Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Hadis Fihristi

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Hadis Fihristi konusunu görüntülemektesiniz.
Hadis Fihristi BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Giriş Hamd, ancak Allah içindir. O na hamd eder, Ondan yardım ve mağfiret dileriz.Nefislerimizin şerrinden,amellerimizin kötülüğünden O ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 13-03-2008, 11:52
 
Standart Hadis Fihristi

Hadis Fihristi
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Giriş
Hamd, ancak Allah içindir. O na hamd eder, Ondan yardım ve mağfiret dileriz.Nefislerimizin şerrinden,amellerimizin kötülüğünden O na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allahtan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed, O nun kulu ve Rasulüdür.
“Ey iman edenler! Allahtan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” (Ali-İmran/102)
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbi-nizden sakının.Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allahtan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa/1)
“Ey iman edenler! Allahtan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab/70-71)
Bundan Sonra: “Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allahın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed (s.a.v)in yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulandır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir.” (Müslim/867)
MUKADD0ōE
0ųlam1Ů temelini özünü te_ūil eden külli esaslar1Ů1Ġbeyan eden bir kaideyi külliye vard1Ų. Azim özlü temel kaidelerdir. Bu temel kaideler, esaslar; insanlar taraf1Ůdan konulmas1Ġmümkün olmayan izah edilmesi de mümkün olmayan ilahi ve temel esaslard1Ų. Asl1Ů1Ġvaaz etmek ilahi, onu tafsil ettirmek anlatmak izah ettirmekte ilahidir. Bunun içindir ki her müslüman1Ů ebedi hayat1Ů1Ġbina etti
MUKADDİME
İslamın temelini özünü teşkil eden külli esaslarını beyan eden bir kaideyi külliye vardır. Azim özlü temel kaidelerdir. Bu temel kaideler, esaslar; insanlar tarafından konulması mümkün olmayan izah edilmesi de mümkün olmayan ilahi ve temel esaslardır. Aslını vaaz etmek ilahi, onu tafsil ettirmek anlatmak izah ettirmekte ilahidir. Bunun içindir ki her müslümanın ebedi hayatını bina ettiği bu külli kaideler, teklif çağından itibaren velilerin vazifesi olarak, bir toplulu-ğun cemaatin vazifesi olarak, ilim ehlinin vazifesi olarak veyahut ta en üstün mertebede bir devletin vazifesi olarak halka öğretilir, tarif edilmesi gerekir.Zamanımızdaki sistemleşen topluluklar, cemaatler bir yerde devletler kendi varlıklarını koruyabilmek için kendi mevcu-diyetini muhafaza edebilmeleri için belli başlı kaideler, nizamlar koymuşlardır.Kendilerine tabii olan veyahut kendilerinin kuvvetle hakim oldukları topluluklarda o nizama tertibe uyulmasını hassasi-yetle talep ederler. Eğer talep edilen bu arzuya isteğe kendilerine tabi olunan toplulukta muvafakat göremezlerse icbarı olarak tabi ettirirler kendilerine, mecburen tabi ettirirler, bunun korunmasını sağlarlar.
Bizim menfaatimize, faydamıza dönük olarak biz şu yeryüzü küresine bir cemaat ve topluluk oluşturan insanoğluyuz. Allah (c.c) bizim dünyevi ve uhrevi ebedi saadetimizi tanzim eden kendimizi koruyabilmemiz için temel esaslar kanunlar ve nizamlar tanzim etmiştir. Bunların korunmasını istemiştir. Yalnız insanoğlunu bunda serbest bırakmıştır. Bu sözü söylerken; insanın iradeyi cüziyesini kullanmakta kendisinin mükellef olduğunu ispat edebilmek için, yani Allah (c.c)nin insana verdiği akıl nimeti iradeyi cüziyeyi kullanma kabiliyetine sahip olduğu için Allah (c.c) ona hesap soracaktır.
İyi ve kötüyü seçmekte, tercih etmekte serbesttir derken bunu diyoruz. Ama katiyetle biz kuvvet bulduktan sonra Allah (c.c)nin kelimesi hakim olana kadar, hakim bulduktan sonra mücadeleye emredildik. Ta ki fitne yeryüzünden kalkana kadar (Nur/55) yani biz şerrin kötülüğün, fesadın yeryüzünde hakim olmaması için mücadele etmekle başkalarına mecburen islamı tatbik ettirmek zorundayız. Yani hiçbir kimsenin Allaha küfretmesine, Allahı inkar etmesine, Allaha ortak koşmasına müsaade edemeyiz. Ama bu sözü söylerken, aşağı-dan en üstün mertebeye kadar bir seviyeyi düşünerek söylüyoruz. Bunu derken istemediğimizi, arzu etmediğimizi kalbimizle tahakkuk ettiririz.Lisanımızla tahakkuk etttiririz.Ve elimizle azalarımızla mücadele ederek bunu tahakkuk ettiririz gerçekleştiririz.
Onun için sık sık tekrarladığımız söyleme mecburiyetinde kaldığımız mevzumuzu izah edebilmek için, Allah insanoğlunu serbest ve hür bırakmıştır. İstediğini seçebilir, iyiyi ve kötüyü. Ama beyan etmiştir. Hürdür serbesttir derken, kötüyü seçsin ona hiçbir şey yok değil. Kötüyü, iyiyi seçmekle ona bir irade vermiştir. O idareyi kullanma salahiyeti ve kabiliyeti onda vardır. Yani kendi arzusuyla iyiyi seçsin ve mükafatını alsın. Kendi arzusuyla kötüyü seçsin ve böylelikle cezasını çeksin, meselesini izah edebilmek için söylüyoruz. Ama Allah (c.c) hiçbir zaman küfrün fitnenin fesadın yeryüzünde hakim olmasını ve insanların bu işe suluk etmesini istememiştir.
Allah (c.c), küfürden, isyandan ve fısktan nefy ediyor. Ve inananların kendisine teslim olanların kalplerine de bunu çirkin göstermiştir, bunların buğzunu yerleştirmiştir ve kendisine bağlanan-ların kalplerinde Allaha imanı, itaati ve bunların tahakkukunu, hakimiyeti yolunda mücadeleyi sevmeyi yerleştirmiştir. Onun içindir ki bu temel nizam esaslar ve kanunlar muhakkak ki fertlerin kendi mesuliyet çerçevesini ihata ederek en büyüğüne doğru ben bir mesul, mükellef olarak Allahın emirlerine muhatap olmam hasebiyle nefsimin fısk ve isyana suluk etmesine müsaade edemem. Ben bu hakimiyeti nefsimde sağlamalıyım. Ailemde bunu hiç istemem. Etrafımdaki toplulukta da istemem. Böyle bir mesuliyet hissimi kavraya kavraya en üstün zirvedeki sözü de sarf ederek bir topluluk, Resulune iman eden ona teslim olan bir topluluk katiyetle küfrün şirkin isyanın yapılıp insanlar arasında yayılıp hakimiyet sağlamasını istemez, ve yaptırtmaz ve buna mani olur.İstemez, başkasına yaptırt-maz ve eliyle de buna mani olur. Bunu sağlamanın gerçekleştirmenin bütün yollarını dener.Ferden ve cemaaten. Ferden deneme onu nereye kadar götürürse o sülukunda istikametinin tayininde mesuldür. Ve bu mesuliyeti hissetmelidir. Eğer ferdi gayreti onu daha büyüklerine götüremiyorsa acizliğinden değil, kendi iradei cüziyesi buna karışarak böyle yapıyorsa o yarın Allah indinde katletmiş olduğu bir zerrenin bir kürre olarak karşısına çıkacağını düşünmelidir.
Yani kendi ferdi gayretlerinin çalışmalarının acizliği değil de iktidarsızlığı değil de iradeyi cüziyenin karışarak yapmadığı yarın katletmiş olduğu bir zerre olarak dünyada yarın Allah (c.c)nin huzurunda bir kürre olarak karşısına çıkacağını düşünmelidir.
Bununla biz neyi kastediyoruz, neyi misal vermek istiyoruz? Şöyle izah edebiliriz ki; bir çekirdeğin ekildiğini düşünün, o bir çekirdek insanlar nazarında çok cüzidir. Akıllı ve olgun bir insanın nazarında o çekirdeğin değeri çok büyüktür. Hele çiftçiyse o daha da değerlidir. Bir çekirdeği ekseniz de hafif şöyle bir yeşerse, biriside gelip onu kökünden koparıp almaya çalışsa onun hayatına son vermeye çalışsa, sizin nazarınızda, iyi düşünenlerin nazarında o dehşetli bir cinayettir. O birkaç sene sonra kocaman bir ağaç olacak binlerce meyvesiyle insanlara faydalı olacak bir ağacı katletmiş nazarıyla bakar. Ona koskocaman bir ağacı binlerce insanın istifade edeceği bir meyve ağacını katletmiş gözüyle bakılır. Hakiki nazarla buna böyle bakılır ve bu böyle görülür.
İşte sizin Allah (c.c)nin koymuş olduğu kanunların nizamının hakimiyeti yolunda yapmış olduğuna bütün hareketler birer çekirdek mesabesindedir. Belki siz bahçıvan olarak değil bahçıvan elindeki çekirdeğin değerinin ondan sonradan, seneler sonra neler alınacağını düşündüğünde hesap ettiğinden o onun değerinin kıymetini bilir. Rastgele bir insan o çekirdeğin değerini bilmediğinden böylece atar. Ama sizin şu an gayret, teşvik ve fedakarlığınızla Allah Teâlâ'nın kanunlarının, hakimiyeti yolunda yapmış olduğunuz mücadele belki bir çekirdek mesabesindedir, belki sizin nazarınızda hiçbir değeri olmayan çekirdek mesabesindedir.Ama bir bahçıvan olarak düşünse-niz o çekirdeğin seneler sonra vereceği meyveyi düşünürsünüz.Ve hemen ona bakmaya onu himaye etmeye kastedersiniz.
Öyleyse aynen bu çekirdeği ekmemekle, ah bana ne bununla uğraşmakla bir ben mi varım bu çekirdeği ekecek ve yahut benim cüzi çabamla mı bu ağaç yeşerecek sözleri sarf ederseniz bu hemen sizin hiçbir meseleden anlamayan şuuruna varmayan hakiki bir telakki ölçüsüne sahip olmayan kişi olarak bakışınızdır. Ve görüşünüzdür. Aynen de o çekirdeği öldürmek o çekirdeği mahvetmek , o çekirdeği koparmak aynen ilerideki bir ağacı katletmek gibi düşünülürse aynen de öylece bu cüzi hareketlerden geri durma onları geri durdurma irâdeyi cüziye karışmak onlara mani olma gibi hareketlerin hangisi, hangi çeşidi bizden zuhur ederse etsin Allahın kanunlarının hakimiyetinde atılan tekmelerdir.
Onun için yaptığınız hareketi hayır yönünden küçük görmeyin. Yaptığınız hareketi şer yönünden de küçük görmeyin.Söylediğiniz bir kelime,mübarek bir ağacın çekirdeği olur.Binlerce insan ondan istifâ-de ederler.Söylediğiniz bir söz bir zakkum ağacının çekirdeği olur. Binlerce meyve verir, binlerce insanında ebedi hayatını helak eder.
Siz şu an hal ve tabiyetinizle bir yerde ümmi telakki edilecek dini bilgilerden mahrum bir topluluk olarak kendinize bakarsanız çok küçük görülürsünüz. Ama yaptığınız iş, tuttuğunuz dâva, gayretini gütmek istediğiniz meselelerin üzerinde durur da bir bakarsanız çok aciz muhterem insanlığa önder olmuş insanların davasını kucakladığınızı anlarsınız.
Biz Kitap ve Sünnet davasını yüklenmek isteyen insanlar olarak bir bardak suda fırtına koparmak isteyen insanlar değiliz. İyi biliyoruz ki bir bardak suda fırtına estirilmez. Bu hava böylece gösterilmez. Yapmadan tatbik etmeden hakikat sahasında sergilemeden yapıyor-muş görünmekte istemiyoruz. Biz tatmış olduğumuz davanın, Tevhid davasının Allah'tan başkasının küfür ve inkarını sergilerken bir peygamberlik silsilesinin Allah Rasûlü(s.a.v)e kadar takip ettikleri bir yolun takipçileri, arkalarından gidenleri, bıraktıkları bu aziz ve mukaddes mirasın varisçileri olarak kendimizi aziz ve mübarek görürüz.
Çünkü Tevhid davası peygamberlerin davası olması hasebiyle Allahın insanlara ilk istediği bir emir olarak neyi iktiza ettiyse onlara bela olarak musibet olarak neyi isabet ettirmiş ise aynen de bize gelebileceğini bile bile kabul ediyoruz. Bununla şunu izah etmek istiyoruz, Tevhidi bilen kişi ebedi hayatını kurtaran kişidir. Allahı tek ilah kabul etmeyi gerçekleştirebilen kişi “Muvahhid” dir.
Hemen Tevhidi anlarken,Tevhidi öğrenirken şunu da yanında öğreniyor ki, küfrün zirveye ulaşmış olduğu bir noktada hem de Allaha inandıklarını söyleyen Allahın Resulüne tabi olduklarını söyleyen toplumun küfre ve şirke boğulmuş olduğu bir esnada saf, pak olan halis Tevhide yapışmanın onu yaşamanın onu başkasına anlatmanın da ne gibi bir belalar ve musibetler getireceğini de öğreniyoruz.
Ben “Muvahhid” im demek; ona bir çok belaları üzerine celb ettiriyor. Kendisi adeta küfrün ve Tağut nizamının yıldırımlarını üzerine çeken bir paratoner oluyor. Adeta yıldırımları şimşekleri üzerine çeken bir siperisaika oluyor.
Onun için Tevhid ehli, Allahı tekleyen muvahhidler devamlı küfrün, Tağut nizamının şirk ehlinin karşısında bütün şiddeti kendisine çeken celbeden bir topluluktur.
Tevhidi kazanmak kolay değil, Tevhid ehliyim dedin mi de bütün bu bela ve musibetlere katlanacaksınız. Peygamberler nasıl bir muameleye mazur kalmışlarsa onların mirasçıları olmaya yeltenen kişilerde muhakkak buna maruz kalacaklardır. Bunu da izah ederken birçok vesilelerle tarif ettiğimiz bir kısım vardır. Hani sahabelerden biri gelip diyor ki: “Ya Resulullah, ben seni çok seviyorum. Seviyor musun diyor. Evet. Ya Rasulüllah diyor. Anam babam sana feda olsun diyor. Öyleyse fakirliğe hazırlan diyor. Eğer beni seviyorsan, fakirliğe hazırlan.” diyor. (Tirmizi ,Ebu Davud)
Birçok şeyleri üzerine çekeceğinin alametleri olarak delil olarak verilen hadisi şerif budur. Eğer biz Tevhid ehliysek tabi demeyle değil gerçekleştirebildiysek hepimiz Tevhid ehlinin çekmiş olduğu eziyete ve işkenceye maruz kalmış oldukları musibete hazır olalım.
Eğer Tevhid ehli olduğunu söylediği halde böyle şeyler ona isabet etmiyorsa, maruz kalmamış ise o kendini bir yoklasın. Onun gerçekleştirmesinde bir sakatlık var demektir.
Çünkü, bizde ehli sünnetiz diyoruz. Ama ehli sünnet olmanın alametini gördüğümüz kişinin biz hakikaten ehli sünnet olduğuna inanıyoruz. Ve bunun içindir ki biz diyoruz ki, Ehli sünnet olmak, ehli sünnet olduğunu söylemek değildir. Onu hakikaten gerçekleştirmekle bu mümkündür.Velev ki sen ehli sünnet olduğunu dille söylemesen de amellerin senin ehli sünnet olduğuna delalet ediyor mu, işte sen osun.
Aynen de ben Muvahhidim diyen kişi eğer hakikaten gerçek-leştiremediyse hayatında tatbikatında ona belalar ve musibetler gelmez. Zira Tevhid ehli olsa yaşaması gerekir. Allaha inandığı gibi Allahtan gayrını inkar etmesi gerekiyor. Tevhidi ispat yönüyle, nefy yönüyle tahakkuk ettiren kişi demektir.
Peygamberler ve onlara tabi olanlar zamanında bunu kabul ederlerken yaşarlarken insanlara anlatırlarken aynı musibetlere ve belalara maruz kalmışlardır. Muhakkak zamanımızda da bizden önce veyahut bizden sonra muvahhid olduğunu söyleyen kişi hakikaten gerçekleştirmiş ise bu gibi musibetlere maruz kalacaktır. Ve buna hazırlansın. Bütün peygamberlerin hayatı, peygamberlere tabi olan insanların hayatı bunların açık ve bariz birer delilleridir. Öyleyse biz bundan müstağni kalamayız bu mümkün değil.
Biz bu vasıfları anlatırken temel kaideleri anlatırken, hastalıkla-rın nereden gelip, yıkılmalarına sebep olan belaları zikretmeliyiz. Temel kaide temel esaslar Allahın varlığını kabul ettikten sonra, Onun Resulünün risaletini tasdik ettikten sonra milyarlarca insanın kabul edeceği kaidedir. Hatta bütün insanlık fıtraten bunu inkara mecali yoktur. Onun için en büyük müşkülât temel kaideyi kabul etmek değil, temel kaideyi muhafaza etmektedir.
Temel kaideyi üstün esas olarak devamlı zikrettiğimiz gibi Allahın kitabı, peygamberlerin sünneti olarak zikrediyoruz. Hiç bunu kabul etmeyen gördünüz mü? Herkes temel ve asıl kaide olarak Kitap ve Sünneti kabul ettiğini söylüyor. Müşkülât buradan gelmiyor. Müşkülât bu temel kaideleri sağından solundan yıpratan kendi rengini vererek gösteren bir cam mesabesindeki fitnelerin beyanıdır. Musibetlerin beyanıdır. Zira yıkılış tatbikat sahasındaki noksanlık buradan kaynaklanıyor. Onun için müellif esas olarak asıl olarak bunları izah etmek istiyor. Bunları beyan etmek istiyor. Meseleyi açık bir şekilde sarf edebilmek için.
Bunun içindir ki İslamın evvelinde bizden çok gerilerde olduğu için bu tabiri kullanıyoruz. Asrı saadetten sonra sahabelerin hemen akabinde İslam ümmeti dahili diyelim, birçok fırkalara cemaatlere bölündüler, parçalandılar. İslamın vahdetini içten özden zedeleyecek fırkalar çoğaldı. Bu Allah (c.c)nin insanları müptela kılmış olduğu belalardan bir tanesidir. Allah (c.c) bunu bizden sakındırmıştır. Kaçınmamızı istemiştir.Ama demiştir ki insanlar buna düşmeyecek-ler. Yine insanlığın, kısmı azami hemen hemen hepsi denilecek 73ün 72 fırkası buna müptela olmuştur. Onun içindir ki devamlı söylediği-miz sözleri tekrar tekrar ibareli olarak zikretmemizdeki kasıt budur. En büyük müşkülât imanı kazanma değil. İmanı muhafaza etmedir. İman bir asıldır ki bir temeldir ki fıtratı selime bozulmasa hiçbir insanda imanı yani Allahın mevcudiyetini inkar etmeye mecal yoktur.Ve bu ihtilaflar bu gruplaşmalar bu cemaatleşmeler hafifleye-ceği yerde, hafif hafif başlamıştır, şiddetini arttırarak seyrinde yolu uzayarak devamlı hızlanmıştır. Yani asırlardır hız alıyor, süratleşiyor. Dehşetli cinayetler işlenebilecek meseleler halini alıyor.
Bunun içindir ki bir ihtilafın başlaması basittir. Basit bir meseledendir. Ama ihtilaf, ihtilaf mıdır? Umumi tabiriyle eğer onun tedavisini hal çaresini Allahın kitabına ve Peygamberin sünnetine göre müdahale etmese hemen telafi etmeye çalışmazsa bu ileride insanı dinden islamdan çıkaracak meseleler halini alır.
Bunu da size izah edebilmek için daha önceki devrelerde bazen hoş tabirler var.Güzel vakalar var. Zamanımızdaki kullanmış tabirlere malzeme tezgah olabilecek mevzular var. Hak söylenildiği zaman. Onu en güzel şekilde söylemek bizim vazifemizdir. Ama Allah Rasulü (s.a.v) o meselesini ebedi hayatın kurtulmasına vesile olacak meselele-ri anlatırken gözleri kıpkırmızı kesilip çehresi kızarıp hiddetinden bütün vücudunun titrediği ve sesinin bütün mescidin içini doldurdu-ğu sohbetleri ve vaazları vardır. Bu vakalar Allah Resulü (s.a.v) de çoktur.Ondan sonraki sahabelerde de.Böyle bir talimden ve terbiyeden tesviyeden geçen sahabeler meselelere bazit insan nazarın-da bakmıyorlardı. Aynen az önce bizim misal verdiğimiz gibi, eğer Allahın dininin hakimiyeti yolunda zerre kadar da olsun yapabilece-ğiniz birşey varsa bunu yapmaktan geri durmayın. Sözümden kasıt bunu küçük görmeyin. Bu çok büyüktür. İleride binlerce meyve verebilecek bir ağaç olacak o, Allah yolunda bir mesele izah edilirken, Sahabelerin bakışına bir bakın. Sahabelerin zamanında şu boncukla zikir meselesinde misal verdiğimiz bir mesele vardır.Ama belki onların bidatını izah etmek için bunu size misal verirken esas mevzu ile alakalı kısmını anlatmadığımızdan orası belki sizin dikkatinizi çekmedi. (Darimi / 210 no)
