaplanarak yarısı vergi ziyaı cezasına ilave edilir.
Gecikme Zammı Hesaplanırken;
- Gecikme Faizi ve Pişmanlık zammı ile aynı oranda uygulanır.
- Gecikme faizinde ay kesirleri dikkate alınmaz.
- Gecikme zammında ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yapılır.

Gecikme Faizi Hesaplanırken;
- Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilerde normal vade tarihinden son tarhiyatın yapılığı tahakkuk tarihine kadar hesaplanır.
- Dava konusu yapılıp da ödenmeyen vergilere normal vade tarihinden yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar hesaplanır.
- Uzlaşılan vergilerde ise, normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar hesaplanır.
3. Usulsüzlükler ve Cezaları: Usulsüzlük, vergi kanunlarında belirtilen ve uyulması istenilen şekil ve usule ilişkin hükümlere uyulmamasıdır. Usulsüzlük cezaları genel usulsüzlük cezaları ve özel usulsüzlük ezaları olmak üzere ikiye ayrılır.
3.1. Genel Usulsüzlük Cezaları: Genel Usulsüzlük Cezaları yukarıdaki şemada da görüldüğü gibi kendi içinde 1. derece usulsüzlük cezası ve 2. derece usulsüzlük cezası olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Hangi davranışların 1. derece usulsüzlük cezasını gerektirdiği, hangi davranışların ise 2. derece usulsüzlük sayıldığı VUK nun 352. maddesinde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.


Birinci Derece Usulsüzlükler:
- Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması
- VUKna göre tutulması zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması
- Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
- VUK nun 215-219. maddelerinde belirtilen kayıt düzenine ilişkin hükümlerine uyulmamış olması
- İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi
- Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler tasdik ettirilmemiş sayılır.)
- Normal süresi içinde verilmeyen, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile idarece yeniden tanınan 15 günlük süre içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi.
İkinci Derece Usulsüzlükler:
- Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç)
- Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması
- Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve belgelerin kanunen belli şekil, içerik ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması
- Hesap veya işlemlerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve belgelerin bulunmaması veya ibraz edilmemesi.
- Bu kanuna göre tutulması mecburi defterlerin ve kanunen saklanması zorunlu belgelerin yetkili memurlar tarafından istenildiği halde ibraz edilmemesi;
- Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması
- Çiftçiler tarafından yapılan Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması
- Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin kanunda belirtilen sürenin sonundan başlayarak 15 gün içinde verilmesi
3.2. Özel Usulsüzlük Cezaları: Hangi fiillerin özel usulsüzlük cezasını gerektirdiği VUKun 353. maddesinde belirtilmiştir. (Aşağıda belirtilen ceza tutarları 354 sıra nu.lı VUK Genel Tebliği ile 1.1.2008 tarihinden itibaren geçerli olan tutarlardır. Bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında arttırılır.) Buna göre;
- Fatura ve yerine geçen belgelerin verilmemesi – alınmaması veya gerçek tutardan farklı tutarlarda düzenlenmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 149 YTL den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken tutarın % 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge çeşidine ilişkin olarak belirlenen yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 68.000 YTL yi geçemez.
- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı tutarlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin belirlenmesi halinde, her bir belge için 149 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, her bir belge çeşidine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 6.800, - YTL yi, bir takvim yılı içinde ise 68.000 YTL yi aşamaz.
- En son tüketici konumundaki kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının belirlenmesi halinde, bu kişilere bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın (149YTLnin) beşte biri kadar (29,40 YTL) özel usulsüzlük cezası kesilir. şu kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelenmesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Bu hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer.
- Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme zorunluluğu getirilen defterlerin; iş yerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 149 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
- Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 3.200 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 170 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 500 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
- Vergi kimlik numarası ile ilgili bildirim ödevlerini yerine getirmeyenler hakkında 680 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir. Ceza kesilenler, ödedikleri ceza ile ilgili olarak kendilerine ceza kesilmesine neden olan kişilere rücu edebilirler.
- Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durdurmayan aracın sahibi adına 500 YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
- Tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle belgeleme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için maddede yer alan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın %5i oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.
- Bilgi vermekten çekinenler ve diğer işlemler için aşağıdaki cezalar ilan edilmiştir.

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2  
Okunmamış 22-10-2010, 13:48
 
Standart Cevap: Vergi suç ve cezaları nelerdır

4. Hürriyet Bağlayıcı Suç ve Cezalar: VUKun 359. maddesi Hürriyeti Bağlayıcı Cezaları "Kaçakçılık Suçları ve Cezaları" başlığı altında, iki bölümde ele almıştır.
4.1. Para Cezasına Çevrilebilen Kaçakçılık Suçları: Kaçakçılık suçu sayılan ve aşağıda belirtilen davranışlar için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanır. Mahkemece verilen hapis cezası para cezasına çevrilebilir. Hapis cezasının paraya çevrilmesinde, hapis cezasının her bir günü için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanmakta olan asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yarısı esas alınır. Verilen para cezası ertelenemez.

