Forum Kimler Online
Go Back   Ezberim > Eğitim & Öğretim > Eğitim > Edebiyat
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


ııı.selim Dönemi ıslahatları

Eğitim kategorisinde ve Edebiyat forumunda bulunan ııı.selim Dönemi ıslahatları konusunu görüntülemektesiniz.
III.SELİM DÖNEMİ ISLAHATLARI Nizam= Düzen Cedid=Yeni =Yeni Düzen III.Selim dönemiyle özdeşleştirilmiş bir tabirdir. Daha önceleri kullanılmamaktadır. Bu isimde bir ordu ...


Yeni Konu aç Cevapla
Seçenekler
  #1  
Okunmamış 27-01-2009, 22:59
 
Standart ııı.selim Dönemi ıslahatları

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


III.SELİM DÖNEMİ ISLAHATLARI

Nizam= Düzen Cedid=Yeni =Yeni Düzen

III.Selim dönemiyle özdeşleştirilmiş bir tabirdir. Daha önceleri kullanılmamaktadır. Bu isimde bir ordu kurulması ve her türlü alanda ıslahat yapılmaya çalışılması onun dönemine bu ismin verilmesine sebep olmuştur. Dar ve geniş olmak üzere iki anlamı bulunmaktadır.

Dar Anlamı=III.Selimin kurmuş olduğu orduya verilen isim

Geniş Anlamı= bu dönemde yapılan yeniliklerin bütününe verilen ad

1. ÖN HAZIRLIK DÖNEMİ

III.Selim 1789da tahta çıkmıştır. İlk yaptığı iş 1791de Avusturyaya geçici elçi olarak Ebu Bekir Ratıb Efendiyi göndermektir. III.Selim kendisinden Avusturyadaki kurum ve kuruluşların nasıl işlediği, Osmanlıdan ne gibi değişiklikleri olduğu konusunda bir rapor hazırlamasını istemiştir. Oda 8 ayda 490 sayfalık bir rapor hazırlamıştır. Rapor askeri, idari ve sosyal alanları içerir. Dikkatini çeken kısımları nasihatname olarak raporuna eklemiştir. Yerli malının kullanılması gibi. Bu raporun önemi ise:

1.Islahatların başlamadan az önce padişaha sunulmasıyla ıslahatlarda etkili oluşudur. Ayrıca bir Türk tarafından ilk defa Avrupa kurum ve kuruluşları bu denli derinlemesine incelenmiştir.

2.III.Selimin ıslahat fikirlerini netleştirmesini sağladı.

3.Nizam-ı Cedid ıslahatları için bir kaynak görevi gördü.

Yapılan bu ilk işten sonra III.Selimin Avrupa şeması şekillenir. III.Selim ikinci olarak devlet erkanı hakkında rapor istemiştir. Yazılacak bu raporlarda şu sorulara cevap verilmesi istenmiştir:

1. Devlet niye bu hale geldi

2. Bundan sonra ne yapılabilir

III. Selimin bu isteği karşısında 22 kişi rapor hazırlamıştır. Genel olarak askeri konulara değinilmiş, ayrıca idari, mali ve sosyal konularada değinilmiştir. Herkes genel olarak ordunun düzenlenmesinde hemfikirdir. Ancak bunun yapılış tarzı hakkında farklı fikirler vardır. Bunlar:

1.Grup: Muhafazakarlar; Ordunun eski kanunlara göre ihya edilmesini istiyorlardı.

2.Grup: Uzlaşmacılar; eski kanunların yanı sıra batılı tarzda askeri tekniklerin kullanılmasını isteyenler

3.Grup: İnkılapçılar; Yeniçeri ocağının kaldırılıp bunun yerine Avrupa tarzında eğitim veren bir ordunun kurulmasını isteyenler.

III.Selimin aklındaki yöntemde 3. grubun söyledikleri gibidir. Ancak o anda bunun yapılmasının zor oldu için oda 2. grubun söylediklerini göz önünde bulundurur.

2. ASKERİ ALANDAKİ YENİLİKLERİ

III. Selim ilk olarak Şubat 1793te Nizam-ı Cedid Ocağını Bostancı Ocağına bağlı olarak kurar. Bu ordunun finansmanı için 1 Mart 1793de İrad-ı Cedid Hazinesini oluşturur. Hazinenin gelirleri içinde tımar, zeamet, esham, pamuk verigisi, içki vergisi gibi merkez hazineye giden vergilerin bir kısmının bu hazineye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Ordu Levend çiftliğinde 1600 kişiyle kurulmuştu.6 ay sonra ikinci bir grup daha oluşturuldu. Bu gruptaki 3000 kişinin barınması için Selimiye Kışlası oluşturuldu.1801de Üsküdarda üçüncü bir ocak daha kuruldu ve bu ocak bundan sonra Anadoluda kurulacak ocaklar için merkez haline geldi.