Basit bir misal Allah Rasulünün yapmadığı bir iş başlangıcı çok basit bir yerde iyi olabilir. Ama ondan hemen uzaklaşılmayınca ona mani olmayınca kalplerde öyle bir şeye meyilli oldu mu haricilerle beraber edecek, Ali (ra) ın karşısında kıtal edecek insanlarla beraber olmaya kadar götürür.
Şimdi, İbn Mesud (r.a) ın böyle birşeye bidat derken, delaletle itham ederken neleri görerek dediğini anlıyorsunuz değil mi? İbn Mesud (r.a) hemen oradaki vakıayı görerek değil böyle bir bidate müptela olmanın ileride neye sürükleneceğini düşündüğündendir. Onun için yaptığınız bir amelin basit olduğuna bakmayın. Hayır yönüyle de şer yönüylede. “Allahın dini hakim olmadan bunlara mani olmamız mümkün değil” gibi söylediğimiz bazı sözler var. Ama diyor ve belki bizimde bunların belasından kurtulmadığımızdan oluyor.
Eğer Allahın dinini hakim kılma yolundaki mücadelemizde zerre kadarda iradeyi cüziyemizin arzularına uyarak yaptığımız bir şeyler varsa geri durduğumuz bir şeyler varsa unutmayın birkaç sene sonra meyve verecek koskoca bir ağacın cinayeti işlenmiştir. Öyleyse Allahın dinini hakim kılan bir topluluğun bir cemaatin cinayeti işleniyor demektir.Meselelerimize bakarken, meselelerimizi muhake-me ederken bakış nazarımızla ölçümüzle değerlendiremeyiz. Küçük bir meseledir dediğimiz binlerce insansa meyve olabilir. Küçük bir meseledir deyip binlerce insanın hayatını zehirleyen bir zakkum olabilirsiniz. Onun için bu nazardan bakarsanız en hoş olan tarafıdır. İşte bu ihtilaflar bidatler başlarken kolay başlıyor. Basit başlıyor. Çok rahat başlıyor. Ama öyle şiddetleniyor ki insanı dinden çıkaracak meseleler,bir halifenin karşısına dikilebilecek meseleler, müslümanları katledebilecek meseleler haline geliyor. Öyle oldu ki müslümanları parça parça etti, müslümanları perişan etti. Zillet ve zelillik dilinizde müslümanların adedi 1.000.000 dır deyip de Allahın dininin hakim olmayışı, Tevhidin hakimiyetini sağlamayışı perişanlığın, alçaklığın ve rezilliğin ta kendisidir.
Onun için böyle bir adedi Tevhid ehli zikretmez. 1.000.000a yakın bir müslüman olması mümkün değil. Bu adedin belki %1i olsaydı muhakkak ki Allahın dini yeryüzünde hakimiyeti sağlardı. Onun için biz kendimizi perişan edecek sözler söyleyemeyiz. Müslü-manların şevki gitmiş gayreti gitmiş,fedakarlıklar yok olmaya başladı. Şimdi bizim parçalanmamız parça parça olmamız zayıflamamız şevki kaybetmemizle ne oluyor bunun zıddı kayboluyor.
Tevhid zayıfladıkça ne oluyor, şirk ehli kuvvetleniyor. Biz parçalandıkça onlar bütünleşiyor. Biz gayretimizi kaybettikçe onlar gayretlerini arttırıyorlar. Yani bunun zıddı hakim olmaya başlıyor. Ve böylelikle Allah düşmanları Tevhid düşmanları, temekkün edip yerleşip sağlamlaşmaya başlıyor. İşte Allah Resulü (s.a.v) efendimizin sözü ne güzel tecelli ediyor. Hemde 14 asır sonra. Ne diyor? “Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar, 70i cehennemde biri müstesna. Hıristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. 71i cehennemlik oldu bunlardan biri kurtuldu.Benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacak. 72si cehennem-lik ve kurtulanda bunlardan bir tanedir, derken. Ya Resulullah bunlar kimlerdir?” Bil ki bizde de böyle bir tebliğ ve irşad üslubu olsaydı şu an birimiz diyemezdik belki bu kurtulanlar nasıl. Böyle bir soru sorma kabiliyeti bile bizden sökülüp gitmiş. Onlar dikkatli iyi bir talebe oldukları için hemen onlar kimler ya Rasulüllah demişlerdir. Bunda çok muazzam bir irşad üslubu vardır. Bu 72 fırka kimlerdir demiyorlar. Dikkat edin! Kurtulanlar kimlerdir? Diyorlar.
Yani evveliyatta canım önce öğren de sonra sakınırsın, komünistlerin davasını iyi bilmen gerekir ki onlardan korunursun gibi lafların çürüklüğüne bakın. Tevhidi öğren Tevhidden gayrının bâtıl olduğunu anlarsın. Hakkı öğren Haktan gayrısının bâtıl olduğu ortaya kendiliğinden çıkar. Çünkü haktan sonra delâlet vardır. Peygamberin sünneti haktır, bunlara uyan haktır. Bunlara uymayan nedir? Kimin sözü olursa olsun bâtıldır. Ve böylelikle müslümanlar parçalandı saflar dağıldı.Bütün bu parçalanmaları asırların katmerleş-tirdiği taassubu yok edip birdenbire vahdeti sağlamak zamana gayrete fedakarlığa imkanlara bakarak mukayese ederek ancak ve ancak Kitap ve Sünnetten nasibini almayan kişilerin, ben mi kurtaracağım ya deyip bu mümkün değil deyip alaşağı etmeleridir. Başka bir şey değil.Bundan kastımız şudur ki; 12 asırdır müslüman-ların içine sokulan ihtilaf, kökleşen hatta bırak ihtilafı da itikattan olduğu teskin edilmiş ve parçalanma ihtilaf rahmet kabul edilmiştir. Bu dinden gösterilmiştir. Düşünün bir kez. Hadi bâtıl olsa sökülmesi neyse sana dinden gösterilen bir şeyin sökülmesi o nispetle zordur. Bâtıl olan bir şeyin sökülmesi Hak ispat edildikten sonra gider. Ama onların nazarında hak olarak gösterilen bir şeyin batıl olduğunu ispat etmek en müşkülatlı olanlardandır.İmkansızlığı düşünün, gayretsiz-liği düşünün, fedakarlığı düşünün telafisi ne kadar zor değil mi?
Şerrin yayılışı hayra nispetle daha fazladır. Mesela, bir mahalleyi bir saatte cayır cayır yakarsın ama orayı tekrar yapmak çok zaman alır. Ama bırak bir mahalleyi bir evi ne kadar da yaparsınız? Hayrın ve şerrin yayılışını karşılaştırırken. Şer her zaman dehşetli bir şekilde yayılmış ama telafisi çok zor olmuş. Islah çok zordur. Bir de bunun içine bizim gayretsizliğimizi koy bizim fedakarsızlığımızı koy, bizim lakaytsızlığımızı göz önüne koyun nasıl ıslah edilir, nasıl yaralar tamir edilir. İşte bu ortamda elinizden gelen bir zerreyi yapabilmeye muktedir olduğunuz bir hareketi geri alırsanız Allahın hakimiyetine vesile olacak bir hareketi yarın Allah indinde bir cinayetin faili olarak hesap vereceğinizi düşünün. Ana rahmindeki bir nutfeyi tahrif etmek nedir? 80 yaşındaki bir adamı öldürmek nedir? Bunlar cinayetle isimlendirilir. Onun için çocuklarınızı öldürmeyin ana rahminde tahrif etmeyin sözünden maksad budur. Siz ufacık bir çocuğu katlederseniz bir insan katlinin hesabını vereceğinizi de muhakkak düşünmeniz gerekiyor. Öyleyse bunların hiçbirisini bu dehşetli ihtilafın ve parçalanmanın karşısında cem edebilmemiz ancak ve ancak öyle bir meseleyle mümkündür ki bundan başka bir kurtuluş buna karşı salih muarızın olmayacağı meselelerdir. Buda ancak Allah (c.c)nin Kitabı ve Peygamber (s.a.v)in sünnetidir. Bu meyanda bu parçalanmalar öyle bir hale geldi ki müstakil birer din oldu. Bunların sahipleri adeta müstakil birer peygamber oldu. Akidede lider Allahın Resulüyken akidede liderler türemeye başladı.Şeriatta şariler türemeye başladı. Şeriat Allahın ise onu hüküm koyucu kaç tanedir? Bir tanedir. Şeriatta şariler çoğaldı falana göre filana göre denmeye başlandı. Akidede imam lider Allah Rasulü (s.a.v) iken akidede insanlar birçok liderler edinmeye başladı. Herkes Allah hakkında onun kitabı hakkında yerli yerinde olur olmaz sözler söylemeye başladılar. Ve bu sefer insanların sözleri birer müstakil din birer müstakil yol birer müstakil mezhep haline gelmeye başladı. İşte insanlar bu yolda parça parçadırlar. Bu yolda perişandırlar. Biz asılda özde Tevhid de insanları taksim ediyoruz. İnsanları taksim ederken tabir yönüyle, parçalanan bölümleri, fitneleri muhtelif meseleler olduğu için o meselelerin kitaba sünnete muhalif olarak incelenmesi gerektiğinden Allah Resulü (s.a.v) 73 fırka diyor. Ama asılda küfür tek millettir. Tevhid İbrahim (a.s)ın milleti asılda o da bir tek millettir. Şimdi biz ihtilafların Kitap ve Sünnete sokulan fitnelerin muhtelif mevzuların değil de, Küfür tek millettir ve iman ehlide bir tek millettir. Bu sefer yeryüzünde iki millet olarak takdim ediliyoruz. İki millet vardır. İbrahim (a.s)ın milleti birde küfür milleti vardır. İşte akidede insanlar buna ayrılırlar. Tevhid ehli ve şirk ehlidir.
Biz zamanımızdaki muhdes olan ismiyle diyelim. Selefiyye diye tabir ettiğimiz bu tabiri koyarken şunun üzerinde durmak gerekir. Asılda bir tezatlık yok dedik, aslı kabulde bir müşkülât yok dedik. Onunla misal verirken asıl Kitap ve Sünnettir derken, Kitabı ve Sünneti kabul etmeyen ve müslüman olduğunu söyleyen bir topluluk gördünüz mü? Göremezsiniz. Ve görmenizde mümkün değil. Onun için aslı kabulde bir müşkülat yoktur. Aslın muhafazasında bir müşkülât vardır. Biz işte bu aslı muhafazaya gayret gösteren kişilere geçmiştekileri takip eden kişiler, geçmiştekileri örnek alan kişiler, Kitabı ve Sünneti onların anladığı gibi anlayan kişiler, Selefiyye adını verdiğimiz bir topluluk vardır. Yani geçmişine sadık kalan bağlı kalan bir topluluktur. Bunlar Kitabı ve Sünneti sahabeler nasıl anlamışlar ise öylece anlamaya çalışıyorlar.İşte diğerlerinden bu toplumun, bu cemaatın farklı olan tarafı budur.Biz Kitabı ve Sünneti zamanımızdaki kısır ikimizin mahsulü, dar anlayışımızın mahsulü olarak anlamaya çalışmıyoruz. Yeni bir anlayışın yeni bir idrakin ortaya konması mümkün değildir. Zira oda bir grup oda bir cemaat olur.
Biz geriye dönüş yani şimdiki zamanımızdakilerin hakikaten tabir ettikleri gibi öyle kullanmayalım da, hakikaten geriye dönmek isteyen bir topluluklarız. Aslen membaa dönmek isteyen topluluklar olarak muhakkak ki muhakkak bunu yapma en zaruri işlerdendir ki Kitabı ve Sünneti selim bir anlayışla anlayalım.Değilse kendi anlayışımızla kendi ilmimizle bunu yapmamız mümkün değildir. İnsanlar bu yönden ikiye ayrılmışlardır. Bunun adına Küfür ehli, şirk ehli ve islam milleti diyebilirsiniz ama Sünnî olarak tabir edildiği zaman. Lafızlar Selefiyyun ve halefiyyun diye ikiye ayrılmışlardır. Birisi geçmiştekileri takip edenler, özellikle itikatta ve birde halefiyyun kendilerinin tesiri altında kaldıkları bazı felsefi kelam ilmine ait olan izah ve tabirle islam itikadına yön veren taifelerdir. Ve işte biz bu konuyu bu meseleleri anlatabilmek için hazırladık. Eğer biz bu yolda bir şeyler anlatabildiysek izah edebildiysek insanların en mesudu sayılırız.Ve yine Rabbimizden temenni ediyoruz. Hacmi küçük olan bu sohbetimizle Allah (c.c) bir çok faideler halk etsin. Amin. Önce tabir derken bu Selefiyye tabiri ne zaman zuhur etti, ne zaman bu tabir kullanılmaya başladı.Ve yahut böyle bir ismi kullanma zarureti var mıdır? Bizim ismimiz müslümandır. Böyle bir ismi kullanmaya katiyetle bir zaruret ve ihtiyaç yoktur. Zira başka bir isim velev ki ona denilmesi hak da olsa, bazı isimler vardır Kuranda geçmiştir. Hizbullah denir. Bu tabir Kuranidir. İbrahimin milleti deniyor, bunlara “Hunefâ” deniliyor. Tevhid ehli gibi tabirler vardır. Bu tabirler birer tesmiyeden ibaret değildir. Allahın kitabında kullanmış olduğu tabirlerdir. Ama biz hizbullahız diye bir isim alıp ortaya çıkmayız. Hizbullah topluluğu diyemeyiz.Ama Kitaba ve Sünnete tabi olanlar hizbullah değil midir.Hizbullahtır. Ama biz hizbullah adı altında bir topluluğuz diyemeyiz. Müslümanlar kardeş midir? Allah diyor. Müslümanlar kardeştir. Bu Allah (c.c)nin bir tabiri midir? Tabiridir. Biz müslüman kardeşler adı altında bir topluluğuz diyebilir miyiz? Bu denilmez. Böyle bir teşkilatta kurulamaz ama bu Allah (c.c)nin tabiridir.
Bize verilen bir tek isim vardır, Allahın emrine tabi olanlar. Biz böyle bir isim altında bir teşkilat ve cemaat oluşturamayız. Ama Allahın Kitabına Peygamberin Sünnetine tabi olanlara ne gibi isimler verilmişse, müslüman kardeşler mi, hizbullah mıdır, biz hizbullahız. İbrahimin milleti miyiz, biz İbrahimin milletindeniz. Hanifler miyiz, biz hanifleriz. Bunların hepsini birden kullanırız, kullanıldığı yerlere göredir.Yalnız geçmişte sahabelerin hemen akabinde Emeviler devrinde o zamana kadar insanlar Tevhid meselelerinde ne gibi bir ayet geldiyse, hadisi şerif geldiyse müslümanlar öylece inanırlar, o ayetler hakkında hadisler hakkında Allahın Resulu bir şey söylemişse sahabelerde söylemişlerdir. Onlar naklettilerse onlardan sonrakilerde nakletmişlerdir. Kesinlikle ne bir ziyâdelik izafe ederler, nede bir noksanlık atfederlerdi. Olduğu gibi kabul edilirdi. İşte bunlar, Peygamber (s.a.v)in en hayırlı asır benim asrım, ondan sonra, ondan sonra gelen derken bu üç nesli kast ediyor en hayırlı nesli. Birbirinden aktaran ve anlatan nesil. Tabi ki bu zamanlarda müslümanların vahdetini bozan ve yahut şu tabire kadar izah ettiğimiz toplulukların sıfatı lugat kitaplarında bazı meseleleri izah eden garip kelimeleri izah eden kitaplarda geçerken Kitapta Sünnette ayette ve hadiste, Tevhid hakkında ne zikredilmişse olduğu gibi kabul eden taifeye bir isim veriyor.Açarsanız lugat kitaplarını bunlara Selefiyye denir. Geçmişte-kileri takip edenler, geçmiş müslümanların peşinden gidenler, hemen göreceğiniz tabir bu salakların kendi kitaplarında diyor Selefiyye diyor: sahabe ve tabiin ayetlere ve hadislere, isim ve sıfatlar hakkında, Tevhid meselelerinde nasıl inanmışlarsa öylece inanırlar. Katiyetle bu ayetler üzerinde münakaşa etmezler. İleri geri hiçbir laf söylemezler. Böylece kabul ederler diyor. Ve onlar bile bu yolun en doğru selametli en ilmi bir yol olduğunu kendileri olduğunu ifade ediyorlar. Ama tatbik etmiyorlar.Bizim doğru yolda olduğumuzu söylerlerken kendi-lerinin de yakın olduğunu söylerler. Bizim yanımızda kendilerinin de hak olduğunu kabul ettirmeye çalışırlar.Onlar bizim hak ta olduğumuzu söylerler. Ki söyleten Allahtır. Ama biz bu yoldan başka bir yolu da kabul etmiyoruz. Ondan sonra Yunan felsefesine ait bazı kitaplar tercüme edilmeye başladı artık ne kasıtla yapıldığı kimin tarafından yapıldığı belli bir isimle zikredilen ama o zamandan kalma belli başlı Yunan felsefesine ait Aristoya, Sokratese, Eflatuna dayandırılan felsefi kitaplar tercüme edildi. Yani Allah (c.c) Kitap ve Sünnetle kendi zatını vasfeden ne gibi bir sıfat zikretmiş ise insan aklındandır ilmi çok kısırdır. O ayetleri anlamakla mükellef değildir. O ayetleri kabul etmekle mükelleftir. O ayetleri aynen söyleyip kabul etmek haktır. Kendi aklına göre muhakeme edipte benim aklım böyle kabul etmiyor demek o ayetin üzerinde felsefi bir düşünceye sevk eder insanı.
Yunan felsefesine mensup olan felsefenin babası sayılan kişile-rinde ekmiş olduğu tohumlarda hep bu meyandadır.Sokrat denen kafirin Allahın varlığına inanan biri olduğu kitaplarda zikreder. Sadece onu küfre götüren felsefi sözler vardır.Allah yağmuru yağdırır ama kaç gram kaç damla yağdırdığını bilmez. Deyip sapıtan taifelerden bir tanesidir.
İşte bunların kitapları tercüme edildi. Müslümanlar arasında yayıldı.Bu kitaplardan ilham almaya başladılar.Öz memba, asıl bozuldu. “Allah arşa istivâ etmiştir” istiva edince bu sıfat bir beşere verilir diye, bir cisme verilir ki Allah bir cevher bir isim değildir. Bir cisim olunca bir cevher olunca mekan isnad etmek gerekir ki bu Allaha yaraşmaz,bu sefer Allahın ayetlerini aynen kabul edilip kabul edilmesi gerekeceği yerde akıllarına göre Yunan felsefesine göre süzgeçten geçirmeye teraziye vurmaya başladılar. Bu sefer Kelam ilmi doğmaya başladı.
Herkes bu mevzuda ileri geri bir şeyler söylüyorlardı. Bu sefer güya ve güya müslümanların bu zahiren kabul edilen ayet ve hadislerin kabulüyle şirke küfre, Allaha ortak koşmaya Ona noksan sıfatlar izafe etmeye sevk eden bir hal görerek zahiri manasını aldılar. Olduğu gibi başka manalar vererek müslümanları ona inandırdılar ve öylece inanmak itikatlanmış gibi işlenmeye başlandı. İşte 12 asır bu işte. Sadece Allahın rahmet etmiş olduğu Kitap ve Sünnetle amel edenler müstesnadır. Onlar her asırda mücadelelerini veren bir topluluktur. Allah (c.c) arşa istiva etmiş derken. Allahın hükmü hakim olunur, olmuş demektir. Buna iman diye işlendi ve bunun zıddı küfür işlendi. Onun içindir ki kitaplarında görüyorsunuz. “Allah (c.c)nin iki olduğunu kabul etmek nasıl şirk ise, Allah (c.c)nin semâda olduğunu söylemek de öyle şirktir.” Diyor M. Zahit Kotku (akide kitabında).
Az önce zikrettik bâtılın bâtıl olduğunu hak ile ispat ettikten sonra onun izâlesi kolaydır. Ama o mesele birde imanın temelinden gösterilirse en köklü müşkülat işte oradan geliyor. Artık bu meseleler zuhur ettiğinde söylediğimiz gibi. İman edebilmek için küfretmek gerekiyor onlarda.Onlara iman edebilmek için önce küfretmek gerekiyor.Yani iman etmen için Allahın o sıfatını inkar etmen gereki-yor önce. Bu sefer öylede diyen kafirdir böyle de diyen kafirdir teorisi çıkıyor ortaya.İman etse de küfür, küfür etse de küfür oluyor. Bunların arasını seçmek köklü kaidelere sarılan köklü bir malumat istiyor. Ki bunun içindir ta geriye asla selefin mecburiyeti halk ediyor. Allah (c.c) bizi gayretli geçmişe dönen zamanına dönme ve orada yaşamını hayatına geçiren kullardan eylesin.