Para cezasına çevrilebilen kaçakçılık suçu gerektiren davranışlar şunlardır;
- Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak, defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahını azaltıcı şekilde tamamen veya kısmen başka defter belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek
- Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek, içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak. İçeriği itibarıyla yanıltıcı belge, gerçek bir işleme dayanmakla birlikte bu işlemin mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeği yansıtmayan belgedir.
4.2. Para Cezasına Çevrilemeyen Kaçakçılık Suçları: Kaçakçılık suçu sayılan ve aşağıda belirtilen davranışlar için on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası uygulanır. Mahkemece verilen hapis cezası para cezasına çevrilemez. Para cezasına çevrilemeyen kaçakçılık suçu gerektiren davranışlar şunlardır;

Aşağıdaki fiilleri işleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
- Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, hayali kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azaltacak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
- Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edip gerçek tutarı yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
- Belgelerin varlığı noterden tespit edilmesine rağmen istenildiğinde ibrazdan kaçınanlar ve yanıltıcı belge ibraz edenler,ü
İbrazı zorunlu olan defter, defter sayfaları ve belgeleri yok ederek tamamen veya kısmen sahte belgeler düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadan belge basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


5. Vergi Cezalarının Kesilmesi: Mükelleflerin yapmış oldukları, vergi ile ilgili beyanlarının, doğru olup olmadığını belirlemek, ödenmemiş olan vergiler varsa bu vergilerin tahsil edilmesini sağlamak, beyanda bulunması gerekirken hiç beyanda bulunmayan veya eksik beyanda bulunanları cezalandırmak gibi nedenlerle devlet, kontrol mekanizmasını çalıştırarak vergi inceleme yetkisi vermiş olduğu kişiler vasıtasıyla vergi incelemeleri yapar. Vergi incelemelerinin zamanı mükellefe haber verilmez. Mükelleflerin bir gün denetlenebileceklerini düşünmeleri onların yasalara uygun bir şekilde davranmalarını sağlar.


Vergi incelemeleri sonucunda, vergi suçlarından birisi oluşmuş ise bu suçun Vergi Usul Kanunumuzdaki karşılığı mükellefin vergi dairesince ceza olarak kesilir. Aşağıda yazılı olan süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilemez. Bu durum Vergi Usul Kanunumuzun 374. maddesinde Zaman Aşımı olarak isimlendirilmiştir. Bunlar:
- Vergi kaybı cezasında, vergi alacağının doğduğu, takvim yılını izleyen yılın birinci gününden itibaren, özel usulsüzlük cezalarında ise, yapıldığı yılı izleyen yılın birinci gününden itibaren 5 yıl,
- 2. derece usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı izleyen yılın birinci gününden başlayarak 2 yıl olarak uygulanır.
6. Ceza Tutanağı: Ceza Tutanağı, vergi dairelerince yetkilendirilen kişilerce cezayı gerektiren olayın tespiti için düzenlenen belgedir. Ceza tutanağında vergi cezasını gerektiren olaylar belirtilerek cezaya taraf olan mükellef ve görevli tarafından imzalanır. Görevliler yapmış oldukları inceleme sonucunu rapor halinde ilgili vergi dairesine verir. İnceleme raporu ile ceza tutanağının bir kopyası mükellefe gönderilecek olan Ceza İhbarnamesine eklenir.
7. Ceza İhbarnamesi: Vergi cezası, ilgili bulunduğu vergi bakımından, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince kesilerek düzenlenen Ceza İhbarnamesi ile mükellefe tebliğ edilir. Ceza İhbarnamesine Ceza tutanağı ile inceleme raporunun birer sureti eklenir. VUK un 336. maddesine göre ceza ihbarnamesinde şu bilgiler bulunur:
- İhbarnamenin sıra numarası
- Düzenlendiği tarih
- İlgililerin soyadı, adı ve unvanı
- Varsa mükellef numarası (mükellef hesap numarası)
- İlgilinin açık adresi
- İlgili kanunun madde ve fıkra numaraları gösterilmek ve varsa mevcut deliller bildirilmek suretiyle olayın açıklanması
- Olayın ilgili bulunduğu vergilendirme veya hesap dönemi
- Varsa cezanın ilgili bulunduğu vergiye ait ihbarnamenin tarih ve numarası
- Varsa tekerrür ve içtima durumu
- Vergi cezasının hesabı ve miktarı
- Vergi mahkemesinde dava açma süresi.

Cezayı gerektiren olayın tespitine dair tutanak sureti ile inceleme raporunun birer örneği ihbarnameye bağlanır.