Nizam-ı Cediddeki en büyük yenilik Türk gençlerinden oluşuyor olmasıydı. Yeniçerilerden fazla maaş veriliyor, askeri bazı vergilerden muaf tutuluyorlardı.1807de 23 bin er ve 1600 subay haline geldi. Böylece Osmanlıda iki ayrı ordu bulunuyordu. Ordunun bu şekilde iki ayrı hale gelmesi sonucunda 1807de çıkan isyana yeniçerilet tam destek verdiler. Bunun sonucunda da Nizam-ı Cedid ordusu kaldırılmak zorunda kaldı.

A)Topçu, Humbaracı, Lağımcı Ocaklarıyla Baruthane: Devlet için son derece önemli olan bu ocaklar için yeni kanunnameler yayınlandı. III.Selim Topçuluktan anlayan yeni mühendisler getirterek tophaneyi ıslah etti ve yeni toplar döktürttü. Barut sistemi başlatıldı.

B)Askeri Eğitim Kurumları: III.Selim almış olduğu raporlarda anlatıldığı gibi askeri eğitim kurumlarına da önem verir. 1795te Mühendishane-yi Berri Hümayunu (Kara Harp Okulu) kurar. Avrupadan hocalar getirterek burada eğitim verirdir.

C)Denizcilik: III.Selim donanmayı yeni baştan düzenleyerek 17.yydan beri gelen gerilemeyi durdurur. Modern Osmanlı denizciliğinin kurucusu olan Küçük Hüseyin Paşayı Kaptan-ı Deryalığa getirir. Yeni gemiler inşa ettirir. Çanakkalede dahil olmak üzere 15 tersaneyi yeniden kurdurur. 1804te “Nizam-ı Donanma-i Hümayun“ adında bir kanunname yayınlar. Bu dönemin tersane ve donanma masrafları Hazine-i Amire tarafından karşılanmaktadır.

3. İDARİ ve SOSYAL ALANDAKİ YENİLİKLER

A)Osmanlı Sınırlarının 28 ile bölünmesi: Bu dönemde Osmanlı sınırları 28 ile bölündü. Böylece Osmanlı, Anadolu ve Rumeli olarak iki eyalet ve 28 il haline geldi. Çünkü o zamanlar Osmanlıda 33 vezir bulunuyordu. Böylelikle bunların 28ine iş bulunmuş diğer beşide merkezde bekler duruma gelmişti.

B)Vüzera Nizamnamesi: III. Selim 28 il uygulamasından sonra bir nizamname yayınlayarak bu ,illerde çalıştırılacak kişilerin hangi niteliklere haiz olması gerektiğini belirtiyor. Böylelikle aldığı raporlarda bahsedildiği gibi hem işin ehline verilmesini, hemde rüşvet ve iltimasın önüne geçmeye çalışıyor.

C)Rüşvet Nizamnamesi: III. Selim Vüzera Nizamnamesinden sonra devlet adamları için hangi hediyenin rüşvet olup olamıyacağını belirten bir nizamname daha yayınlamıştır.

D)Adaletnameler: III.Selim çok sık bir şekilde taşra yöneticilerine adaletnameler göndererek halka zulüm yapılmaması, adalet ve merhametin elden bırakılmaması konusundan onları uyarmıştır.

E)Hatt-ı Hümayunlar: III.Selim pek çok Osmanlı padişahının yaptığı gibi tebdil ile İstanbulda dolaşır, saraya gelince gördükleri hakkında hatt-ı humayun yayınlardı. Bunu pek çok defa yapmıştır. Enver Ziya Karal bu humaytunları “III.Selimin Hatt-ı Humayunları” adlı eserinde toplamıştır.

4.DİPLOMASİ ALANINDAKİ YENİLİKLER

Şüphesizdir ki bu alanda yapılmış en önemli yenilik bu dönemde Avrupada daimi elçiliklerin kurulmaya başlanmasıdır. Osmanlı Devleti artık ortamın kurallarını kendi koyamıyordu. Üstünlük psikolojisinin son bulduğu dönemlerdi. Bu yüzdende batıyı iyi takip etmesi gerekiyordu.