Hızlı Cevap
  #2  
Okunmamış 13-03-2008, 11:54
 
Standart --->: Hadis Fihristi
A

Aa, yoksa sen sen Yusuf musun dediler. Ben Yusufum...: Yusuf; 90,
Abdest ancak sesten veya kokudan lazım gelir: Tirmizi; 1/74,75,
Abdest bozana selam verilmez: Tirmizi; 2862, Müslim; 370,
Abdest bozarken selam alınmaz: Tirmizi; 1/90,2862,
Abdest bozmak için yumuşak toprak aramak: Tirmizi; 12, İbn Mace; 307,
Abdest namazı: Müslim; 227,228,232, Nesei; 151,85,
Abdest suyuyla günahların çıkması: Müslim; 244,
Abdest: Maide; 6, Nisa; 43, Müslim; 225-234,
Abdesti olan ve sonra bozulduğundan şüphe eden o abdestle namaz kılabilir: Müslim ; 361-362,
Abdestsiz kuran okumak: Buhari; 1c. 324, Müslim; 373, Ebu Davud; 18, Tirmizi; 3384,
Abdestsiz namazı Allah kabul etmez: Tirmizi; 1/76,
Abdestten artan suyu ayakta içti: Nesei; 95,
Abdullah bin Abbas 1660 hadis rivayet etti,
Abdullah bin Mesud 848 hadis rivayet etti,
Abdullah bin Ömer (ra) 2630 hadis rivayet etti,
Abraş, kel, körün kıssası: Buhari; enbiya 51, Müslim; zühd 10,2964, Riyazüs Salihin; 65,
Acbüz-zeneb, kuyruk sokumundaki kemiktir. Toprak bunun dışındaki herşeyi yer: Tergib-Terhib; 7c. 89sy, Müsned, İbn Hibban,
Acemlerin birbirine tazim için ayağa kalktıkları gibi siz de ayağa kalkmayın buyurdu: Ebu Davud; 5230, İbn Mace; 3836,
Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan Allaha sığınma: Ebu Davud; 1540, Müslim; 2706, Nesei; 5450,
Açık artırma usulu satış caizdir: Nesei; 4485,
Açlık hikmettir UYDURMA: Acluni; 1/337,
Açlıktan Allaha sığınırım: İbn Mace; 3354,
Ad kavminin helakı: Buhari; 10c. 4904-4622, 7c. 3021,
Ad kavminin öldürüldüğü gibi öldürürdüm haricileri: Nesei; 4086,
Adak adamayın çünkü kaderi değiştirmez: Nesei; 3785, Müslim; 1638, Buhari; 14c. 6498,
Adak hiçbirşeyi önlemez, ancak cimriden mal çıkarır: Nesei; 3784,
Adak konusu: İnsan; 7, Buhari; 14c. 6569, Müslim; 1639-1650,
Adaletli olmak: Maide; 8, Enam; 152, Zumer; 3,
Adama karısını neden dövdüğü sorulmaz: Ebu Davud; 2147, İbn Mace; 1986,
Adamın başına bela gelince yapacağı dua: İbn Mace; 3892,
Adamın birinin zekatı bilmeyerek, bir zengine, bir zinakara ve bir hırsıza vermesi ve hayıflanması. Daha sonra rüyasında zenginin ibret alması, hırsızın onu terkesi: Nesei; 2513, Müslim;
Adamın biri intihar etti ve Resulüllah (SAV) ona cenaze kılmadı. İlim ehli Kıbleye karşı namaz kılan herkese ve intihar edene de cenaze namazı kılınır. dediler. Süfyan Sevri ve İshak'ın kavli budur. Ahmed diyor ki: İmam intihar edene cenaze namazı kıldırmaz, imamdan başkası kıldırabilir:Tirmizi,cenaze 68. bab 1074,
Adamın yanında oturana ikram etmesi: İbn Mace; 3716,
Adamın biri iki parmağıyla dua ediyordu. Allah Resulü (sav) birle birle buyurdu: Tirmizi; 3790,
Adaşı yoktur: Meryem; 65,
Adem (as) ile Musa (as) münakaşa etmesi: Tirmizi; 2217, Müslim; 3217, Buhari; 14c. 6504,
Adem (as) ve zurriyetinin ilk yaratılışı: Buhari; 7c. 3102-3111,
Adem ahdini unutması..: Tirmizi; 3589, Taha; 115,
Adem ile Musa birbirlerine hüccet getirip niza ediştiler. Musa, Ya Adem, Sen bizim babamızsın. Sen bizi cennetten çıkartdığın için bizleri mahrumiyet ve zarara düşürdün dedi. Adem de Ona Sen Allahın kelamı ile seçip mümtaz kıldığı ve lehine eliyle yazıp çizdiği Musasın. Öyle iken sen Allahın beni yaratmasından kırk sene evvel üzerime taktiridir buyurduğu bir işten dolayı dolay beni levm mi ediyorsun dedi. Bunu takiben Rasulullah (SAV): Böylece Adem Musaya delil ve burhanla galib oldu, buyurdu: Müslim; 2652,
Adem topraktan, cinler ateşten, melekler nurdan yaratılmıştır: Müslim; 2996,
Adem ve Havvanın örtünmesi: Buhari; 9c. 4364,
Ademoğlu kardeşinin gözündeki çöpü görür kendi gözünün önündeki merteği görmez: K. Zühd ver-rekaik; 211,
Ademoğlunun hepsi günah işler günah işleyenlerin en hayırlısı ise tevbe edenlerdir: Darimi; 2730, Tirmizi; 3760, İbn Mace; zühd, 30,
Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister, ancak gözünü toprak doyurur: Tirmizi; 2440,
Ademoğlunun kuyruk kemiğinden başkasını toprak yer: Ebu Davud; 4743, Müslim; 2955, İbn Mace; 4266, Nesei; 4079,
Ademoğlunun yanıbaşında 99 ölüm tehlikesi vardır: Tirmizi; 2241,
Ademoğlunun zinadan nasibi vardır: Müslim; 2657,
Ağaçlar kalem olsa denizler mürekkep olsa..: Kehf; 108, Lokman; 27,
Ağızların tadını kesen ölümü çokca anın: Nesei; 1824,
Ahir zamanda imanın elden gideceği: Müslim; 148,
Ahkam ayetlerini anlamak zorundayız,müteşabihlere ise iman etmek zorundayız: Ali imran; 7, Müslim; 2665, 262, Ebu Davud; 4598, İbn Mace; 47, Tirmizi; 3177, 3196,
Ahmaklara hikmetten bahsetmeyin: Darimi; mukaddime 34,
Ahmed (as): Saf; 6,
Ahzab gazvesi: Müslim; 1788,
Ailesini korurken ölen şehiddir: Nesei; 4079,
Aişe (ra) dokuz yaşında evlendi 18 yaşında Resulullah (sav)i kaybetti: Nesei; 3244,
Aişe (ra)a zina iftirası: Buhari; 8c. 2770, Müslim;
Aişe (ra)ın duvara resim asması: Müslim; 2107,
Aişe (ra)ın fazileti: Müslim; 2438-2447, Buhari; 3c. 1312,
Aişe (ra)nın Allah Rasulü (sav) in oda benim avret mahallini görmedik: ZAYIF : İbn Mace; 662,
Aişe annemizin Allah Rasulü (sav) namazda iken kapıyı açmasını istemesi: Nesei; 1206,
Aişe annemizin seferde namazı tam kılması: Nesai; 1456,
Aişe küçümsenen günahlardan sakın. Çünkü Allah katından onların peşinde olan, kaydeden melek vardır: Darimi; 2729, İbn Mace; zühd 29,
Ak saçları ve sakalı kınalamak: İbn Mace; 3626,
Akıl baliğ olan herkese cuma namazının farziyeti: Nesei; 1371,
Akıl dini olsaydı islam ben ayağımın altını mesh ederdim: Ebu Davud;162,
Akika: Tirmizi; 1556,
Akika sünnettir ve her çocuk akika kurbanına rehin gelir: Ebu Davud; 2837, Nesei; 4219, İbn Mace; 3164, Tirmizi; 1550,
Akil baliğ olan genç kızların,hayızlı kadınların bayrama gitmeleri emredildi: Nesei; 1558,
Aklı şuuru örten herşey haramdır ve sarhoş eden herşey haramdır: Ebu Davud; eşribe 5, Müslim; eşribe 75, Buhari; edeb 80, ahkam 22, megazi 60, Tirmizi; 1923, Nesei; eşribe 53,
Akrabasını sıla etmeyen cennete giremez: Ebu Davud; 1696, Tirmizi; 1974, Buhari, Müslim,
Aksırana teşmid: Tirmizi; 2884, Buhari; 3c. 1176, 5c. 2263, 13c. 6169, Müslim; 2991,
Aksırınca Allaha hamd edin: Buhari; edep 126, Tirmizi; 2884 edeb 3, İbn Mace; 3715, edeb 30,
Aksırmak Allahtan esnemek şeytandandır: Tirmizi; 2893,
Akşam namazının sünneti iki rekattır: Müslim; 729-730, Buhari; 3c. 1122,
Akşam ile yatsı namazının birleştirilmesi, cem edilmesi: Buhari; 2c. 622, 3c. 1069,
Akşamdan evvel iki rekat nafile namaz: Müslim; 836, Ebu Davud; 1281,
Aldatan bizden değildir: Müslim; 164, Ebu Davud; buyu', 50, Buhari; 5c. 2225,
Ali (ra)un Rasulullah (sav) bana gizli bir şey söyledi demesi: Müslim; 1978,
Ali bin ebu Talip (ra)ın fazileti: Müslim ; 2404-2409,
Alimin abide üstünlüğü benim en aşağı mertebede olanınıza üstünlüğüm gibidir: Tirmizi; 2825,
Alimler Peygamberlerin varisidir: Ebu Davud; 3641, İbn Mace; 1c .223, Tirmizi; 2822, Müslim;
Alimlerin mürekkepleri şehidlerin kanından efdaldir. (Hasani Basri nin sözü): El-Kubra s. 321, Tahzirul-müslimun; s. 59,
Alkolle tedavi: Müslim; 1984,
Allah (cc) 99 ismi: İbn Mace; 3860,
Allah, Adem i kendi suretinde yaratmıştır: Müslim; Birr 115 no 2612,
Allah Adem (as) ı yarattı, sağ eliyle sırtını sıvazladı onun zürriyetini çıkardı: Ebu Davud; sünne 16, Tirmizi; 3270,
Allah aklını Kullanmayanlara azab eder: Yunus; 100,
Allah ayağını indirir, koyar: Buhari; tefsir 50/1, eyman 12, tevhid 7, 25, Müslim; cennet 35,37,38, Tirmizi; 2682, 3488,
Allah bir kişinin kalbine bir kadına dünürlüğe gitme isteği koyduğunda ona bakmasında bir sakınca yoktur: İbn Mace; nikah 9,
Allah bir kula hayır murat ettiği zaman dinde anlayış kendi ayıplarını görme hasleti verir: Kitabul zühd ve-rrekaik;282,
Allah bir kula nimet verdimi onu kulunun üzerinde görmek ister: Tirmizi; 2972,
Allah biri diğerini öldüren ve her ikiside cennete girecek olan iki adamdan dolayı güler: Buhari; cihad 28, Müslim ; imare 128, Muvatta; Cihad 28, Nesei; cihad ,İbn Mace;13,
Allah herşeyin üzerine güzellik yazmıştır.Birşeyi öldürdüğü-nüz zaman güzel öldürün birşeyi boğazlayın eziyet vermemek için bıçağı bileyin ve hayvanın kolay ölmesini sağlayın: Müslim; sayd 12, Ebu Davud; edahi 12, Tirmizi; diyat 14,
Allah cc hiç kimsede iki kalp yaratmamıştır: Ahzab; 4, Tirmizi; 3413,
Allah cc kendi peygamberinin diliyle neyi helal kılmışsa o helaldir: Darimi; mukaddime 39,
Allah cc ye verilen ilk misak, kalu bela: Tirmizi; 3271, Buhari; enbiya 1, El-Bidaye ven-Nihaye; 1c. 116,
Allah cc yolcudan orucu ve namazın yarısını muaf tuttu. Hamile kadınla süt emziren kadını da oruçtan muaf tuttu: Nesei; 2310,
Allah çok hayalı ve çok cömerttir. Kişi O'na ellerini kaldırdığı zaman onları boş ve nasipsiz olarak çevirmekten haya eder: Tirmizi; 3789,
Allah her mahzun kalbi sever: UYDURMA: Acluni 1/246,
Allah için sevmek: Buhari; 13c. 6025, 1c. 163,
Allah kendine şirk koşulmasını asla bağışlamaz: Nisa; 116,
Allah kime hayır dilerse onu dinde bilgili kılar: Tirmizi; 2783,
Allah kimi severse kullarına sevdirir: Müslim; 2637,
Allah korkusundan ağlayan kişi süt memeye dönmedikçe cehenneme girmeyecektir: Tirmizi; 2413,
Allah kuluna kafi değilmi?: Zümer; 36,
Allah nur vermedikten sonra onun nuru olmaz: Nur; 40,
Allah Rasulü (sav) e itaatın gerekliliği: Buhari 10c. 4775, 15c. 6986,
Allah Rasulü (sav) ile Aişe (ra) ın ayak koşusu yapmaları: İbn Mace; nikah 50, 1979, Ebu Davud; 2578,
Allah Rasulü (sav) ile Aişe (ra) yarışı: İbn Mace; 1979, Müsned; 39-129,
Allah Rasulünü tehdid ediyor (şirk); Zumer; 65, İsra; 74,75,
Allah semadadır: Müslim; Mülk; 16,17, Müslim; 2/537, Ebu Davud; 930, Buhari Cüzün de 64, Nesei; 3/15, Ahmed; 5/447, Beyhaki; 7/387, İbn Huzeyme; Tevhidde 121, Ebu Said ed-Darimi fir-Reddi alel-cehmiyeti; 271, İbnu Ebu Şeybe; İman 84, İbnu Ebi Asım; Sünen 489, Beyhaki; Esma 422, Ebu Hanife Müsned; 3,
Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor: Bakara; 67,
Allah sizi kendinizden sakındırır: Ali imran; 28,
Allah tektir teki sever: Müslim; 2677,
Allah vadinden dönmez: Rum; 6,
Allah ve melekleri Peygambere salat etmekte: Ahzab; 56,
Allah verdiği her hastalığa şifa için ilaç vermiştir: İbn Mace; 3436,
Allah yumuşaklığı sever ve sertlik için vermediği şeyi onun için verir: Darimi; 2796, Ebu Davud;edeb 10, Buhari; edeb 35, Müslim; selam 10,
Allah zamanı gelen hiçbir canı ertelemez: Munafukun; 11,
Allah,Ademi yarattığı zaman onun belini sıvazladı ve kıyamete kadar yaratacağı zürriyetin her canlı kişisi onun belinden düştü..: Tirmizi; 3271, Araf; 172,
Allaha en sevimli amel azda olsa devamlı olanıdır: Ebu Davud; 1368, Müslim ; 783, İbn Mace; 4240,
Allaha en sevimli amel devamlı olanıdıur: Buhari; 1c. 194,
Allaha eş koşan kadınlarla iman edinceye kadar evlenilmeyeceği: Buhari; 11c. 5363,
Allaha iman nedir ?: Buhari; 16c. 7430, İbn Mace; 302,
Allaha isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur: İbnu Mace; 2863,
Allaha isyanda mahluka itaat yoktur: Müslim; imaret 39, Ebu Davud; cihad 87,
Allaha Rasule ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin: Nisa; 59, Buhari; tefsir, Müslim; 1834, Tirmizi; 1758, Nesei; 4199, İbn Cerir; 9858, Müsned; 3124, Ebu Davud; 2624,
Allaha selam olsun demeyin zira Allah selamın ta kendisidir: Buhari; istizan 3, Müslim salat 56, Ebu Davud; salat 178, Nesei; tatbik 109, sehv 41-43, 56, İbn Mace; ikamet 24, Darimi; salat 84,
Allahı anarken sağırı çağırır gibi yüksek sesle bağırıp çağırmanın nehyedilmesi: Buhari; 8c. 3929,
Allahı kavuşmayı dileme: Müslim; 2683,
Allahı kim dünyada gördüm derse yalan söyleyeceği: Buhari; 10c. 4801,
Allahı Rab, İslamı din, Muhammedi Rasul kabul eden kişi imanın tadını tatmıştır: Tirmizi; 2758,
Allahım ben ancak bir insanım. Bu suretle hangi müslümana lanet etmişsem kötü söz söylemişsem veya kırbaçla vurmuşsam sen bunları kıyamet günü onun için bağış rahmet ve dolayısıyla onu sana yaklaştıracağın bir vesile kıl: Darimi; 2768, Buhari; deavat 34, Müslim; birr 89,
Allahım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür UYDURMA: el-Leali 2/325,
Allahım kötülükten ve kötülük yapandan sana sığınırım: Nesei; 19,
Allahım müslümanlardanolan şu cemaatı kırarsan sana yeryüzünde ibadet
edilmez: Müslim; 1383-1384, Tirmizi; 3274,
Allahın ahirette en son nimet olarak görüleceği: Tirmizi; 2679, Ebu Davud; 4729,
Allahın ahirette görüleceği: Kıyamet; 22-25, Müslim; 182, Fecr; 22,23, İbn Mace; 187, Mutaffifin;15,16, Buhari; 7c. 3044,
Allahın arşını 8 melek taşır: Hakka; 17,
Allahın bir insanla konuşması asla mümkün değildir: Şura; 51,
Allahın birliğini kabul edinceye kadar insanlarla mücadele emri: Tirmizi; 2733,
Allahın dilediği şey ile Muhammed(sav)in dilediği şey demeyin fakat Allahın dilediği şey sonra Muhammed (sav)in dilediği şey olur deyin: Darimi; 2702, İbn Mace; keffaret 13,
Allahın eli cemeatle beraberdir: Tirmizi; 2256,
Allahın en yakın gök semasına inmesi: Müslim; 758, Buhari; 3c. 1096, Ebu Davud; 4733, Tirmizi; 433,
Allahın gölgelediği insanlar: Buhari; 14c. 6661,
Allahın iki kişiye gülmesi: Nesei; 3151,
Allahın indirdiğiyle hükmetmek: Araf 3; Yusuf; 40, Araf; 87, Kehf; 26, Tin; 8, Maide; 44,45,47, Nisa; 113, Bakara; 151, Ahzab; 34, Ebu Davud; 4604, Kıyamet; 16-19, Nahl; 44, Müslim; 1829, Maide; 49, Nisa; 105, Şura; 10,
Allahın indirdikleri: İndirilenin kitab ve hikmet olduğu ;Nisa 113, Okunanın kitab ve hikmet olduğu; Ahzab; 34, Öğretilen kitab ve hikmet olduğu; Bakara 151, Öğüt alınması için kitab ve hikmet olduğu; Bakara 129, Kuranın Kitab ve Hikmetin sünnet olduğunun beyanı; Buhari; 10c. 4668, ibn Kesir 2c. 571, Ebu Davud 4604
Allahın isimlerini ezberleme: Müslim; 2677,
Allahın ismiyle abdest alın: Nesei; 78,
Allahın kaderinden kaderine kaçıyorum: Müslim; 2219,
Allahın kullar üzerindeki hakkı: Tirmizi; 2781,
Allahın lanet ettiği 4 gurup insan: Müslim; 6c. 1978,
Allahın nuzulu: Fecr; 22,
Allahın rahmetinden ümit kesilmez: Yusuf; 87, Hıcr; 55,56, Zumer; 53, Ankebut; 23, Hadid; 22-23, Fussilet; 49-50,
Allahın sıfatları: Buhari; 16c. 7272,
Allahın size verdiği sadakadır öyle kabul edin: Tirmizi; 3224,
Allahın sünnetinde bir değişiklik olmaz: Fatır; 43, Rad; 11,
Allahın sünnetini benim sünnetimle konuşturun: Hatibul Bağdadi; el-Fakih 1c.94,
Allahtan daha kıskanç yoktur: Müslim; 1499,
Allahtan Peygamberden ve müminlerden başka dost yoktur: Tevbe; 116,
Allahu Teala dünya semasına iner: Buhari; teheccüd 14, Müslim; misafurun 168-170, Ebu Davud; sunnet 19, Tirmizi; 443, İbn Mace; ikame 182,
Allah mahlukatın kader ve kazalarını semaları ve arzı yaratmasından 50.000 sene önce yazmıştır. Ve onun arşı su üzerinde idi: Secde; 10, Müslim; 2653,
Allah cc, gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için, geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul etmek içinde gündüz elini açar. Bu ta güneşin battığı yerden doğuncaya kadar devam eder: Müslim; 2759,
Allah kullarına bu kadının çocuğuna acımasından daha çok acır. dedi: Müslim; 2754,
Allah'a karşı bir günah söz konusu olunca ,mahluka itaat gerekmez: Buhari; Ahad 1, Müslim; imare 39, 1840, Ebu Davud cihad, 40, 87, Nesei, biat 34, İbni Mace, Cihad 40, İbni Ebi Şeybe, Musannef, Cihad 192, no; 12, 7/737,
Allah mahlukatı yarattığı vakit, nezdinde arşın üstünde kitabına muhakkak benim rahmetim, gazabıma galebe çalar diye yazmıştır: Müslim; 2751, Ahmed; 2/258, Buhari;
Allah Muhammed'i hak din olarak gönderdi ve ona kitab indirdi ve kendisi indirdiği kitabta recm ayeti vardı. İmdi Rasulüllah (sav) recm yaptı ve kendisinden sonra bizde recm yaptık. İnsanlar üzerinde zaman uzayınca içlerinden birinin, Allah' ın kitabında recm bulamıyoruz, diyeceğinden ve Allah' ın indirmiş olduğu bir farzı terketmek suretiyle dalalete düşeklerinden korkuyorum. Dikkat evli halde zina işleyen kişiye, delil bulduğu veya gebelik olduğu veya itirafta bulunduğu taktirte recm haktır”: Tirmizi; 1455, Ebu Davud; 4418, İbn Mace; 2553, Buhari, Hudud,
Allah tevbeleri kabul eder: Bakara; 37, 160, 218, 222, Ali İmran; 31, 89, Nisa; 110,
Allah yanında helalin en çok sevilmeyeni talak (kadın boşamak) dır: Ebu Davud, talak 3, İbn Mace, talak 1,
Allah zina eden kadınlar için bir çıkış yolu açtı. Dul dul ile zina ederse yüz değnek vurulur. Ve taş atarak Recm edilir. Bakire kadın, bekar erkekle zina ederse yüz değnek vurulur. Ve bir sene sürgün cezası verilir: Ebu Davud; Hudud, 4415, Müslim; hudud, 1690,
Allah' ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misiniz? buyurdu. Muaz: Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Kendisine hiçbir şey ortak yapılmayarak Allah' ın ibadet olunmasıdır, buyurdu. Bunu yaptıkları zaman onların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? buyurdu. Muaz: Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Rasulüllah: Onlara azap etmemesidir, buyurdu: Müslim; 30,
Alnı toprak olasıca: Buhari; edeb 44,
Altın burun takılması: Ebu Davud; 4232, Nesei; 5164, 5128, Tirmizi; 1826,
Altın kulu, gümüş kulu, kareli elbise kulu, sürünsün ve baş aşağı sürünsün, vücuduna diken batsın ve çıkarmaya cımbız bulamasın: İbn Mace; 4135,
Altın ve gümüş biriktirenin hali: Buhari; 9c. 4398, tevbe; 34-35,
Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına helaldir: Buhari; 3c. 1176, Tirmizi; 2959, Müslim; 2078, Nesei; 1041,5111, İbnu Mace; 3602,3642-3644,
Altınla gümüşü veresiye bozdurmayı yasak etti: Nesei; 4554,
Altmış yaş mazereti: Buhari; 14c. 6361,
Amaya sırtını çevirince ..: Abese; 1-10, Buhari; 11c. 4969,
Amca baba yarısıdır: Taberani mucemus evsat; zekat babı,
Amcanın mahrem olmayışı: Ebu Davud; 2057, Buhari; 11c. 5314, Müslim; 4c. 1444, İbn Mace; 1948,
Amcanın yanına girileceği: Ebu Davud; 2057,
Amel edin Allah ve Rasulü sizin amelinizi görecektir: Tevbe; 105,
Amel imandandır: Buhari; 1c. 192, 16c. 7370, İbn Mace; 57,60
Ameli olmadan dua eden kirişi olmadan bir yayla ok atana benzer: K. zühd ver-rekaik; 322,
Ameller niyetlere göredir: Nesei; 75, 3420, 3774, Buhari 1c. 143, 209, 5c. 2333,
Amellerin insanı kurtaramayacağı: Buhari; 14c. 6395,
Amelsiz iman kabul olunmaz,imansız amelde kabul olunmaz: Taberani mucemul-kebirde,
Amin derken sesin yükseltileceği: Ebu Davud; 932, Tirmizi; 248, İbn Mace; 855, Buhari cüzünde 209,
Amma da yaman şu ensar kadınları dini öğrenmelerine hayaları engel teşkil etmedi: İbn Mace; taharet 124(642),
Ammar (ra) ın şehid edilmesi: Buhari; 6c.2659,
Amr (ra) ın 18 günde süryaniceyi öğrenmesi: Tirmizi; 2857,
Amr bin As (ra) ın Ebu Hureyre (ra) dan daha fazla hadis bilmesi: Tirmizi; 2805,
Ana karnında olanı ancak Allah bilir: Buhari 10c. 4485, iman 41, bedul vahy 1, ikrah 5, talak 11, ıtk 6, Müslim; imare 155, Ebu Davud; talak 11,
Ana ve babaya iyiliği emreden ayetler: Bakara; 83, Nisa; 36, Enam; 151, İsra; 23, Ahkaf; 15,
Anneme istiğfar etmek için Rabbımdan izin istedim de bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için Rabbımdan izin istedim izin verdi: Müslim; 976,
Anjin hastalığının tedavisi: Buhari; 12c. 5733,
Anjinin tedavisinden dolayı bademcikleri sıkarak çoçuklarınıza azab etmeyin: Müslim; 1577,
Anne ve babaya sövdürenin durumu: Müslim; 1/90,
Arab yarımadasında iki din kalmıyacaktır: Müslim; salat 187, Tirmizi; mevakıt 41, Muvatta; 4c. 233,
Arabça okunur kuran: Yusuf; 2, Rad; 37, Nahl; 103, Meryem; 97, Taha; 113, Şuara; 193-194, Zumer; 28, Fussilet; 3, 44, Şura; 7, Zuhruf, 2,3, Duhan; 58,
Araf 172. ayetin ilk misak olduğu: Tirmizi; 3276,
Aranızda selamı yayın: Tirmizi;2828,
Arkadaşlığın en hayırlısı 4 kişi seriyyenin en hayırlısı 400 kişi,ordunun en hayırlısı 4000 kişidir, 12000 kişilik ordu azlıktan dolayı mağlup olmaz: Ebu Davud; 2611, İbn Mace; 2827, Tirmizi; 1597, Darimi; siyer 215/2,
Arkasında siyah ve beyaz çizgi bulunan yılanı öldürün: İbn Mace; 3534,
Arş' tadır Allah: Ebu Davud; 4726, Buhari; 10c. 4457, 16c. 7289, Hud; 7,
Arşın ve kürsünün yaratılması: Gafir; 15, Müminun; 116, Buruc; 14-15, Taha; 5, Rad; 2,
Ashabı Uhdud: Müslim; 3005, Tirmizi; 3560,
Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz: UYDURMA: İbn Abdilber Camiul-ilim; 11.110, İbn Hazm ahkam 4c.82,
Ashabını öldürüyor demesin dedim: Müslim; 2584, Tirmizi; 3532,
Ashabını öldürüyor demesin diye işkenceyi yasak kılıyor: Müslim; 2584, Tirmizi; 3532,
Asiye adını değiştirin: Tirmizi; 2993, Müslim; 2139, İbn Mace; 3773, Ebu Davud; 4952,
Asiye isminin değiştirilmesi: 6/2139,
Aşereyi mübeşşire: Tirmizi; 6c. 3992,
Aşırı gitmeyin: Maide; 77,
Aşure günü orucu: Müslim; 1125,
At etinin helallılığı ve eşek etinin ve muta nikahının kıyamete kadar haramlılığı: Buhari 8c. 3930, 12c. 5596, Nesei; 4314-4320, Müslim; 1941, Tirmizi; 1853,
At ve köleye zekat yoktur: Ebu Davud;1574, Tirmizi; 624, İbn
Mace; 1790, Nesei; 2479,2462, Müslim; 982,
Ataya birşey sorulmuş o da bilmiyorum demişti. Ona o konuda kendi görünüşünü söylemezmisin, dendi. Bunun üzerine, yeryüzünde benim görüşümün din edinilmesinden, Allah tan haya ederim: Darimi; 108,
Ateş bin sene yakılarak kırmızılaştı,sonra bin sene yakılarak beyazlaşması: ZAYIF: Tirmizi; 2717,
Ateşe girselerdi onda devamlı kalırlardı. Allaha isyan olan yerde kula itaat yoktur: Ebu Davud; 2625, Buhari; ahkam 78, Müslim; 1840, Nesei; 4210,
Ateşte pişenden dolayı abdest almanın neshi: Müslim; 354-359,
Atılmış çocuk hürdür, velisi müslümanlardır: Muvatta; 3c. 379,
Atın uğuru kırmızılığındadır: Ebu Davud; 2545, Müslim; 1875, İbn Mace; 2790, Nesei; 3596, Tirmizi; 1746,
Atla eşşek birleşirse katır olur: Nesei; 3563,
Avcılıkla uğraşan gafil olur, köyde oturan kaba saba olur: Tirmizi; 2357, Nesei; 4289,
Ay görülünce orucun farz kılınışı: Müslim; 1080,
Ayağa kalkmayın: Müslim; 1768, Ebu Davud; 5215,
Ayakkabı ile namaz kılınır:Buhari; 1c. 479, Müslim; 555, Nesei; 775, 1361, Ebu Davud; 648,
Ayakkabı ve çoraba mesh: Tirmizi; 99,
Ayakkabıyı yere sürtmek pisliği giderir: Ebu Davud; taharet 141,
Ayakta bevl meselesi: Tirmizi; 12, İbn Mace; 307,
Ayakta namaz kıl, güç yetiremezsen oturarak bunada muktedir olamazsın yan üstü kıl: Buhari; taksir 19, Ebu Davud; salat 175, Tirmizi; 368,
Ayakta su içmeyin: Buhari; 12c. 5667, Müslim; 2026,
Ayakta yemek yemek: Müslim; 6c. 2024, İbn Mace; 3301,
Ayın ikiye bölünmesi: Tirmizi; 2273, 3502, Kamer; 1, Buhari; 7c. 3403, 8c.3619, 10c. 4811,
Ayn(göz): Kamer; 13, 14, Taha; 39, Tur; 48, Muminun; 27,
Ayrı ayrı oturmayın: Müslüm; 430, Ebu Davud; 5215,
Az gülüp çok ağlardınız eğer benim bildiğimi bilseydiniz: Buhari; 14c. 6411, Tirmizi; 2415, Nesei; 1474,
Az söz söyleme kabiliyeti ile gönderildim: Buhari; tabir 22, cihad 122,
Azda olsa devamlı amel hayırlıdır: Tirmizi; 3016,
Azil: Buhari; 5c. 2065, 8c. 3868, 11c. 5291, 16c. 7278, Ebu Davud; 2170, Müslim; 1438
Hızlı Cevap
  #3  
Okunmamış 13-03-2008, 12:02
 