8. Vergi Cezalarında İndirme: Kendisine vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından biri kesilen, kesilen ceza ile ilgili olarak ceza ihbarnamesi düzenlenen bir mükellef veya vergi sorumlusu, ceza ihbarnamesinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurup vergiyi ve cezasını vadesinde ödeyeceğini bildirirse, kesilen cezaların belli bir kısmı indirilir. Böylece mükellef cezanın indirilen tutardaki kısmını ödememiş olur. Cezalardaki indirim:
- Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, daha sonra kesilenlerde ise 1/3
- Usulsüzlük ve Özel usulsüzlük cezalarının 1/3 oranındadır.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını ödemez ya dava konusu yaparsa yukarıda belirtilen ceza indiriminden yararlanamaz.

9. Mükellef Hakları Bildirimi: Mükellef hakları bildirimi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir. Bildirimin amacı: Sadece vergi ödemekle yükümlü olan kişi ve kurumlarla değil, devletten hizmet alan tüm kişilerle olan ilişkilerde saygılı ve dürüst olunması ilkesini esas alarak daha kaliteli hizmetlerin sunulabilmesidir.

Devlet Anayasa tarafından kendisine verilen vergi toplama yetkisini kullanırken hukuk kuralları çerçevesinde hareket etmeli ve kendisine vergi veren tüm kişilerin haklarını kullanmalarında da aynı titizliği göstermelidir. Aksi durumda yeterli kaynak temin edilemediği için gerekli yatırımlar yapılamaz. Yatırımların yapılamaması, yeni iş alanlarının açılamaması doğal olarak ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren "Mükellef Hakları Ve İletişim Müdürlüğü" nün görevleri şunlardır:
- Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak, vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak
- Mükellef haklarının korunması, şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamak
- Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim aracını kullanmak suretiyle bilgilendirmek
- Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak
- Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak
- Oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek, mevzuatta yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek,
- Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
9.1. Mükellef Hakları Bildirgesi: Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye olan bağlılığını onaylar.

Bu nedenle:
- Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet vereceğiz.
- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenmek istediğiniz her bilgi için doğru insanlarla temasa geçmeniz konusunda sizleri yönlendireceğiz.
- Vergi konusundaki gelişmeleri sürekli güncellenen internet sayfamızla ve basılı yayınlarla sizlere en kısa zamanda duyuracağız.
- Ücretsiz e-posta sistemimize kaydolmanız durumunda vergisel gelişmeleri kaynağından ve anında öğrenmiş olacaksınız.
- Şahsi ve gizli bilgilerinize saygılıyız. Bu bilgileri Vergi Usul Kanununun öngördüğü haller dışında açıklamayacağız ve kullanmayacağız.
- Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız.
- Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi kanunlarının adil, hukuksal, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde uygulanmasını esas alacağız.
- Vergi incelemelerinde kanunları doğru, tarafsız ve tutarlı bir şekilde uygulayacağız.
- İncelemenin her aşamasında sizi bilgilendireceğiz.
- Şikâyetlerinizi gerçek kimlik ve iletişim bilgilerinizle iletmeniz halinde, en kısa sürede sonuç ile beraber size döneceğiz.
- Sürekli olarak kendimizi yenileyecek, daha iyi hizmet sunmanın arayışı içinde olacağız.
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Vergi Nedir Vergi Türleri Nelerdir Vergi Nedir Vergi Türleri Nelerdir Mart ayının son haftası 1990 yılından beri toplumu bilinçlendirmek adına vergi haftası kutlanılmaktadır. Vergi ne demek Vergiyi sınıf farkı olmaksazın...
2012 Türkiye'nin vergi istatistikleri ve maliye'nin tahsil edemediği vergi Vergi geliri artışının hız kestiği 2012 yılının ilk 4 ayında, Maliye'nin tahsil edemediği vergi tutarı 57 milyar TL'yi aştı. Vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında...
2011 Yılı Trafik Cezaları Kabahat Kanunu Cezaları ve Çeşitli ve Harç Ücretleri 2011 Yılı Trafik Cezaları Kabahat Kanunu Cezaları ve Çeşitli ve Harç Ücretleri Trafik cezalarından harçlara kadar pek kalemde zam yağacak Maliye Bakanlığının yeniden değerlendirme oranı...
Vergi affına girmeyen trafik cezaları Vergi affına girmeyen trafik cezaları Trafik cezalarındaki affın istisnaları var Star gazetesinin haberine göre; Vergi ve prim borçları için düşünülen paketin kapsamına elektrik, su, Emlak...
Ergenlik belirtileri nelerdır Ergenlik belirtileri nelerdır Püberte ( Görünür ergenlik belirtileri ) kız çocuklarında 9 - 10 yaşlarında, erkeklerde ise 11 - 12 yaşlarında başlar. Biyolojik değişikliklerin...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,028
Konular : 243,644
Mesajlar: 432,234
Şuan Sitemizde: 230

En Son Üye: mkrds

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 13:14.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.