Daimi elçilikler kurulmadan önce de Osmanlı batıyı takip ediyordu. Ancak yöntemleri farkıydı. Bunlar:

1.Müslüman tüccarlar sayesinde batıdan haberler alıyordu.

2.Sınırlardaki yerleşim yerlerinin beylerinden gelişmelere dair bilgiler alıyordu. Hatta bu beyler bazı haftalık gazeteleri çevirerek padişaha yolluyorlardı.

3.Divan-ı Hümayun tercümanlarından gerekli bilgileri alıyordu.

21 Aralık 1793te ilk olarak Londraya Yusuf Agah Efendi daimi elçi olarak gönderildi. 1795te Prusya ve Avusturyaya daimi elçiler gönderildi. III.Selim göndermiş olduğu bu elçilerdin gittikleri devletlerde kurumsal olarak neler yaptıklarını ne gibi değişiklikler olduğunu bildirmelerini istemiştir. Giden bu elçilerde III.Selime askeri, ekonomik siyasi kurum ve kuruluşlar hakkında bazı sefaretnameler sunmuşlardır.

III.Selimin bu denemesi maalesef başarısız olmuştur. Bunun en önemli sebepleri ise gönderilen elçilerin çoğunun siyasi tecrübelerinin olmayışı ve yabancı dil bilmiyor olmalarıdır. Daha sonraları bu elçilikler kapatılmış ve yerlerine konsolosluklar kurulmuştur.

Ancak her şeye rağmen bu elçiliklerin açılması çok önemlidir. Çünkü:

1. Batıyı tanıyan bir kadronun oluşturulmasına zemin hazırladılar.

2. Batıdan Osmanlıya askeri ve sivil uzmanların gelmesini kolaylaştırdılar.

3. Avrupaya giden Türk öğrancilerin işlerini düzenleyip kolaylaştırdılar.

4. Reform zihniyetinin ortaya çıkmasını sağladılar.

5.İKTİSADİ ve TİCARİ ALANDAKİ YENİLİKLER

III.Selim başa geçtiğinde Osmanlı Devleti Abdulhamid devrinden beri Rusya ve Avusturya ile savaşıyordu. Bu yüzden de mali bakımdan çökmüş, hazine boşalmış ve Osmanlı savaşa devam edemeyecek duruma gelmişti. Bu yüzden bazı tedbirlerin alınması şarttı. Bunlar:

1. Seferberlik ilan edilerek şeyhülislamdan fetva alınmış ve halktan değerli altın ve gümüşleri toplanarak eritilip, paraya çevrilmişti.

2. Daha önceleri Sultan Selime sunulan raporlarda bahsedildiği gibi yerli malının kullanılması yönünde reaya ve devlet adamları uyarılmıştı

3. Rüşvetin engellenmesi ve harcamaların önüne geçmek için devlet adamlarının birbirine hediye vermeleri yasaklanmıştı.

4. İstanbulda erzak sıkıntısı çekilmemesi için ilk defa Zahire Nazırlığı Kuruldu. Böylelikle bu malzemeleri toplamak, dağıtmak ve satmak tekel haline gelmişti. Buda Osmanlının fiyatları kontrol edebilmesi sağlıyordu

5. Yabancı tüccarladan daha az vergi alındığı için Osmanlı vatandaşı olan gayrimüslimler zaman zaman yabancı devletlerin tebasına geçebiliyorlardı. Bunun önüne geçilmeye çalışıldı.

6.İLMİYE ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

İlmiyye=Ulema

Osmanlı Devletinde eğitimin en önemli kurumu olan medreseler XVIII.yyda dini bilgilerin okutulduğu ve yeniliklere kapalı bir durumdaydı. Ulema İstanbul dışına atanmışsa oraya gitmiyor, yetiştirdiği bir öğrenciyi naip olarak ders vermesi için orya gönderiyordu.

Mühendishane-i Berri Hümayun kurulmuştu. Duraklayan matbaa işleri yeniden düzenlendi ve canlandırıldı. Üsküdarda mühendishane matbaaları tekrar açıldı. Müteferrika Matbaasında İpsilanti tarafından Türkçeye çevrilen Fenn-i Harp, Fenn-i Lağım, Fenn-i Muhasara gibi kitaplar bastırıldı. Fransızca, Arapça ve Farsçadan çeşitli eserler dilimize çevrildi.

Bu dönemde Sultan Selimin yapmış olduğu yenilikleri destekleyenler arasında dönemin ünlü şairi Şeyh Galibte bulunmaktadır.