Standart --->: Hadis Fihristi
B

Baba adıyla yemin yasaktır: Buhari; 14c. 6528,
Baba çocuğuna verdiği bağıştan dönebilir: Tirmizi; 2215, 1315,
Baba evlendireceği kızdan izin alır: Nesei; 3250,
Babası olmayana babamdır diyene cennet haramdır: Müslim; 63, 203, Ebu Davud; 5113, 4718,
Babanda babamda ateştedir: Müslim; 203, Ebu Davud; 5113, 4718,
Babanın nikahı altındaki kadınla evlenmek haramdır: Nesei; 3317,
Babanın ve mazlumun duası reddolunmaz: İbn Mace; 3862,
Baba oğluna boşamayı emredebilir: İbn Mace; 2088,
Baba oğlunu öldürmesiyle kısas edilmez: İbn Mace; 2661,
Bacak bacak üstüne atılmasını men etti sırtüstü yatarak uyluk açık olarak: Tirmizi; 2915,
Bağdaş kurarak namaz kılınır: Nesei; 1661,
Bağdaş kurarak oturmak: Müslim; 670, İbn Mace; 32-62, Tirmizi; 585, Ebu Davud; 4850,
Bağışlama: Müslim; 1620,
Bağırarak zikir yasaktır: Buhari; 8c. 3929, Müslim,
Bağiy babı: Müslim; 2687, İbn Mace; 4211, 4214,
Bahçelerden geçerken meyva yemenin mubahlığı: Tirmizi; 1303,
Bakire ile nikah: Buhari; 11c. 5170, Müslim; 715, 1466,
Balcağızını tatmadıkça helal olmaz: Nesei; talak 9, Darimi; talak 49, İbn Mace; talak 32 Tirmizi; nikah 27, Muvatta; nikah 17-18, Buhari; şehadet 3, libas, 6-23, talak 4, edep 68, Müslim; talak 1-5,
Bal şifa kaynağıdır: Buhari; 12c. 5723,
Balık ve çekirgenin ölüsü yenir: İbn Mace; 3218, 3222,
Balık yemek bedeni zayıflatır: UYDURMA: el-Menar s. 64,
Balık ve çekirge helaldir; İbn Mace; 3314,
Balinanın yeneceği: Tirmizi; 2593, Nesei; 4331,
Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi: Tirmizi; 3c. 1908,
Bana itaat eden Allaha itaat etmiştir: Buhari; ahkam 1, İbn Mace; 1,
Bana dünyada kadın güzel koku ve namaz sevdirildi: Nesei; 3928,
Bana itimad etmiyor musunuz? Ben Semada olan Allahın eminiyim sabah ve akşam bana gökyüzünün haberi geliyor: Müslim 1064,
Baston sünnettir: UYDURMA: Aliyül Kari; sy. 56,
Başına bir musibet gelen hiçbir müslüman yoktur ki Allah'ın emrettiği şekilde; Biz Allah'ınız ve ancak O'na dönücüleriz, Allah'ım musibetim hususunda bana ecir ver ve bana bunun arkasından daha hayırlısı ihsan buyurmasın: Müslim; Cenaiz 3, 4, İbn Mace; Cenaiz 55, (Bakara 156),
Başın meshi komple olması: Buhari; 1c. 327, 332,
Başkalarının avret mahalline bakmak haramdır: Müslim; 338,
Başkaldıran cennete giremez: Buhari; i'tisam 2,
Başlarına bir kadın geçiren millet felah bulmayacak: Tirmizi; 2365,
Başkası adına hacc: Müslim; 1334,
Bayram ayları 29 gün dür: Müslim; 1082,
Bayramda def çalmak mübahtır: Nesei; 1593,
Bayram namazı: Tirmizi; 537, İbn Mace; 1278-1291, Nesei; 1565,
Bayram namazı hutbeden önce kılınır: Nesei; 1564,
Bayram namazında hayızlıda olsa kadınların bulunacağı: Müslim; 890, Tirmizi; 539,
Bayram namazı 12 tekbirle kılınır: Ebu Davud; 1149, İbn Mace; 1280, Tirmizi; 535,
Bebekle oynanabileceği: Ebu Davud; 4932, Müslim; 1422, 2440, İbn Mace; 1826, Buhari; 13c. 6093,
Bedevinin gelip mescide bevl etmesi: Nesei; 56
Bedir gazası: Müslim; 1779,
Belada Allaha sığınma: Buhari; 14c. 6297, 6506,
Belaya uğrayınca dua: Tirmizi; 3654,
Beni övmeyin: Müsned; 4263,
Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın: Müslim; 2/544, Buhari; 2c. 675-880, ezan 18, Müsned; 5/53, Buhari; 7c. 3037, Nesei; 739,
Ben kulumun yanındayım, bana dua ettiğinde onunla beraberim: Tirmizi; 2496,
Ben Mirac için yukarı çıkarıldığımda bakırdan tırnakları bulunan ve tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir kavmin yanından geçtim. Ey Cebrail bunlar kimdir? Diye sordum. Cebrail,bunlar insanların etlerini yiyen ve ırzlarına dil uzatanlardır, dedi: Ebu Davud; edeb 40. bab 4878,
Beli dümdüz tutma:Ebu Davud; 855,Tirmizi;264, İbn Mace; 870,
Ben ademoğlunun efendisiyim. Toprağı ilk açılacak benim, İlk şefaat edecek benim, ilk şefaatı kabul edilecek benim: Ebu Davud; 4673, Müslim; 2278,
Ben ademoğlunun seyyidiyim: Tirmizi; 335,
Ben bir beşerim.Doğruyu da bulurum hata da ederim: İbn Abdill Berr el-Cami; 2c.32, İbn Hazm el-ihkam; 6c. 149, el-Fullani ikazul himem; 72. sy, İmamın sözü,
Benden sonra şu ikisine uyun: Tirmizi; 3904, İbn Mace; mukaddime 11,
Benden sonra kafirlere benzeyip birbirinizin boynunu vurmayın: Tirmizi; 2289, Nesei; 4109-4115, İbn Mace; 3942
Ben devamlı oruç tutarım, seferde de tutayım mı? dedi. Rasulüllah (sav) dilersen tut dilersen tutma dedi: Ebu Davud; 2402, Buhari; savm, seferde oruç babı, Müslim; 1121, Tirmizi; Nesei; 2296, İbn Mace; 16,
Ben ilmin şehriyim, Ebu Bekir onun esasıdır: UYDURMA: Fetavel Hadisiye 269,
Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır: UYDURMA: Acluni 1/202, Aliyül Kari; sy. 43,
Ben insanlarla, La ilahe illallah demelerine kadar savaşmakla emrolundum. Onlar bunu deyince öldürmeyi hak etmeleri dışında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Bundan sonra hesapları Allah' a aittir: Tirmizi; tefsir, sure 88, Müslim; iman no 20,
Benim dünya ile işim yok.Dünyada ben bir ağacın altında gölgelenen ve sonra oradan ayrılıp giden bir atlı gibiyim: Tirmizi; 2483,
Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine, Medine'de durdum mu Zul-Huleyfe'den öteye dönünceye kadar iki kılarım. Sahabi' nin biri (Ebul Ali' ye) Ey Allah'ın Rasulü ben memleketime gidiyorum ve iki ay kalıyorum namazı kısaltacak mıyım? diye sorar. Rasulüllah (sav) Evet, orada elli yılda kalıncaya kadar seferisin dedi: Ebu Bekr müsned; 135,
Ben kulumun bana olan zannının yanındayım. Beni zikrettiği yerde, ben onunla beraberim, buyurdu. Vallahi Allah, kulunun tevbesine sizden birinizin sahrada kaybolan hayvanını bulmasından daha çok sevinir. Her kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O ba na yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim: Müslim; tevbe 1,
Benim bildiğimi bilseniz az gülerdiniz: Tirmizi; 2414, Nesei; 1474, Muvatta; 1c. 319, Buhari; kusuf 16/3, Müslim; kusuf 10/1,
Benim ümmetimin yaşı 60-70 sene arası olacak: Tirmizi; 2433,
Beni zikredip iki dudağı benimle hareket ettikçe kulumla birlikteyim: Buhari; tevhid 43,
Benim beş tane ismim vardır: Buhari; menakıb 17, Tirmizi; edep 67, Darimi; rikak 59,
Benim tarafımdan velev bir ayet olsun tebliğ ediniz: Buhari; 1c. 32,
Beni seviyorsan fakirliğe hazırlan: Tirmizi; 4c. 2454,
Benim ümmetimin yaşı, 60-70 sene arasındadır; Tirmizi; 4c. 2433,
Ben sade vahyedilene uyarım: Ahkaf; 9,
Ben ancak iki ahmak sesten nehyedildim, Feryat ve çalgı sesi: Heysemi M. zevaid; 3c. 13,
Ben kaybolanları sevmem: Enam 76,
Benim mescidimde kılınan namaz, diğer mescidlerden 1000 misli daha efdaldir: Nesei; 691,
Benim mezarımı mescid edinmeyin: Müslim; 532,
Benim yarattığım gibi yaratmaya çalışandan daha zalim kim vardır: Buhari; 16c. 7432,
Beni namaz kılanlardan eyle: Şuara; 78, Bakara; 128, İbrahim; 40,
Beraber oturun: Ebu Davud; 4823, Müslim; 430,
Besmelesiz abdestte hayır yoktur.: Buhari; vudu,
Besmele çek önünden ye: Müslim; 2022, Nesei; 4414,
Besmelenin namazda gizli okunacağı: Müslim; 399, 299, Tirmizi; 244,
Beş şey sorulmadan ayakları ayrılmayacak bir kulun mahşerde..: Tirmizi; 2531,
Beş rekat kılan sehv secdesi yapar: Müslim; 572, Ebu Davud; 1019,
Beş hakkı vardır müslümanın müslüman üzerinde..: Müslüm; 2162,
Beş rekat vitr kılınır ve yalnız son rekatta oturulur: Ebu Davud; 1359, 1338, Nesei,
Beş defa emme: Müslim; 1452,
Beş vakit namazın vakitleri: Müslim; 610,
Beşikte konuşan üç çocuk: Müslim; 3005,
Beş şey fıtrattandır: Tirmizi; 2904, Nesei; 5190,
Bevlin kabir azbına sebebiyeti: Buhari; 3c. 1284, 1300,
Beyaz elbise giyinin, ölülerinizi de beyaz kefene sarın: Tirmizi; 2961,
Beyaz kılları yolmayın, o müslümanın nurudur: Tirmizi; 2974,
Bıyığı alın sakalı bırakın: Tirmizi 2912, Nesei; 5000-5013, Muvatta; 4c. 323, Müslim; taharet 259, Ebu Davud; 4199.
Bıyığından almayan bizden değildir: Tirmizi; 2909, Nesei; 13,
Bıyığın ölçüsü: Buhari; 13c. 5925,
Bidat:Buhari; 4c. 1749, 5c. 2492, 6c. 2962, 15c. 7170, 2c. 722, 15c. 7159, Müslim; 3c. 867, İbn Mace; 1c. 46, Müsned; 4c. 105.sy, Camius Sağır; 2c. 7790,
Bidatçı imamın arkasında namaz kılınır: Buhari; 2c. 722,
Bidatçının günahı kıyamete kadar gider: Müslim; 1017, 2674,
Bidatçı lanetlenmiştir: Buhari; 4c. 1749,
Bidatın islamdaki ilk zuhuru: Darimi; 1c. 210,
Bidat ehlini dinlerse Allah ccin onun üzerinde koruması kalkar ve ona (yani bidata) verilir: Ebu Nuaym; 7/26-34, İbn Battah al- İbaanatıl Kübra no: 444,
Bildiğini gizleme: Bakara; 159, 174, 213,
Bile bile babasını inkar edenin hali: Müslim; 61,
Bilgi isteyin Allahtan: Tirmizi; dua 105, İbn Mace; dua 5,
Bilgi lafızda kalan şey değildir. Ancak faydası olan şeydir: Ebu Nuaym; Hilyetül Evilyasında 9/123,
Bilinmeyen için Allah bilir demek: Buhari; 10c. 4745,
Bilmediğin bir şey için Allah daya iyi bilir demenin ilimden oluşu: Buhari; 10c. 4745,
Bina yapımı: İbn Mace; 4160, 4163,
Binek giden yürüyene, az olan çoğa selam verir: Müslim; 2160,
Bir gün biz Rasulullah (s.a.v) ile beraber idik. Kokmuş bir leşten kokular geldi. "Bu koku nedir biliyor musunuz? Bu mü'minlerin gıybetini yapan kimselerin kokusudur" dedi. Ahmed; 3c. S. 351,
Bir hakim hükmedeceği zaman içtihad eder sonra bu hükümde isabet ederse o hakime iki ecir vardır: Müslim; 1716, Buhari; 16c. 7222, Ebu Davud; akdiye 2, Tirmizi; 1342, Nesei; kuzat 3, İbn Mace; ahkam 3, Müsned; 2/187, 4/198,
Bir kavme akıllarının almadığı bir şey anlatma: Müslim; mukaddime 5/8,
Birbirine karışmayan iki deniz: Buhari; 10c. 4827,
Bir kadının halası veya teyzesiyle bir nikah altında kalamaz: Müslim; 1408,
Biriniz acele etmedikçe duası kabul edilir: İbn Mace; 3853,
Bire on verilir...: Buhari; 8c. 3640, 7c. 3027, 16c. 7383,
Bir delikten mümin iki kere sokulmaz: Müslim; 2998, İbn Mace; 3982, Ebu Davud; 4862
Birlik olma: Müslim; imare 59, Ebu Davud; sunne 27,
Bir beldede iki kıble olmaz: Ebu Davud; 3032, Tirmizi; 339,
Bir ve iki defa emme: Müslim; 1450,
Bir kimsenin yemeği iki kişiye yeter: İbn Mace; 3254,
Bir adam 99 kişi öldürmüş de tevbesi kabul edilip edilmeye-ceğini sormaya başlamış. Derken bir rahibe gelerek ona da sormuş. Rahib, senin için tevbe yoktur, demiş. Adam rahibi de öldürmüş. Sonra sormaya başlamış...Sonra bir köyden çıkarak içersinde iyi insanlar olan köye gitmek üzere yola çıkmış. Yolun bir kısmına geldikten sonra eceli gelmiş, sonra ölmüş. Bunun hakkında rahmet melekleriyle azab melekler münakaşa etmişler. Neticede iyi yere ötekinden bir karış daha yakın bulunmuş ve o yer halkından sayılmış: Müslim; 2766,
Bir adam kendi eşini üç talakla boşamış bulunuyordu. Bir kâfire karşılık mümin öldürülmez.Kim kasten bir mümini öldürürse katil öldürülenin velilerine teslim edilir. İstelerse katili öldürürler. İsterlerse diyet alır: Ebu Davud; diyet 4. bab, 4506; Tirmizi; 1434, İbn Mace; 2659, Buhari 15c. 6778; Nesei; 4779,
Birbirine karışmayan iki deniz: Buhari; 10c. 4827, no 2675, Tirmizi; 2615 (değişik lafızla),
Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter: İbn Mace; 3254,
Bir bağırsakla yer mümin, kafir yedi bağırsakla yer: İbn Mace; 3251-3257,
Bir kişinin mescidle ilgilendiğini görürseniz ona iman şehadetinde bulunuz. Çünkü Allah, Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan ve zekat verenler iman ederler. Buyurmuştur: (Tevbe; 18) Tirmizi; 2750,
Bir kulun ömrünü nerede tükettiği, ilmini nerede kullandığı, malını nereden kazanıp nereye harcadığı ve cismini nerede yıprattığı sorulmadıkça onun ayakları Allah'ın huzurundan ayrılmaz: Tirmizi; 2532,
Bir adam yanında bir veya iki kişi olmadan kocası evde bulunmayan bir kadının yanına girilmez: Müslim; 2173,
Bir kadın kocasına başka bir kadını anlatmasın: Buhari; nikah 118, Ebu Davud; nikah 43,
Biriniz kardeşiyle kavga ederse yüzden kaçınsın.Çünkü burada olanlar sözlerimi hazır olmayanlara tebliğ etsin, anlatsın: Buhari; 1c. 30,
Bir tek namazı yirmi sene unutan kimse bu namazdan başkasını kaza etmez: Buhari; 2c. 648,
Biz elçi göndermedikçe azab edici değiliz: İsra; 15,
Bize silah çeken bizden değildir: Müslim; 98,
Bizimle onlar arasındaki söz namazdır. Kim bu namazı terk ederse kafir olur: Tirmizi; 2756,
Biz işimize isteyeni tayin etmeyiz: Müslim; 14,
Bizde Fatıma (ra)ın mushafı vardır. Allaha yemin ederimki onda Kuranınızdan bir tek harf dahi yoktur:ŞİA SAPIKLARININ UYDURMASI: el-Kuleyni, el-Kafi 57,
Bizden başkasına benzeyen bizden değildir: Tirmizi; 2835,
Biz melekler içinde köpek ve resim bulunan eve girmeyiz: Müslim; 2104,
Biz katiyen her isteyene memuriyet vermeyiz: Nesei; 4,
Borcun yazılması: Buhari; 5c. 2424,
Boşanan kadın doğurunca iddeti doğurunca biter: İbn Mace; 2026,
Boşama sözleri: Buhari; 11c.
Boşanan kadın ise başka bir adamla evlendi ve az sonra o adam da sözü edilen kadını onunla henüz cinsi temasta bulunmadan boşadı. Bunun üzerine Resulüllah (sav)' a bu kadının birinci kocasına helal olup olmayacağı soruldu. (sav), şu cevabı verdi: Hayır, ikinci kocası birinci kocası gibi onun balcağızını tatmadıkça helal olmaz: Nesei; talak 9, Buhari; libas 6-23, edep 68, talak 4, şehadet 3, Darimi; talak 49; İbn Mace; talak 32, Tirmiz; nikah 27, Muvatta; nikah 17-18, Müslim; talak 1-5,
Boynuzsuz davarın boynuzlu davardan kısası alınacaktır: Tirmizi; Kıyametin Sıfatı Babı, 2535,
Bölünmeyin: Şura; 14, Beyyine; 4, Bakara; 213, Casiye; 16, Ali imran; 105, Enam; 159, Rum; 30-32,
Buhari nin Ebu Hanife hakkında sözleri: Buhari;15c. 6852,
Bu ikisine uyun: Tirmizi; menakıb 16, 3904, İbn Mace; 11,
Bu iplikten kasıt gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır: Müslim; 1090, siyam; 33, Tirmizi; suretil Bakara 17,
Buluntu mal: Müslim; 1722,
Buluntu mal helal değildir: Buhari; ilim 28, edep 75, lukata 234, Ebu Davud; lukata 1, Muvatta; akdiye 46, Tirmizi; ahkam 35,
Bu ümmetten birine ilham gelse, bu Ömer olurdu: Buhari; 7c. 3445,
Bu ümmette otuz abdal vardır :UYDURMA: Acluni 1/25,
Burun ve alın üzerine secde: Müslim; 215, 218, Ebu Davud; 894,
Bütün namazlar tek abdestle kılınabilir: Müslim; 277,
Bütün sevablar güzel ahlaktadır: Tirmizi; 2497,
Büyük adamı emzirme..: Nesei; 3304,
Büyük günahların tesbiti: Buhari; 5c. 2442, 1c. 4623, 13c. 5980, 14c. 6550, 16c. 7404,
Büyük günahlar: Tirmizi; 2401,
Büyük insanın süt emmesi: Müslim; 1453,
Büyü yapılması (sav) e: Müslim; 2189,
Hızlı Cevap
  #4  
Okunmamış 13-03-2008, 12:02
 
Standart --->: Hadis Fihristi
C

Cahiliyeden hesaba çekilmeyeceği: Müslim; 120,
Cahiliyye adedinden sakının:Buhari; 7c. 3321,13c. 6032, 1c. 184,
Cahiliyye insanı köpeğini besler büyütürdü, ama çocuğunu öldürürdü: Darimi; 3,
Cahiliyye nikah çeşitleri: Buhari; 11c. 5220,
Cahiliyye zamanınızdaki bayramları kaldırdım: Nesei; 1556,
Cahillerden yüz çevir: Bakara; 67, Maide; 50, Enam; 35, Araf; 199, Hud; 46,
Cahillere hikmetten bahsetmeyin: Darimi; mukaddime 34,
Camide cenaze namazı kılana sevap yoktur: UYDURMA Aliyul Kari 117 sy,
Cana kıymanın cezası: Buhari; 6c. 2615,
Canından çok sevmedikçe: Müslüm; 69,
Canlarınız, mallarınız, ırzlarınız aranızda haramdır: Tirmizi; 2248,
Canlı hayvanları hedef yapmayın: Nesei; 4416, 4422,
Cariye, sen Allahın Rasulüsün dedi.Bunun üzerine Rasulüllah (sav) bana; Onu azad et, çünkü o bir Müminedir, buyurdu: Müslim; 537, Ebu Davud; 929, 930, Buhari Cüzün de 64, Nesei; 3/15, Ahmed; 5/447, Beyhaki; 7/387, İbn Huzeyme; Tevhidde 121, Ebu Said ed-Darimi fir-Reddi alel-cehmiyeti; 271, İbnu Ebu Şeybe; İman 84, İbnu Ebi Asım; Sünen 489, Beyhaki; Esma 422, Ebu Hanife Müsned; 3,
Cariyenin efendisini doğurması, çıplak ayaklı elbisesiz fakir koyun çobanlarının yüksek bina yapmakta birbiriyle yarıştıklarını görmen...: Müslim; 1, Buhari; 1c. 204,
Cariye ile nikah: Buhari; 5c. 2068,
Cariye namazı başı açık kılar: İbn Teymiyye feteva; 15c. 372. sy, El Muğni 1c. 604. sy,
Cariyenin Allah cc semadadır demesi: Ebu Davud; eyman 19, Taberani; ıtk 8, 9, Darimi; nuzur 10, Neylul Evtar; 7/223, Nesei 1218, Muvatta 4/24,
Cariyenin hükmü: Buhari, 4c. 1995, 5c. 2067,
Cariyenin talakı iki iddeti iki hayızıdır: Ebu Davud; 2189, İbn Mace; 2080, Tirmizi 1192,
Casusluk ve hükmü: Buhari; 6c. 2803-2872, 10c. 4852,
Cebrailin namazı (sav) e tarif etmesi: Buhari; 7c. 3037, Muvatta, 1c. 53. sy,
Cedeli terk edene cennetin ortasında bir köşk vardır: Tirmizi; 2061,
Cehennem ateşi dünya ateşinden 69 derece daha şiddetlidir: Muvatta; 4c. 403, Buhari; bedul halk 59/10, Müslim; cennet 30,
Cehennem ateşi ile dünya ateşi: Buhari; 7c. 3064,
Cehennem azabından,kabir azabından, Allah a sığınma: Müslim, 590, Ebu Davud; 1542, Nesei; 2065, Tirmizi; 3800,
Cehenneme, cehennemlikler atılacak da o üç defa daha var mı, daha var mı? diyecek. Nihayet Rabbi ona gelecek ve ayağını üzerine koyacak.O zaman toplanıp büzülecek ve “yeter,yeter,yeter” diyecek: Darimi; 122. bab, no 2852, Tirmizi; Cennet 19. bab, no 2682, Müslim; Cennet 37, no 2848, Buhari; Tefsir (50.sure) 10c. 4784,
Cehennem ehli, her kaba, haris ve büyüklük taslayan kişi: Tirmizi; 2732,
Cehennem ehlinin çoğu kadınlardır: Nesei; 1493,
Cehennemde en hafif azabı görecek insan iki papucu olupta oradanda beyni kaynayacak: Darimi; 2851,
Cehennemden cennete geçiş: Ebu Davud; 4740, Buhari; rikak 8/145, Tirmizi; 2720-2723, 2728, İbn Mace, 4315,
Cehenneme girecek ilk üç kişi: Tirmizi; 2489, Nesei; 3123,
Cehennemin harareti 69 kat üstün kılmıştır ve her biri bu dünyadaki ateşin harareti kadardır: Tirmizi; 2715,
Cehlin yayılması, ilmin azalması, zinanın yayılması, şarabın içilmesi, erkeklerin miktarı azalıpta, kadınların çoğalması o derecede ki elli kadının yalnız bir tek kayyımları yani bakanı olması kıyamet alametleridendir: Buhari; 12c. 5641, 11c. 5309,
Celeb (pazara mal gelmeden satılmaz) alınmaz: Müslim; 1517-1525,
Cellale (dışkı yiyen hayvan) etinin yenmesi yasaktır: İbn Mace; 3189,
Cem özürsüz olarak kılınırmı: Tirmizi; 187, İbn Mace; 1069, Müslim; 705,
Cem seferde: Müslim; 703, 704, Buhari 2c. 612, Ebu Davud; 1220, Müsned; 5c. 241,
Cemde sünnet namaz kılınmaz:Müslim;1288, Ebu Davud;1906,
Cemeat iki kişidir: Buhari; 2c. 692,
Cemeata sarılın kurtulan taifedir: İbn Mace; 3993,
Cemeata yapışın Allah ın eli cemeatın üzerinedir. Her kim cemeattan ayrılırsa şüphesiz cehenneme gider: Tirmizi; 2255,
Cemeata yapışın, fırkalaşmayın, bölünmeyin, şeytan tek kişiyle beraberdir, iki kişiden daha uzaktır: Tirmizi; 2254, Beyhaki şuabul İman, El Kenz 8c. 207,
Cemeatle namaz: Muvatta; 8/8, Buhari; ezan 10/29, Müslim; 649-654, Nesei; 10/53,
Cemeatle niye namaz kılmadın, sen Müslüman değimlisin; Muvatta; 1c. 232. sy, Nesei; imamet 10/53,
Cemeatsiz İslam olmaz,Emirsiz cemeat olmaz,İteatsız da emir olmaz: Darimi; 1c. 257,
Cemeattan ayrılmama: Buhari; 16c. 7220,
Cemeattan bir karış ayrılan islamdan çıkar: Ebu Davud; 4758,
Cenaze evine yemek getirme: Ebu Davud; 3132, Tirmizi; 1003, İbn Mace; 1610,
Cenaze namazı dört tekbirli ve fatiha okunur. Her tekbirde eller kalkar: Buhari; 3c. 1244, 3c. 1251, 1263, 1289, Müslim; 95, Tirmizi; 1028, 1031,
Cenaze namazı mescide kılınır: Müslim; 973, Tirmizi; 1038, Ebu Davud; 3189, Nesei; 1969, İbn Mace; 1518,
Cenaze namazı mescide kılınır: Ebu Davud; 3189, Müslim; 973, Nesei; 1969, İbn Mace; 1518, Tirmizi; 1038,
Cenaze namazında fatiha okunur: Buhari; 3c. 1256, Tirmizi; 1031,
Cenaze namazını 100 e varan cemeat kılarsa diledikleri şefeat kabul olunur: Nesei; 1992,
Cenaze taşımadan dolayı abdest alma: Ebu Davud; 3161, Nesei; 192, İbn Mace; 1463,
Cenaze yıkama: Müslim; 939,
Cenazenin arkasından gitmek imandandır: Buhari 1c. 199,
Cenaze tabuta konulup da erkekler onu omuzları üzerine yüklendikleri zaman, o cenaze iyi bir kişi ise: Beni ulaştırınız der. Şayet iyi bir kimse değilse: Yazıklar olsun bu cenazeyi nereye götürüyorlar ? diye seslenir. Cenazenin bu sesini insandan başka her şey işitir. Eğer insan bunu işitseydi muhakkak düşer bayılırdı: Buhari; 3c. 1303, 3c. 1239,
Cenazeyi şirk koşmayan 40 kişi kılarsa: Müslim; 948, Ebu Davud; 3170, İbn Mace; 1489, Tirmizi; 1033, Nesei; 1993,
Cenazeyi takip etmekten nehyolunduk: Müslim; 928, Ebu Davud; 3167,
Cenazeyle üç şey gider….Ailesi, ameli ve malı, ameli kalır gerisi gelir: Tirmizi; 2485,
Ceninin diyeti elli koyundur: Nesei; 4786,
Ceninin diyeti: Müslim; 1681,
Ceninin kesilmesi anasının kesilmesiyledir: Ebu Davud; edâhi 17, Tirmizi; 1503, İbn Mace; zebâih 15, Darimi; edâhi 17,
Cennet serçelerinden bir serçedir deyiverdim. Bunun üzerine Rasulullah (sav): Sen bilemezsin ki Allah cenneti yaratmış, cehennemi de yaratmıştır ? Sonra şunun için bir ehil yaratmışdır, buyurdu: Müslim; 2662,
Cennet ehli cennete kılsız, tüysüz, yaradılıştan sürmeli, otuz veya otuzüç yaşın çocukları olarak girecekler: Tirmizi; 2669,
Cennet ehline baktım çoğu fakirlerdir, Cehenneme baktım çoğunun kadınlar olduğunu gördüm: Tirmizi; 2729,
Cennet güçlüklerle kuşatılmış, cehennem ise şehvetlerle çevrilmiştir: Tirmizi 2684, Müslim; cennet 14, Darimi; 2846,
Cennet halkının dili arapçadır: UYDURMA:Aliyul Kari 92. sy,
Cennet, size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır. Cehennem de böyledir: Buhari; rikak 29, Ahmed; 1/387, 413,
Cennete ancak muminler girecektir: Buhari; 14c. 6496,
Cennete hesabsız girecekler: Müslim; 220,
Cennetle müjdelenen on sahabi: Ebu Davud; 4648, Tirmizi; 3992, İbn Mace; 134,
Cennette bir ağaç vardır yüz sene yürü bitmez: Müslim; 2826,
Cennette bir ağaç vardır, hayvanına binmiş kişi onun gölgesinde yüz sene yürür: Tirmizi; 2643, 3509, Darimi; 2841,
Cennet ve ateş münakaşa ettiler. Şöyleki Ateş: Ben kibirli ve zorlayıcı kimselerle tercih olundum, yani onlara tahsis olundum dedi. Cennet de: Bana ne oldu ki, bana insanların zayıf ve sakatları giriyor? dedi.Allah cennete şöyle buyurduen benim rahmetimsin, ben seninle kullarımdan dilediğime rahmet ederim. Ateşe de şöyle buyurdu: Sen sırf benim azabımsın, ben seninle kullarımdan dilediğime azab ederim. Cennet ve cehennemden herbiri dolacaktır. Fakat Cehennem dolmak bilmez.En sonu Allah ona ayağını koyar. O da yeter, yeter, yeter der. İşte o zaman cehennem dolar, bazısı bazısına büzülür.Allah hiçbir kimseye zulmetmez. Cennete gelince Allah cc, onun için (onun boşluğunu doldurmak için) yeniden bir takım halk yaratır: Buhari; 10c. 4785,
Cennette çocuk arzu ettiği vakit gebeliği, doğumu ve yaşı dilediği şekilde bir anda tamamlanacaktır: Tirmizi; 2688,
Cennette mümine cinsi münasebet gücü verilecek: Tirmizi; 2659,
Cennette su denizi, bal denizi, süt denizi ve şarap denizi vardır ve nehirler daha sonra bunlardan çıkacaktır: Tirmizi; 2690,
Cennette tükürme, sümkürme olmayacak: Tirmizi; 2660,
Cereme kime ise semerede onadır (Kim çaba sarfederse meyvesini alacaktır):Tirmizi 2808,Ebu Davud,İbn Mace,Ahmed 6c.49,
Cessase hadisi: Ebu Davud; 4325, 4326, Müslim; 2942, İbn Mace; 4074, Tirmizi; 2354,
Ceza-ke Allahu Hayr: Taberani Mu'cemus-Sağir; 809, Tirmizi; Birr 87,
Cibrili altıyüz kanadı olduğu halde kendi suretinde görmüştür: Müslim; İman 282, 173-174,
Cibril bana kabede iki defa imam oldu: Ebu Davud; salat 2, Müslim; 544, Muvatta 1c. 1,
Cibril bana komşuyu o derece tavsiye ettiki neredeyse mirascı yapacağını zannettim: Buhari; edep 28, Müslim; birr 140, Ebu Davud; edep 123, İbn Mace; edep 4,
Cibril Hadisi: Müslim; 8, Tirmizi; 2738, Nesei; 4960,
Cibrilin cennet ve cehenneme gönderilişi: Nesei; 3743,
Cibril idi, size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu: Ebu Davud; 4695, Buhari, tefsir 6/144, Müslim; 8, Nesei; 4993, İbn Mace; 63,
Cibrilin imanı tarifi: Nesei; 4957, Buhari; 1c. 202,
Cibrilin namazı tarifi: Buhari; 7c. 3037, Nesei; 494,
Cifir yapanın islamdan nasibi yoktur: Abdurrezzak; 1126, Beyhaki; 18/139,
Cihad Cuma namazı ve cenaze peşinden gitmek kadınlar için değildir: Taberani Mu'cemus-Sağır; 817,
Cihad farzdır: Nesei; 3075-3082,
Cihad imandandır: Buhari; 1c. 189,
Cihad: Yasin; 74, 75, Enfal; 39, Bakara; 193, Ali İmran; 142, Muhammed; 31, Tevbe; 16, 38, 111, Saf; 10, 11, Maide; 35, Nisa; 74, Ankebut; 6, Müslim; 50, İbn Mace; 4011, Buhari; 13c. 5975,
Cihadı terk eden münafık olarak ölür: Nesei; 3083,
Cima duası: Ebu Davud; 2386, Müslim; 1434, Buhari; 1c. 293,
Cimriliğin kereati: Müslim; 1029,
Cin çıkarma: Darimi; 19,
Cinler ateşten,Adem topraktan,melekler nurdan yaratılmıştır: Müslim; 2996,
Cinlerin haber hırsızlığı: Buhari; 13c. 6162,
Cinlerin haber hırsızlığı: Buhari; 13c. 6162,
Cinlerin mahiyeti ve sav ile gorüşmeleri: Buhari; 8c. 3608,
Cinlerin ve insanların yaradılış gayesi: Zariyat 56, Buhari 10c. 4790,
Cuma ezanı imam mimbere çıkınca okunur: Nesei; 1392,
Cuma, ezanı işitenin üzerine farzdır: Ebu Davud; 1056, Darekutni; 165, Beyhaki; 3c. 173, Ebu Nuaym; 7c. 104, Buhari; 2c. 867,
Cuma günü gusul: Buhari; 2c. 851,
Cuma günü hutbede, dua ederken sadece şehadet parmağını oynatma: Nesei; 1412,
Cuma günü namaz için çağrıldığında hemen Allah'ın zikrine koşun: Cuma; 9-11,
Cuma günü kılınan Zuhru Âhir namazı bâtıldır: El Bahrur Raik; 2/150, Diyanet Fetvaları;
Cuma için sultanın iznine muhtaç yoktur. Osman (ra) evine kapanıp asiler evini sarınca,Ali (ra) cumayı kıldırmıştı: İbn Kudame; El Muğni 2/245,
Cuma kılınır: İbn Mace; 1082, Ebu Davud; 1052, 1056, 1057, 1069, Fethul Bari; 2c. 294, Cuma; 9, Nesei; 1369, 1371, Buhari, 2c. 867, 861, 862, Müslim; 846, 852, 865, 1829, Tirmizi; 499,
Cuma konusunda zayıf rivayetler: İbn Mace; 1081, Beyhaki; 3c. 177,
Cuma namazı iki rekattır: Nesei; 1420, 1440,
Cuma namazı ilk defa Hicretten evvel Medinede Ensardan Esad b. Zarure (ra) tarafından kılındı: Fethul Kadir; 1/408, Suyuti Ed-Durul Mansur; 6/128, İbn Hacer Fethul Bari; 2/294,
Cuma namazı kılınacak yerde hadler uygulanacak diye bir delil yoktur: El Muğni; 2/234,
Cuma namazı kılınca öğle namazı düşer, kılınmazsa o takdirde öğle namazını kılmak farzdır: Fethul kadir; 1/408,
Cuma namazına akıl baliğ olan herkesin gitmesi farzdır: Nesei; 1371,
Cuma namazını Rasulullah (sav) Mekkede kılmadı: İbn Hacer; Tuhfetul Muhtaç,
Cuma ve bayram namazı aynı güne gelirse bayram namazını kılın: Ebu Davud; 1070, İbn Mace; 1310, 1593,
Cuma, Bahreyn köylerinden Cuvasa da Abdulkays mescidinde kılındı, ikinci defa: Buhari; 2c. 861, Ebu Davud; 1068,
Cuma, köle, kadın, hasta, çocuk dışında herkese farzdır: Ebu Davud; 1067, Beyhaki; 3c. 172,
Cumanın evvelinde kılabildiğin kadar namaz vardır: Ebu Davud; 1128, Müslim; 857, Tirmizi; 520,
Cumayı özürsüz terk eden bir dinar tasadduk etsin: Nesei; 1372,
Cumayı terk edenin kalbi mühürlenir: Müslim; 652, 865, Ebu Davud; 1052, Nesei; 1369, Tirmizi, 499, İbn Mace; 1125,
Cumayı üç kere üst üste terk edenin Allah kalbini mühürler: Nesei; 1369, Muvatta; 1c. 198 .sy,
Cüheym'i ve Allahı kim yarattı diyen kafirler: Müslim; 134, Ebu Davud; 4721,
Cünüp olmakla beraber, müslümanın temiz olacağı: Buhari; 1c. 388,
Cünüpken herhalikarda Allah cc yi zikir: Müslim; 383,
Cünüplükten dolayı yıkanma: Müslim; 316, Nesei; 193, Tirmizi; 108,
Cünüplünün kıraat etmesi: Buhari; 1c. 403,
Cüveyri hadisi: Müslim; 2550,
Hızlı Cevap
  #5  
Okunmamış 13-03-2008, 12:03
 