III.Selim döneminde çok ıslahat yapılmıştır.Ancak yeniçeri ocağı Nizam-ı Cedide karşıdır. Halta bu durumdan rahatsızdır. Ulemalar da yeniçerilere destek vermektedir. Bu üç grubun da desteği ile yeniliklere karşı Kabakçı Mustafa isyanı başlar. Sultan Selim bu isyanı önleyebilecek durumdadır. Ancak Rusya ile savaşırken askeri askere kırdırmak istemez. Sonuçta isyan İstanbula ulaşınca Nizam-ı Cedid ordusu kapatılır. Sultan Selim tahttan indirilir ve yerine Mustafa tahta geçirilir.

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2  
Okunmamış 19-06-2011, 16:53
Ziyaretci
 
Standart Cevap: ııı.selim Dönemi ıslahatları

çok güzel bilgiler elinize sağlık...
  #3  
Okunmamış 10-01-2012, 20:00
Ziyaretci
 
Standart Cevap: ııı.selim Dönemi ıslahatları

sizin sayenizde buldummm
  #4  
Okunmamış 15-01-2012, 22:45
iletli_43
 
Standart Cevap: ııı.selim Dönemi ıslahatları

gerçekten mükemmel olmuş başlıklar altında toplaman çok güzel. elinize sağlık
  #5  
Okunmamış 24-01-2012, 17:18
Ziyaretci
 
Standart Cevap: ııı.selim Dönemi ıslahatları

tşk ederim arkadaslar saynenizde ödevlerimi yapıyorm :)
  #6  
Okunmamış 03-03-2012, 12:18
Ziyaretci
 
Standart Cevap: ııı.selim Dönemi ıslahatları

Teşekkürler mükemmel olmuş :)
  #7  
Okunmamış 09-04-2012, 18:32
Ziyaretci
 
Standart Cevap: ııı.selim Dönemi ıslahatları

harika olmuş
  #8  
Okunmamış 29-11-2012, 20:00
Ziyaretci
 
Standart Cevap: ııı.selim Dönemi ıslahatları

Güzel olmuş beğendim ama biraz daha kısa ve öz olsaydı daha iyi olurmuş. Sağolun yinede Emeğe Saygı Gösterelim :)
  #9  
Okunmamış 18-02-2013, 14:23
Ziyaretci
 
Standart Cevap: ııı.selim Dönemi ıslahatları

güzel olmuş teşekkürler
  #10  
Okunmamış 01-04-2013, 23:34
Ziyaretci
 
Halay Cevap: ııı.selim Dönemi ıslahatları

iyi olmuş ama uzun sağolun
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
2.Selim kimdir 2.Selim kimdir sarı selim kimdir - sultan 2. selim kimdir Sultan İkinci Selim 28 Mayıs 1524'de İstanbul'da doğdu. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan'dır. Hürrem Sultan Slav...
Türk Modernleşmesinin Temelleri - 3.Selim Dönemi Türk Modernleşmesinin Temelleri - 3.Selim Dönemi Osmanlıda Modernleşme - Geleneksel Osmanlı - Modern Osmanlı - Osmanlıda Reform Osmanlı Devleti temelde iki döneme ayrılabilir. Çekilecek düz bir...
2. Selim'in Hayatı (Sarı Selim) 2. Selim'in Hayatı (Sarı Selim) II. Selim (Osmanlı Türkçesi: سليم ثانى Selīm-i sānī), Sarı Selim ya da Sarhoş Selim olarak anılır (28 Mayıs 1524, İstanbul – 15 Aralık 1574, İstanbul), 11. Osmanlı...
3.Selim Dönemi Kısaca 3.Selim Dönemi Kısaca 3. Selim 28. Osmanlı padişahıdır. 3. Mustafanın oğlu olan 3. selim, babası öldüğünde küçük olduğundan tahta çıkamamış onun yerine amcası 1. Abdülhamit tahta çıkmıştır. ...
Yavuz Sultan Selim Dönemi Yavuz Sultan Selim Dönemi Henüz Trabzon’da vali iken Doğu’da Safavilerin nasıl güçlendiğini gören ve onlarla başarılı bir mücadeleye giren Selim, tahta çıktıktan sonra, Anadolu’daki mezhep...

 
Forum Stats
Üyeler: 66,029
Konular : 243,668
Mesajlar: 432,260
Şuan Sitemizde: 154

En Son Üye: MeLiSaa

Sosyal Linkler
Lütfen Facebook Sayfamızı BeğeninTwitter Butonları

Google+ ButonuLütfen Google+ Sayfamızı Çevrenize Ekleyin


Sponsorlu BağlantılarTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:15.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content's copyrights in our page,please click here to contact us.