Standart --->: Hadis Fihristi
Ç

Çakıllarla tesbih çekilmez:Ebu Davud;1500,Tirmizi; 3788-3790,
Çalgı sesinden kulaklarını tıkadı: Ebu Davud; 4924,
Çalgı ve feryattan nehyedildim: Heysemi; 3c. 13, Camius-Sağır; 2c. 46,
Çalgı ve zurna aletlerini ve putları ortadan kaldırmakla gönderildim: Müsned; 5/267, 268, Ahkam hadisleri; 6c. 255,
Çalgının haramlılığı: İbn Mace; 4020, Tirmizi; 2308,
Çan bulunan eve melekler girmez: Ebu Davud; 4231, Müslim; 2113, Tirmizi; 1755,
Çan bulunan kervana melekler gelmez:Ebu Davud;2554,Nesei;
Çan şeytanın çalgısıdır: Müslim; 2114, Ebu Davud; 2556,
Çarşafımı giydim Allah Rasulünun peşinden gittim. Baki mezarlığına vardı ve orada dua etti: Nesei; 3953,
Çekinme ben kral değilim. Ben güneşte kurutulmuş tuzlu et yiyen bir kadının oğluyum: İbn Mace; etime 30,
Çekirgenin yeneceği: Buhari; 12c. 5576, Nesei; 4336, İbn Mace; 3314, Müslim; 1952,
Çekişenlerin arasını bulmak: Buhari; 5c. 2503,
Çekişmeyi bırak. Çünkü onun faydası azdır. Üstelik o kardeşler arasında düşmanlığı körükler, tahrik eder: Darimi; 309,
Çıkarken girerken selam: Tirmizi; 2848,
Çıngırak olan kafileye melek gelmez: Nesei; 5184,
Çıplak olarak kabenin tavafı yasaktır: Müslim; 1347, Buhari; salat 2, 10, Hac; 67, Ebu Davud; menasik; 66, Nesei; menasik 161, Darimi; menasik 74, Tirmizi; 3285, 872,
Çirkin isim koymayın: Müslim; 2136,
Çobanın köpek beslemesi: Buhari; 5c. 2153,
Çobanlık yapmıştır: Buhari; icare 2, Etime 50, enbiya 29, Müslim; 302, Muvatta; istizan 18, Müsned; 3c. 326,
Çobansınız hepiniz: Ebu Davud; 2928, Buhari; Cuma, ıtk, ahkam, Müslim; 1828, Tirmizi; 1757,
Çocuğa dua etme: Buhari; 14c. 6300,
Çocuğa hac vardır: Buhari; 4c. 1741, İbn Mace; 2910, Nesei; 2617, Müslim;
Çocuğun doğumunda bağırması ve ağlaması şeytanın onun karnını sıkmasından dolayıdır: Darimi; 3132, Müslim; fedâil 146,
Çocuğun malını babası alabilir: Tirmizi; 1372,
Çocuğun saçını tıraş edip biraz saç bırakmaktan nehy etti: Ebu Davud; 4193, Buhari; libas 7/207, Müslim; 2120, Nesei; 5051,
Çocuk doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse mirasçı olur ve namazı kılınır: Darimi; 3130, Tirmizi; 1037, İbn Mace; cenaiz 26, feraiz 17, İbn Ebu Şeybe; 11/385,
Çocuk omuzda iken namaz kılmak: Buhari; 13c. 5994,
Çocuk sağını solunu ayırt etme yaşına gelince namazı ona emredin: Ebu Davud; 497,
Çoçuk senin aleyhine suç işlemez. Sende onun aleyhine suç işlemesin buyurdu: Ebu Davud; diyet 2, Nesei; kasame 42, İbn Mace; diyet 26,
Çocukken konuşan üç kişi: Müslim; 2990,
Çocuklara selam vermek: Buhari; 13c. 6192, Tirmizi; 2836, Müslim; 2168,
Çocukları akşam olunca dışarıda bırakmayın: Buhari; 7c. 3091,
Çocukların beyati: Buhari; 5c. 2314,
Çocukların fıtrat üzere doğması: Buhari; 10c. 4653,
Çocuklarınıza yedi yaşına gelince namazı emredin, on yaşına geldiğinde kılmıyorsa dövün: Ebu Davud; 495-496, Tirmizi; 403, Ahmed; 2/180, 187, Dare Kutni; 1/230,
Çoğu sarhoşluk verenin azıda haramdır: İbn Mace; 3392-3394,
Çok ağlar az gülerdiniz: Tirmizi; 2415,
Çok evlilik: Nisa; 3, 129, Buhari; 11c. 5162,
Çok soru sormanın kerahati: Buhari; 5c. 2225, 15c. 7151,
Çok yemenin çirkinliği: Buhari; 12c. 5493, Tirmizi; 2486,
Çoluk çocuk sahibi olan felah bulamaz: UYDURMA. Temyiz; 142, Acluni; 1/323,
ÇoraP üzerine mesh rivayet eden sahabiler: Ali(R), Ammar(R), Enes(R), İbn Ömer(R) el-Bera(R), Bilal(R), İbn Ebu Evfa(R), Selh b. sa'd (tabiinden) Ata, Hasanı Basri, Said b. el-Müseyyeb, İbn Cübeyr, en-Nehâi, es-Sevri,
Çorap ve ayakkabıların üzerine meshetti: Tirmizi; 99, İbni Mace; 559, Nesei; 128, Ebu Davud; 159, Taç; 244, Ahmed;
Çöğür dikeni ile de olsa namazda önünü ilikle: Nesei; 765, Ebu Davud;
Çölde oturan kaba saba olur, avcılıkla iştigal eden gafil olur, sultan kapısına giden ayartılır: Tirmizi 2357,
Çörek otu ile tedavi: Müslim; 2215, 2113,
Hızlı Cevap
  #6  
Okunmamış 13-03-2008, 12:03
 
Standart --->: Hadis Fihristi
D

Dâbbenin çıkacağı: Neml; 82, İbn Mace; 4066,
Dağ toprağa gömüldü ve Musa çığlaklar içinde yere serildi: Tirmizi; 3268, Araf; 143,
Dağlama ile tedavi: Buhari; 12c. 5736,
Dağlanarak tedavi yasaklanıyor: Müslim; 2205,
Dağları ve kuşları Davud ile beraber tesbih etsinler diye buyruk altına aldık: Enbiya; 79,
Dalak ve karaciğerin helallılığı: Buhari; 12c. 5576, İbn Mace; 3314, Müslim; 1995,
Danışalacak kimse, güvenilecek kimsedir: Darimi; 2453, İbn Mace; edep 37,
Dargınlığın sınırı: Buhari; 13c. 6052, Müslim; 2560,
Davar ağılında namaz: Buhari; 2c. 529,
Davete icabet etmek: Buhari; 3c. 1175, 11c. 5259, Müslim; 1429,
Davuda dağları ve kuşları boyun eğdirdik: Enbiya; 79,
Dayak yasaktır: Ebu Davud; 4786, Müslim; 2328, İbn Mace; 1984
Dayanarak yemek yeme: İbn Mace; Eşribe
Dayf (misafir) hakkı: İbn Mace; 3675,
Dayı, mirasçı olmayanın mirasçısıdır: Darimi; 2981, Musannef; 10/285,
Deccalin vasıfları: Buhari; 7c. 3119, Tirmizi; 2341, 2354, Ebu Davud; 4315, Müslim; 169, 2934, 2137, İbn Mace; 4075,
Deccali, recmi, şefeatı ve kabir azabını inkar edecek bir kavim gelecek: İbn Kesir; 11c. 5687, Müslim; 585, 2869, Buhari; 1029, 1299, Ebu Davud; 4751, 4753, İbn Mace; 347, 348, Muvatta; 4c. 280.sy,
Deccal gözü sakat, bol saçlı bir kimsedir. Onun beraberinde bir cennet ve bir ateş vardır. Onun ateşi cennettir. Cenneti de bir ateştir: Müslim; 2934,
Deccalin sağ gözü sakattır, börtlektir. Sanki onun gözü, salkımındaki emsalinden dışarı çıkmış iri bir üzüm danesidir: Müslim; 169,
Deccalin çıkması: Müslim; 2934, Tirmizi; 2336, İbn Mace; 4075, Ebu Davud; 4315,
Dedenin mirası: Buhari; 14c. 6611,
Dedikodu (Gıybet) nehyedilmiştir: Buhari; 5c. 2225, 13c. 5979, 14c. 6402,
Def çalmak düğünde mübahdır: Buhari; 11c. 5237,
Def helal ve haram olan ilişkiyi birbirinden ayırır: İbn Mace; 1896, Buhari 8c. 3748, Tirmizi; 1094, Nesei; 3353, Müstedrek; 2c. 184,
Definenin 5/1 i sadakadır: Müslim; 1710, Ebu Davud; 3085, Nesei; 2485,
Dehre sövmeyin, dehr benim.Zamana sövmeyin, zaman benim: Müslim; 2246,
Delil ulaşmayan kimseler: İbn kesir; 4705,
Delilin mahiyeti: Buhari; 16c. 7227,
Delillerin kalbi mutmain etmesi ile kalbin mutmain olması: Müslim; 151,
Delilsiz fetva vermek yasaktır: Ebu Davud; 321, İbn Mace; 8, Darimi; 161,
Delilsiz hareket haramdır: Zuhruf; 36, 37, 22-24, Maide; 104, İsra; 36, Lokman; 21, Kasas; 50, Muhammed; 14, Yunus; 36, Mumin; 35, 56, Enam; 116, Necm; 28, Zümer; 3, 55, Buhari; 13c. 6048,
Deniz avı ve oradaki yiyecekler size helal kılındı: Muvatta; 1c. 398. sy, Maide; 96,
Denizde avlanmak: Buhari; 12c. 5572,
Denizde gaza: Müslim; 1912,
Denizin dışarıya attığı anber balığını 300 kişi 18 gün yedik: Nesei; 4331, Tirmizi; 2593,
Denizin ölüsü helal suyu temizdir: Buhari; 12c. 5574, İbn Mace; 3314, Nesei; 59,
Denizin suyuyla abdest alma: Ebu Davud; 69, Tirmizi; taharet 52, İbn Mace; taharet 38, Müslim; 1995, Nesei 59,
Denizler mürekkep olsa: Kehf; 108, Lokman; 27,
Dere geçilirken at değiştirilmez.
Deve ağılında namaz kılmayın, koyun ağılında namaz kılın: Tirmizi; 346, Nesei; 715,
Deve boğazlar gibi at kestik ve yedik: Nesei; 4384,
Deve çöküşü gibi çökmeyin önce elleri sonra dizleri koyun: Ebu Davud; 840,
Deve deveden başka bir şeymi doğurur: Ebu Davud; edep 92,
Deve eti yemekten dolayı abdest gerekir: Müslim; 360, Ebu Davud; 184, İbn Mace; 494, Tirmizi; 81, 84, Bozulacağını kabul edenler: Ahmed, İshak, Yahya, Ebu Bekr bin Munzir, İbn Huzeyme, Beyhaki ve İmam Şafide eğer bu hadis sahih ise ben onunla hükmederim diyor.)
Deve üzerinde ne tarafa dönerseniz namaz kabuldur: Nesei; 490, Bakara; 115,
Deve üzerinde tavaf: Müslim; 1272, Ebu davud; 1877, Nesei; 2957, İbn Mace; 2948, Tirmizi; 866,
Devenin ayakta kesileceği: Buhari; 4c. 1606, Müslim; 1320,
Nesei; 4329,
Devenin ilk yavrusunu kurban etmek receb ayında kurban kesmek cahiliyye adetlerindendir: Nesei; 4203,
Devenin sahibini Allah Rasulü (sav)e şikayeti: Ebu Davud; 2549, Müslim; 2447, İbn Mace; 340,
Deve sürüsü varsa devesinin peşine takılsın.Onu yayıp sütünü içmekle yetinsin.Kimin sığır sürüsü varsa onun peşine takılsın, kimin koyun sürüsü varsa onun peşine takılsın, kiminde tarlası varsa onun başına gitsin. Ebu Bekirevesi, koyunu ve tarlası olmayan ne yapsın? Dedi. Rasulullah (sav): Hayvanları olmayan elindeki kılıcının ağzını taşa vurarak köreltsin, kurtulmaya imkan bulduğu ölçüde kurtulsun cevabını verdi: Ebu Davud; 4256, Müslim; fiten 2887,
Devenin zekatı: Nesei; 2438-2440,
Dımmadın müslüman oluşu: Müslim; 868,
Diken batsa da günaha keffârettir: Müslim; 2570,
Dikkat edin bir kişiyi halkın korkusu, bildiği gerçeği söyle-mekten alıkoymasın:Tirmizi; 2527,İbn Mace; 4007, İbn Kesir; 5c. 2932,
Dikkat:Bana Kur'an verildi.Kur'anla beraber onun bir benzeri daha verildi.Dikkat yakında midesi tok,rahat koltuğunda oturan bir kimse şöyle der:Şu Kur'ana sıkı sarılın.Onda helal olarak bulduğu-nuzu helal sayın,haram olarak bulduğunuzu da haram sayın, dikkat size ehil eşek eti helal değildir. Yırtıcı hayvanlardan parçalayıcı dişi olanların eti helal değildir.Kendileri ile aralarında anlaşma bulunan yitiklerini almanız size helal değildir.Ancak sahibinin ona ihtiyacı yoksa o zaman helal olur.Bir kimse bir kavme misafir olarak inerse onu ağırlamaları gerekir.Eğer ağırlamazlarsa o şahsın onları takip ederek ağırlamayana misilleme olarak cezalandırma misafir etmeme hakkı vardır: Ebu Davud; 4604,
Dikkat edin, namazın uykuda geçmesi kusur değildir. Asıl kusur namazı diğer namaz vakti girinceye kadar uyanık iken kılmamaktır: Ebu Davud; 441, Nesei; mevakıt 53/3, Tirmizi; 177, İbn Mace; 698, Ahmed; 5/305,
Dikkat kendisine benden bir hadis ulaşır ve koltuğuna gerilmiş olduğu halde bizimle sizin aranızda Allahın kitabı vardır. Bu kitabta neyi helal kabul eder ve neyi haram kılarsa onu haram kılarız, diyecek adam çıkacak mı? Oysa Allah ın peygamberinin haram kıldığı şey, Allah tarafından haram kılınan şey gibidir: Tirmizi; 2801,
Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder: Ali imran; 129,
Dilenci at sırtındada gelse ona veriniz: Muvatta; 4c. 408. sy,
Dilenmeleri helal olan kimseler: Müslim; 1044,
Dilenmenin hükmü: Müslim; 1040,
Dilenmenin nehyi: Müslim; 1037,
Dilinden ve elinden selamette olan müslümandır:Tirmizi; 2763,
Diline hakim ol, evin sana dar gelmesin ve hataların için otur ağla: Tirmizi; 2517,
Dilini değiştirme: Kıyâme; 16, Buhari; 16c. 7395,
Dilini koruyan, evi kendisine dar gelmiyen ve küçük günahlarına ağlayan kimseye müjdeler olsun: Kitabuz-Zühd; ver-Rekaik; 123,
Dilinizle değiştirin: Müslim; 78, 49, 50,
Din ancak Allah için, Rasulü için, müslümanların imamları için ve bütün halk için nasihattır: Buhari; 1c. 211, Tevbe; 91,
Din konusunda münakaşadan sakının: Darimi; 308,
Din nasihattır: Müslim; 55, Ebu davud; 4744, 4944, Buhari; 1c. 211, Nesei; 4181, 4202, Tirmizi; 1990,
Dinarın 4/1 ve daha fazla kıymette bir mal çalan hırsızın eli kesilir: Müslim; 1684, Tirmizi; 1471, Ebu Davud 4383, Nesei; 4922, İbn Mace; 2585,
Dinde aşırılığın kerehati: Buhari; 15c. 7159,
Dinde bir hüküm koymam için bazen unuturum veya unutturulurum: Muvatta; 1c. 181,
Dinde hiç aldatma yoktur: Tirmizi; 1266, Ebu Davud; buyu 66, Nesei; buyu 12, İbn Mace; ahkam 23,
Dinden döneni öldürün: Ebu Davud; 4351, Tirmizi; 1485, 1458, Müslim; 1676,
Dini anlayan bir kimse şeytana karşı bin abiden daha güçlüdür: Tirmizi; ilim 19, İbn Mace; Mukaddime 17,
Dini O na has kılarak kulluk et: Zümer; 2,
Dini üzerine hadisi: Ebu Davud; 4833, Tirmizi; 2484,
Dinin kemale ermesi: Maide; 3, Buhari; 9c. 4324, 1c. 195,
Dinin yok olup gitmesinin başlangıcı, sünnetin terk edilmesi ile olacaktır. İpin bir büklüm, bir büklüm daha çözülerek yok olup gitmesi gibi dinde bir sünnet, bir sunnet derken yok olup gider: Darimi; 98,
Dinini değiştireni öldürün: Ebu davud; hudud 1, no 4351, Tirmizi; 1485, Nesei; tahrim 14, no 4045-4054, Buhari; cihad 149, ihtisam 28, İbn Mace; hudud 2, Müslim; imaret 15, Şafii neylul evtar; 7/217,
Dininin ve aklının eksik olduğu kadının: Müslim; 79, Ebu Davud; 4679,
Diri iken bir hayvandan koparılan parça ölü demektir: İbn Mace; sayd 8, Tirmizi; sayd 12,
Dişe diş: Buhari; 15c. 6758,
Divan dururlar: Bakara; 116,
Dizlerin önce yere konacağı: ZAYIF: Ebu Davud; 2c. 839, Tirmizi; 267, İbn Mace; 882,
Doğacak deve yavrusuna para vermek faizdir: Nesei; 4597,
Doğan çocuğa akika kesmek isteyen kessin, erkeğe 2 koyun, kıza bir koyun: Nesei; 4194,
Doğan çocuğun fıtrat üzere olduğu: Buhari; 3c. 1305, Tirmizi; 2223, Müslim; 2658,
Doğru din budur: Beyyine; 5,
Doğrusu ben kıyas yapıpta ayağımın hak yoldan kaymasından korkuyor ürperiyorum: Darimi; 197,
Doğu ile batı arası kıbledir: Tirmizi; 341, İbn Mace; 1011,
Doğu Roma ile İranın savaşı: Buhari; 10c. 4651,
Doğuda, batıda Allah ındır.Nereye dönerseniz Allah ın yüzü oradadır: Bakara; 115,
Doğum kontrölü: Buhari; 5c. 2065, 11c. 5291, 16c. 7278,
Doğumdan, neseb yönünden haram olan, süt emmekle de haram olur: Ebu Davud; 2055, Müslim; 1444, İbn Mace; 1937,
Doksan dokuz ismi vardır Allah (cc): Buhari; tevhid 12, şurut 18, deavat 69, Müslim; zikir 5, 6, İbn Mace; dua 10, Tirmizi; deavat 82, no 3735,
Dosdoğru yolumdur: Enam; 153,
Domuzun eti haramdır: Nahl; 115, Buhari; 5c. 2058,
Domuzun satışı haramdır: Buhari; 5c. 2069,
Dört evlilik: Buhari; tefsir Nisa 53/6, Müslim;3018, Ebu Davud; 2068,
Döğme yapmak, yağma yapmak, panterlerin postunu kullan-mak, iki omuzu üzere ve elbisenin altına halis ipek koymaktan bizi men etti: Darimi; 2651, Ebu Davud; libas 10, Nesei; zinet 20,
Dört haslet var ki bunlar kimde bulunursa o kimse katıksız münafıktır.Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünden döner,anlaşma yaptığın anlaşmanın hilafına hareket eder: Müslim; 85,Nesei;5023,Tirmizi;2634,Ebu Davud;4688,Buhari;1c.188. sy,
Dört rekatı beş kılan sehiv secdesi yapar: Nesei; 1254,
Dört haslet vardır ki bunlar kimde olursa katıksız münafıktır: Müslim; 85, Nesei; 5023, Tirmizi; 2768, Ebu davud; 4688, Buhari; 1c. 188;
Dört şeyden Allah' a sığınma: Müslim; 3722, Tirmizi; 3800,
İbn Mace; 3837, Nesei; 5469, Ebu Davud; 1548,
Dört şeyle biz islamdan önce birbirimize nasihat ederdik; Gençliğinde, ihtiyarlığın için çalış. Boş zamanında meşgul olacağın zamanın işini yap.Sıhhatinde hastalık zamanın için çalış. Hayatında da ölümün için iş yapar: Kitabuz-Zühd ver-Rekaik; 3,
Döverken yüze vurmayın: Buhari; 5c. 2355,
Dövme yapana, yaptırana, saç takana, taktırana Allah lanet etti: Ebu davud; 4168, Buhari; libas 10c. 4846, 5c. 2071, 13c. 5947, Müslim; 2127, Nesei; 5247, Tirmizi; 2932,
Dua edin, ama acele etmeyin: Müslim; 2678, Ebu Davud; 1483, Tirmizi; 3609, İbn Mace; 3854,
Dua et: Bakara; 186,
Dua, ibadetin özüdür: Tirmizi; dua 1,
Duada elleri birleştirme: Ebu Davud; 5056,
Duada elleri kaldırmak: Buhari; 1175, Müslim; 874
Duanın imanla münasebeti: Buhari; 1c. 164,
Duha namazı: Müslim; 717,
Duhan, Deccal, Dâbbetul-Ard, Güneşin batıdan doğması, İsa (as)ın nuzûlü, Yecüc ve Mecücün çıkması, biri garbta biri de Arab yarımadasında, biri şarkta olmak üzere üç husuf yani arzın çökün-tüsü.Bu alametlerin sonuncusu ise Yemenden çıkıpta insanları toplantı yerine doğru önüne katarak süren ateştir: Müslim; 2901,
Dul kadına iyilik et: Müslim; 2982,
Dul kadının ve miskinin yardımına koşmak cihad gibidir: Nesei; 2567,
Dul ve bakirenin izni alınmadan nikah kıyılmaz: Ebu Davud; 2092, Müslim; 1419, İbn Mace; 1871,
Durgun suya bevletmeyin: Nesei; 35,
Duyduklarınızı gizleyebilseydiniz, Allah ın size kabir azabını işittirmesini isterdim: Tergib ve Terhib; 7c. 54. sy, Müslim;
Dübürden (anüs) yaklaşılır diyen (Humeyni): Tahrirul-Vesile adlı kitabta;
Dübürden yaklaşmak haramdır: Müslim; 1435, 3002, Ebu Davud; 2162, İbn Mace; 1923, 639, 3742, Tirmizi; 135, 1165, 3395;
Düğün yemeği: Buhari; 13c. 6060,
Dünya, Allah katında bir sivrisineğin kanadına denk olsaydı kâfire su içirmezdi: Tirmizi; 2422,
Dünya çekici ve tatlıdır: Darimi; 2753,
Dünya ehlinin gerek nikahta ve gerekse diğer işlerde en çok rağbet ettiği şey maldır: Nesei; 3211,
Dünya melun; zikrullahtan, Allah ın beğendiği amelden, alimden ve ilim öğrenenden başka dünyada bulunan herşey melundur: Tirmizi; 2424,
Dünya müminin hapisanesi, kafirin cennetidir: Müslim; 2956, Tirmizi; 2426, İbn Mace; 4113,
Dünyada alçak oğlu alçak insanların en mutlusu olmadan kıyâmet kopmayacak: Tirmizi; 2305,
Dünyada nice giyinik olanlar vardır ki âhirette çıplaktırlar: Tirmizi; 2292,
Dünyada sanki garip hatta yoldan geçen bir yolcuymuşsun gibi ol ve kendini kabir halkından say: Tirmizi; 2435, Buhari; 14c. 6357,
Dünyanın dönmesi: Neml; 88, Yasin; 40, Nebe; 6,
Dünyanın küre şeklinde yaratılışı: Araf; 97, 98, Zumer; 5, Naziat; 30,
Dünyadaki cennet nehirleri: Müslim; 2839,
Düşman atlıları sizi kovalasalar bile sakın sabahın sünnetini terk etmeyin: Ebu Davud; 1145,
Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin: Müslim; 1741,
Düşük çocuğa namaz kılınmaz: Darimi; 3137, İbn Ebi Şeybe; 11/383,
Hızlı Cevap
  #7  
Okunmamış 13-03-2008, 12:03
 
Standart --->: Hadis Fihristi
E

Ebu Eyyub El-Ensari, Mervan b. Hakeme, Sen (sav)in namaz kıldığı gibi namaz kılarsan ben senin arkanda namaz kılarım, yoksa tek başıma kılar evime giderim:Heysemi; 2c. 68. sy, Taberani el-kebir,
Ebced yazıp yıldıza bakanlar için bunlarla uğraşanların İslamda hiçbir nasibi yoktur: Abdurrezzak; 11/26, Beyhaki; 18/139,
Ebu Talibin cehennemdeki durumu: Buhari; 14c. 6464,
Ebu Bekirin fazileti: Müslim; 532, 2381-2388, Tirmizi; 2475, 3906, 3916, İbn Mace; 11,
Ebu Bekr arkadaşım ve mağara dostumdur.Dost edinecekse-niz Ebu Bekiri dost edininiz: UYDURMA. Acluni; 1/33,
Ebu Bekr benim dostumdur: Müslim; 532,
Ebu Bekr ile Ömer girdik ve çıktık: Tirmizi; 2475,
Ebu Bekr ve Ömere uyun:Tirmizi; 3904,3906,3916, İbn Mace; 11
Ebu Bekrin zekat vermeyenlerle savaşması:Buhari; zekat 1326
Ebu Cehlin katli: Müslim; 1800,
Ebu Davudun Zayıfları: [table]3, 5 şaz, 10, 15, 19, 22, 27, 29, 35, 42, 62, 84, 90, 95, 127, 132, 133, 134, 137, 139, 147, 152, 156, 158, 165, 170, 180, 193, 202, 205, 213, 225, 227, 229, 232, 234, 236, 241, 244, 246, 247, 248, 249, 256, 257, 266, 270, 271, 281, 284, 286, 287, 295, 300, 301, 302, 313, 319, 328, 330, 336, 339, 348, 359, 388, 392, 408, 415, 438 şaz, 446, 450, 452, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 484, 488, 490, 491, 497, 512, 513, 514, 518, 520, 528, 529, 530, 543, 545, 546,577, 578, 581, 590, 594, 617, 633, 638, 639, 640, 642, 659, 669, 670, 676, 677, 681, 689, 690, 693, 703, 704, 705, 706, 707, 718, 719, 720, 724, 733, 735, 736, 737, 738, 749, 750, 752, 754, 756, 757, 758, 764, 765, 774, 777, 778, 779, 780, 785, 786, 787, 791, 802, 807, 814, 815, 819, 823, 824, 825, 833, 837, 838, 839, 861, 865, 869, 870, 881, 886, 887, 888, 895, 896, 901, 902, 908, 909, 920, 931, 934, 937, 938, 944, 945, 962, 966, 969, 970, 975, 978, 982, 989, 991, 995, 1001, 1004, 1005, 1007, 1008, 1011, 1012, 1013, 1015 şaz, 1028, 1029, 1033, 1037, 1039, 1049, 1051, 1053, 1054, 1056, 1064, 1083, 1088, 1097, 1098, 1105, 1111, 1120, 1139, 1158, 1160, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1193, 1196, 1197, 1200, 1209, 1215, 1216, 1222, 1229, 1230, 1231, 1232, 1244, 1245, 1249, 1258, 1264, 1272, 1275, 1280, 1284, 1287, 1290, 1296, 1301, 1302, 1303, 1323, 1355, 1363, 1364, 1377, 1384, 1387, 1393, 1399, 1401, 1402, 1403, 1405, 1411, 1413, 1415, 1418, 1419, 1428, 1429, 1453, 1466, 1470, 1474, 1485, 1492, 1497, 1498, 1500, 1508, 1509, 1514, 1518, 1524, 1535, 1539, 1546, 1555, 1559, 1561, 1562, 1564, 1566, 1581, 1582, 1586, 1587, 1588, 1599, 1603, 1604, 1605, 1606, 1614, 1617, 1618, 1619, 1622, 1630, 1637, 1641, 1646, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1671, 1673, 1674, 1680, 1682, 1686, 1695, 1717, 1725, 1729, 1740, 1741, 1748, 1756, 1764, 1766, 1770, 1775, 1793, 1808, 1817, 1833, 1839, 1848, 1851, 1853, 1854, 1855, 1859, 1864, 1870, 1881, 1888, 1898, 1899, 1900, 1915, 1918, 1942, 1947, 1948, 1953, 1958, 1961, 1962, 1963, 1992, 1993, 2000, 2007, 2016, 2019, 2020, 2029, 2032, 2036, 2060, 2064, 2067, 2072, 2079, 2088, 2094, 2095, 2103, 2104, 2108, 2110, 2112, 2113, 2119, 2120, 2126, 2127, 2128, 2129, 2131, 2132, 2134, 2147, 2174, 2177, 2178, 2187, 2188, 2189, 2199, 2204, 2206, 2207,, 2208, 2210, 2211, 2236, 2237, 2238, 2239, 2256, 2263, 2264, 2271, 2275,2294, 2305, 2318 şaz, 2329, 2330 şaz, 2331 şaz, 2340, 2341, 2355, 2358, 2364, 2373, 2376, 2377, 2386, 2385, 2396, 2397, 2403, 2410, 2411, 2413, 2415, 2428, 2432, 2440, 2447, 2452, 2457, 2472, 2482, 2488, 2489, 2498, 2499, 2509, 2513, 2519, 2523, 2525, 2532, 2533, 2539, 2543, 2544, 2560, 2562, 2568, 2579, 2580, 2589, 2593, 2595, 2603, 2614, 2616, 2622, 2635, 2647, 2657, 2664, 2666, 2670, 2676, 2678, 2680, 2684, 2687, 2706, 2710, 2713, 2714, 2715, 2716, 2722, 2729, 2736, 2743, 2775, 2783, 2784, 2785, 2786, 2789, 2790, 2795, 2797, 2803, 2804, 2805, 2806, 2825, 2826, 2852, 2857, 2860, 2866, 2867, 2885, 2891, 2894, 2895, 2896, 2903, 2904, 2905, 2906, 2912, 2913, 2923, 2930, 2933, 2934, 2935, 2937, 2938, 2958, 2959, 2961, 2971, 2972, 2981, 2983, 2984, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 3001, 3002, 3016, 3017, 3026, 3027, 3028, 3032, 3040, 3041, 3044, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3053, 3060, 3061, 3065, 3067, 3070, 3071, 3072, 3081, 3082, 3087, 3088, 3089, 3093, 3094, 3097, 3121, 3123, 3128, 3134, 3140, 3153, 3154, 3156, 3157, 3159, 3160, 3164, 3166, 3177, 3184, 3188, 3191, 3200, 3205, 3220, 3236, 3252, 3259, 3264, 3266, 3269, 3272, 3274, 3279, 3284, 3286, 3293, 3295, 3306, 3320, 3322, 3331, 3342, 3344, 3354, 3357, 3360, 3369, 3382, 3383, 3386, 3387, 3388, 3390, 3401, 3402, 3406, 3413, 3430, 3441, 3446, 3448, 3449, 3467, 3468, 3476, 3489, 3502, 3506, 3507, 3523, 3531, 3557, 3561, 3568, 3575, 3577, 3578, 3584, 3585, 3586, 3588, 3592, 3598, 3599, 3612, 3613, 3615, 3620, 3624, 3625, 3627, 3629, 3632, 3636, 3644, 3647 3652, 3653, 3656, 3666, 3686, 3706, 3707, 3708, 3721, 3741, 3745, 3746, 3751, 3756, 3758, 3761, 3762, 3768, 3778, 3779, 3783, 3790, 3792, 3797, 3798, 3799, 3806, 3807, 3809, 3810, 3814, 3815, 3817, 3818, 3823, 3829, 3830, 3842, 3850, 3853, 3862, 3869,, 3874, 3875, 3881, 3885, 3888, 3889, 3892, 3893, 3899, 3907, 3919, 3922, 3923, 3925, 3928, 3948, 3950, 3953, 3964, 3968, 3976, 3977, 3985, 3987, 3990, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4009, 4011, 4015, 4019, 4023, 4027, 4034, 4035, 4038, 4047, 4049, 4068, 4069, 4070, 4071, 4075, 4078, 4079, 4086, 4089, 4100, 4112, 4115, 4116, 4124, 4138, 4152, 4164, 4165, 4171, 4178, 4181, 4182, 4196, 4197, 4201, 4211, 4213, 4220, 4222, 4223, 4224, 4227, 4230, 4237, 4238, 4241, 4243, 4253, 4258, 4260, 4264, 4265, 4272, 4286, 4287, 4288, 4290, 4295, 4296, 4305, 4308, 4327, 4328, 4335, 4336, 4337, 4341, 4357, 4360, 4362, 4370, 4371, 4377, 4378, 4379, 4380, 4387, 4389, 4411, 4412, 4417, 4428, 4432, 4434, 4439, 4444, 4450, 4458, 4459, 4460, 4461, 4467, 4476, 4483, 4485, 4496, 4503, 4507, 4509, 4510, 4515, 4516, 4522, 4525, 4526, 4536, 4537, 4538, 4543, 4544, 4545, 4546, 4549, 4550, 4552, 4553, 4573, 4574, 4578, 4579, 4580, 4592, 4599, 4602, 4620, 4631, 4633, 4636, 4637, 4638, 4641, 4642, 4652, 4656, 4692, 4710, 4720, 4723, 4724, 4725, 4755, 4756, 4759, 4770, 4775, 4778, 4780, 4784, 4789, 4793, 4826, 4827, 4837, 4840, 4842, 4854, 4860, 4861, 4869, 4870, 4877, 4884, 4885, 4887, 4891, 4892, 4898, 4900, 4903, 4904, 4909, 4912, 4927, 4948, 4957, 4966, 4968, 4971, 4987, 4993, 4995, 4996, 4999, 5001, 5006, 5012, 5031, 5036, 5040, 5044, 5052, 5057, 5061, 5063, 5064, 5069, 5072, 5073, 5075, 5076, 5078, 5079, 5080, 5081 Mevzu, 5083, 5084, 5087, 5092, 5093, 5096, 5107, 5119, 5120, 5121, 5123, 5130, 5134, 5135, 5140, 5142, 5144, 5145, 5146,şaz, 3652, 3653, 3656, 3666, 3686, 3706, 3707, 3708, 3721, 3741, 3745, 3746, 3751, 3756, 3758, 3761, 3762, 3768, 3778, 3779, 3783, 3790, 3792, 3797, 3798, 3799, 3806, 3807, 3809, 3810, 3814, 3815, 3817, 3818, 3823, 3829, 3830, 3842, 3850, 3853, 3862, 3869‬, 5147, 5148, 5149, 5162, 5163, 5173, 5185, 5196, 5211, 5214, 5220, 5223, 5225, 5227, 5230, 5234, 5237, 5241, 5256, 5260, 5273[/table] Mevzu,: 1127 hadis müşkülatlıdır. Bu hadislerin zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurdu çaba sarfeden ve kendini Allah cc nin dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin El-Bani (Allah Ona Rahmet Etsin) ye aittir.
Ebu Hanife ümmetimin kandilidir:UYDURMA. Acluni; keşful hafâ 1/33,
Ebu Hanife'yi Buharinin tenkit etmesi: Buhari; 15c. 6852,
Ebu Hureyre,ashabtan hiç kimse benden fazla rivayet etmedi, Amr müstesna. Çünkü ben yazmıyordum o yazıyordu: Tirmizi; 2805,
Ebu Hureyre'nin açlıktan bayılması: Tirmizi; 2472,
Ebu Hureyre'nin çok hadis zikretmesinin sebebi: Buhari; 5c. 2177, 7c. 3474, 16c. 7225, Bakara; 159, 160,
Ebu Hureyrenin fazileti: Müslüm; 2491,
Ebu Hureyre'ye Allah Rasulü (sav) in duası ve çok hadis zikretmesinin sebebi: Buhari 7c. 3409, 5c. 2177, 7c. 3474, 16c. 7225, 7207, 1c. 272,
Ebu Talib, Ben Abdulmuttalibin dini üzereyim diyerek öldü: Tirmizi; 3298, Tevbe; 113, Ebu Davud; cenaiz 102,
Ebu Talibin cehennemde oluşu: Buhari; 14c. 6463,
Ebu Ubeyde b. Cerrah bu ümmetin eminidir: Müslim; 2420,
Ecele ve mühlete bağlanmıştır her şey: Buhari; 14c. 6493,
Ecel, rızık, kader: Müslim; 2663,
Edebül-Müfredin zayıfları: [table]7, 12,22, 30, 35, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 61, 62, 63, 74, 80, 81, 83, 92, 94, 110, 120, 126, 134, 139, 141, 152, 156, 160, 161, 165, 184, 190, 207, 222, 235, 249, 259, 261, 267, 282, 289, 307, 310, 315, 320, 328, 329, 338, 342, 343, 383, 393, 394, 396, 413, 414, 415, 419, 435, 437, 452, 453, 458, 468, 474, 476, 480, 482, 484, 491, 496, 527, 529, 530, 533, 546, 551, 560, 565, 566, 573, 581, 582, 587, 604, 609, 614, 623, 628, 635, 636, 640, 641, 652, 662, 667, 670, 679, 681, 709, 713, 715, 721, 722, 725, 737, 754, 758, 765, 771, 781, 782, 785, 788, 794, 797, 802, 813, 819, 822, 823, 824, 828, 832, 856, 873, 881, 887, 888, 893, 904, 912, 916, 920, 922, 926, 936, 964, 969, 972, 974, 975, 976, 1002, 1003, 1015, 1016, 1017, 1019, 1022, 1027, 1029, 1041, 1057, 1061, 1062, 1064, 1082, 1092, 1097, 1100, 1111, 1128, 1137, 1143, 1146, 1156, 1158, 1160, 1165, 1173, 1180, 1186, 1190, 1193, 1196, 1197, 1198, 1201, 1214, 1223, 1237, 1245, 1246, 1248, 1249, 1253, 1259, 1261, 1263, 1267, 1268, 1276, 1285, 1290, 1291, 1293, 1295, 12296, 1298, 1301, 1303, 1307[/table]: Zayıf hadisler 304 tanedir. Bu hadislerin zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurda çaba sarfeden ve kendini Allah (cc) nin dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin El-Bani (Allah ona rahmet etsin) ye aittir.
Efsun, nazar boncuğu, muska şirktir: Ebu Davud; 3883, İbn Mace; 3530, Buhari; salat 1c. 102, Nesei; 5342, Müslim; 2099,
Eğer ateşe girseydiniz, kıyâmete kadar kalırdınız: Nesei; 4187,
Eğer dilenmenin günahını bilseydiniz yapmazdınız: Nesei; 2576,
Eğer evet deseydim her sene hac farz olacaktı: Nesei; 2609,
Eğer Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihânet etmeyecekti: Müslim; 1470,
Eğer insanlar bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahmana inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar, üzerlerine çıkacakları merdivenler ve evlerine kapılar ve üzerlerine yaslana-cakları koltuklar ve altın zinetler yapardık: Zuhruf; 33-35,
Eğer ölülerinizi defn etmemeniz endişesi mevcud olmasaydı kabir azabından bir kısmını sizlere işittirmesi için muhakkak Allaha dua ederdim: Müslim; cennet 68, no 2868,
Eğer din kişi reyi (görüş) ve mantığı ile olsaydı mesh altını mesh etmek üstünü mesh etmekten daha uygun olur du ama ben, Resulullah (sav) 'i gördüm meshlerinin üzerine mesh ediyordu: Ebu Davud; taharet 63.bab, no 161,
Eğer tevbe eder,namazı kılar ve zekat verirlerse yolları serbest bırak: Tevbe; 11,
Eğer kavmim cahiliyye devri alışkanlıklarından yeni kurtul-mamış olsaydı emir verir kabeyi yıktırır, atam İbrahimin temelleri üzerine inşa ederdim: Nesei; 2890,
Eğer muminlerden iki zumre birbiriyle döğüşürse aralarını barıştırın: Buhari; 1c. 186.sy, Hucurat; 9,
Eğer o hurmanın sadaka almasından korkmasa idim yerdim: Müslim; 1071, Ebu Davud; 1652,
Eğer söylediğin onda var ise onu gıybet etmiş olursun, onda yoksa ona iftira etmiş olursun: Darimi; 2717, Müslim; birr 70, Ebu Davud; edep 38, Tirmizi; birr 23, no 1999,
Eğilirken ve doğrulurken tekbir alınır ve eller kaldırılır: Muvatta; 1c. 149,
Eğlencenin batıl oluşu: Buhari; 13c. 6238,
Ehli Beyt kavramı hanımlarını da içine alır: Hud; 73,
Ehli beyte zekatın haram oluşu: Buhari; 3c. 1415,
Ehli eşek eti haram, yaban eşeğinin eti helaldir: Müslim; 1941, İbn Mace; 3192-3196,
Ehlinden ayrıldığı zaman dönünceye kadar iki rekat kılardı: İbn Mace; 1067,
El açıklığı çok sadaka vermektir: Nesei; 2529,
El bilekten kesilir: Buhari; 14c. 6650,
El işareti ile namazda selam alınır: Nesei; 1185,
El kesme beş dirhemse kesilir: Nesei; 4907-4910
El kesme:Maide; 38, Müslim;1684,Tirmizi;1471,Buhari;14c. 6650,
Elbise eteğini yerde sürümenin, ihsanı başa kakmanın, malı yeminle satmanın ağır şekilde haram kılınışı: Müslim; 106-108
Elbise giyildiğinde dua: Ebu Davud; 4020, Tirmizi; 1822,
Elbisenin iki topuktan aşağı sarkanı ateşdedir: Buhari; 13c. 5849,
Elbisenin nakışı eskidiği gibi islamiyet de eskir gider. Hatta oruç nedir, namaz nedir, hac nedir ve sadaka nedir bilinemeyecek: İbn Mace; 4049,
Elçiye zeval olmaz: Ebu Davud; 2772,
Ele eldiven takılır, yüze peçe vurulur: Ebu Davud; 1823-1833, Müslim; 1178, İbn Mace; 2935, Nesei; 2672, Tirmizi; 834,
Elinle değiştir: Müslim; 78, İbn Mace; 4013, Nesei; 4974-4976,
Eliyle tenasul uzvuna dokunan abdest alsın: Nesei; 446,
Elleri göbek altına bağlamanın ZAYIFLIĞI: Müsned; 1c. 110, Ebu Davud; 756, 758,
Elleri rukuda dizlere koymak: Ebu Davud; 867, Tirmizi; 259, İbn Mace; 873,
Ellerin goğüs üzerinden bağlanacağı: Müsned; 5c. 226, İbn Huzeyme; 479, Beyhaki; 2130, Ebu Davud; 759, Buhari; 2c. 755, Muvatta; 1c. 202. sy, Müslim; 400, Fıkhus-Sunne; 1c. 147,
Elleri her tekbirde omuz hizasına kadar kaldırmak: Müslim; 390-391, Ebu Davud; 722, 735, 739, 745, Tirmizi; 239-255, 303, Muvatta; 1/940, İbn Mace; 858-868, Ahmed; 3/167,
Ellerini ayaklarını kesti, gözlerine mil çekti ve kızgın çöle bıraktı: Müslim; 1671, Ebu Davud; 4364, Tirmizi; 2114, İbn Mace; 2578, Nesei; 4021,
Elli rekat namaz farz kılındı: Nesei; 447-450,
Elli bin yıl önce kaderi yazdı: Tirmizi; 2245,
Emin olmayanın imanı, ahde vefâ göstermeyenin dini olmaz: Müsned; 111, 135, 154, 210, 251,
Emme ancak açlıktan dolayıdır: Müslim; 1455,
Emri bil maruf nehyi anil münker: Tirmizi; 2527, İbn Mace; 4005, 4007, 4338, 4009, Maide; 81, 78-81, Ebu Davud; 4336, İbn Mace; 4006, Müslim; 49-50, Ali İmran; 159, Ta ha; 43-44, Buhari; 14c. 6686,
Emrimiz yoksa o amel bâtıldır: Müslim; 1718,
Emrine itaat farzdır: Müslim; 1836,
Emrolunduğun gibi dosdoğru ol: Hud; 112, Şura; 15,
Emzikli kadın ile cima yapılır: Nesei; 3311, Müslim; 1442,
Emzikli kadının sütü kocasının sütü sayılır: İbn Mace; 1948,
En alt semaya inmesi Allah cc nin: Müslim; 758, Tirmizi; 446, 3727, İbn Mace; 1366, Ebu Davud; 4733,
En çok korktuğum şey dil: Tirmizi; 2522,
En doğru rüya en doğru sözlü insanındır: İbn Mace; 3917,
En güzel isimler Allah ındır: Araf; 180,
En güzel numune Allah Rasulü (sav): Ahzab; 21, Buhari: 10c. 4889,
En hayırlı arkadaşlık dörttür: Tirmizi; 1597,
En hayırlı insan, Ali dir, demeyen kafirdir: UYDURMA. Mizanul itidal; 1/521,
En hayırlı üç devir; Tirmizi; 4c. 2404,
En iyi hüküm veren Ali dir: UYDURMA. Aliyul Kari; 40. sy,
En şiddetli ayet hangisidir:Nisa; 123, İnşikak; 84, Müslim; 2876,
En üstün yol, Muhammed (sav) in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkanlardır. Her bidatta dalalettirarimi;212,Nesei; iydeyn 22,İbn Mace;Mukaddime 7,Müslim;Cuma 43, Müsned 3/310, 319, 371,
Enesin fazileti: Müslim; 2480,
Enfal, (ganimet): Müslim; 1748, 1756,
Ensar iç elbise, insanlar ise dış elbisedir: Buhari; megazi 56, Müslim, zekat 139, İbn Mace; Mukaddime; 11,
Ensar kadınları ne yamandır. Dinlerini öğrenmede hayaları onlara engel olmadı: İbn Mace; 642,
Ensarı ancak mümin olan sever, münafık olandan başkası onlara buğz etmez. Onları seveni Allah da sever, onlara buğz edene Allah da buğzeder: El-Lülüü vel-Mercan; 48,
Ensarı sevmek imandandır:Buhari; 8c, 3551,1c.171, Nesei; 4986,
Enseye mesh etmek boyun ağrısını giderir: UYDURMA. Aliyul Kari 106. sy,
Erkeğe altın yüzük haramdır: Müslim; 2089,
Erkeğin kadının adına kurban kesmesi: Buhari; 4c. 1619,
Erkeğin sünnet yeri, kadının sünnet yeriyle buluştuğu zaman gusül gerekir: Buhari; 1c. 392,
Erkek erkekle, kadın da kadınla bir örtü içinde yatamaz: Tirmizi; 2944,
Erkek erkeğin avretine bakmamalı, kadın da kadının avretine bakmamalı: Tirmizi; 2944,
Erkek kadın adına vekaleten hac yapar: Buhari; 4c. 1739,
Erkek öldürdüğü kadına karşı öldürülür: Darimi; 2359, Nesei; kasame 44,
Erkek ve kadına altın ve gümüş kapları kullanmak haramdır: Müslim; 2066,
Erkek ve kadının aynı kaptan gusletmesi: İbn Mace 373-375
Erkek, kendi karısı ile beraber gusül edebilir: Buhari; 1c. 370,
Erkekler için benden sonra insanlar içinde kadınlardan daha zararlı bir fitne ayartmalık bırakmadım: Tirmizi; 2929,
Erkeklerden kadınlara benzeyene lanet etti: Tirmizi 2934
Erkeklere altın ve ipeğin haramlılığı: Nesei; 5111-5127, 5231-5239,
Erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir: Tirmizi; 2301,
Esir mirascı kılınır: Darimi; 3095, Buhari; feraiz 25, İbn Şeybe; 2/380,
Esirleri kurtarın, açı yedirin: Darimi; 2468, Buhari; cihad 171,
Esmanın örtünmesi ve Rasulüllah (sav) in el ve yüz müstesna demesi: ZAYIF: Ebu Davud; 4104,
Esmaül Hüsna: Buhari; 14c. 6348, 16c. 7266, Müslim; 2677,
Esnemek şeytandandır: Tirmizi; 2893,
Eşek anırdığında Allaha sığının: Müslim; 2729,
Eşek etinin haramlılığı: Buhari; 8c. 3936, 3901, 3920, 12c. 5578, 5597, 5600, İbn Mace; 3192-3196,
Eşek etinin haramlılığı: Buhari; zebaih 14, 12c. 5578, 6c. 2939, 8c. 3901, Müslüm; sayd 33, 1407, Tirmizi; 1854, 1941, İbn Mace; 3192-3136,
Eşek kelimesinin geçtiği ayetler: Bakara; 259, Nahl; 8, Lokman; 19, Cuma 5, Müddesir; 50,
Eşek sütünün hükmü ve tedavide kullanılması: Buhari; 12c. 5800,
Eşekleri atlara çekmenin haramlılığı: Tirmizi; 1753,
Et keserken besmele çekip-çekmedikleri bilinmezse: Nesei; 4414,
Et yemekten sonra abdestin gerekmeyeceği: Buhari; 1c. 341,
Etek tıraşı: Ebu Davud; 4200, Tirmizi; 2905, Müslim; 258,
Eûzu çekmek: Ebu Davud; 775, Tirmizi; 242, İbn Mace; 807,
Ev sahibinin izni olmadan imam olunmaz: Tirmizi; 235,
Evde bulunan resimlerin hükmü: İbn Mace: 3649-3652,
Evde resim bulundurmanın nehyedilmesi: Buhari; 4c. 1947, İbn Mace; 3649,
Eve girildiğinde selam verilir: Müslim; 1154,
Eve izinsiz bakılmaz: Müslim; 2158,
Evi tamir ederken bize uğradıda, ecelin bundan daha erken dedi: Tirmizi; 2438,
Evinde kimseye imam olmayın, izin verirse mustesna: Tirmizi; 2921,
Evladın kazancı en helaldir, ondan yeyin: Nesei; 4427-4430,
Evlatlık özoğul gibidir: Buhari; 8c. 3748,
Evlenemeyen oruç tutsun: Müslim; 1400, Ebu Davud; 2046, İbn Mace; 1845,
Evlenen kadına bakabildiğin yerine bak: İbn Mace: 1864-1866,
Evlenilmesi haram kılınanlar: Nisa; 23
Evlenin emri: Ebu Davud; 2050, Darimi; 2170,
Evlenme ancak veli ile olur: Darimi; 2189, Ebu Davud; nikah 20, Tirmizi; nikah 14, 1107, İbn Mace; nikah 15,
Evlenmek isteyenin kızın yüzüne ve eline bakması helaldir: Müslim; 1424,
Evlenmekten kaçının 150/767 yılı olunca. Çünkü bu zamanda evlenen kimsenin Allah aklını alır ve dinini yıkar: UYDURMA. Tenzihuş-Şeria; 11/346,
Evlenmeye gücü yeten evlensin: Buhari; savm 10, nikah 2, Müslim; nikah 1, Ebu Davud; nikah 1, Nesei; siyam 43, İbn Mace; nikah 1, Darimi; nikah 2,
Evleri kabre çevirmeme: Buhari; 2c. 531, 3c. 1128, Müslim; 777,
Evleri kabre çevirmeyin, sünnetleri evde kılın: Müslim; 777, Ebu Davud; 1448, Tirmizi; 447, Nesei; 1099, İbn Mace; 1377,
Evlenmek istediği kızı, o terketmedikçe veya kendisi izin vermedikçe istemesin: Buhari; nikah 45, buyu 58, Nesei; buyu 19, Ahmed; 2\122, 124, 142, 238,
Evli ve zina yapmışsa recm edilerek öldürülür: Buhari; 14c. 6684, 15c. 7107, 14c. 6670, Müslim; 1690, 1691, 1699, Tirmizi; 1457, 1463, Ebu Davud; 4353, 4459, İbn Kesir; 11c. 5688.sy, İbn Mace; 2553,
Ey delikanlı sana birkaç kelime öğreteceğim: Allah'ın emirle-rini ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki O'nu karşında bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste ve yardım taleb edeceğin vakit Allah'tan yardım taleb et. Bilmiş ol ki, bütün ümmet, herhangi bir hususta sana fayda vermek için bir araya gelmiş olsa ancak Allah'ın senin üzerine takdir ettiği hususta sana yararlı olabilir.Aynı zamanda sana herhangi bir hususta zarar vermek için bir araya gelmiş olsalar ancak Allah'ın senin aleyhinde taktir ettiği bir hususta zarar verebilirler. Kalemler kalkmış ve sayfalar kurumuştur: Tirmizi; 2635,
Ey filan bu benim zevcem filandır: Müslim; 2174,
Ey iki kulaklı: Tirmizi; 2059,
Ey iman edenler, niçin yapmamadığınızı söylüyorsunuz? Yapmadığınızı söylemeniz Allah indinde çok büyümüş ve bir gazaba dönüşmüştür: Saf; 2,
Ey insanlar Allah'a kalpten samimiyetle tevbe edin: Tahrim; 8,
Ey insanlar Rabbinizden korkun: Lokman; 33,
Ey kalbleri çeviren Allah ım. Kalbimi, dinimi dinin üzere sabit kıl: Tirmizi; 3750, Müslim; 2654,
Ey dilleriyle iman eden, fakat kalblerine iman girmeyen top-luluk, müslümanların gıybetini yapmayın. Onların kusurlarını araştırmayın.Zira onların kusurlarını kim araştırırsa onu, evinin ortasında rezil eder: Ebu Davud; edeb 40. bab, no 4880,
Ey gençler topluluğu, sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü kapamada daha tesirlidir. Ve cinsel organı iffet ve namus çizgisinde tutmada daha elverişlidir. Artık kimin de evlenmeye gücü yetmezse ona gereken oruç tutmaktır. Çünkü oruç onun için şehveti kesip durdurucudur: Buhari; savm 10, nikah 2, 3, Müslim; nikah 1, 3, 1400, Ebu Davud; nikah 1, 2046, Nesei; siyam 43, nikah 3, İbn Mace, nikah 1, 1845, Ahmed; 1/378, 424, 425, 4112, 4023,
Ey iman edenler! Size ne oldu ki. Allah yolunda şavaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız ? Ahiret hayatı yerine dünya hayatını yeterli gördünüz ? Oysa dünya hayatın faydası, ahiret hayatına göre çok azdır: Tevbe; 38,
Ey kadınlar grubu, sadaka veriniz. Çünkü cehennem ehlinin ekseriyetisiniz. Bunun üzerine içlerinden bir kadın Ya Resulullah bu nedendir? diye sordu. (sav) Lanetinizin ve kocaya karşı nankörlüğünüzün çoğundandır. Dirayetli ve görüşlü erkekleri, siz akıldan ve dinden noksan kadınlardan daha kolay mağlup edeni görmedim. İçlerinden bir kadın kadının aklının ve dinin eksikliği nedir ? diye sordu. (sav), Sizden iki kadının şehadetine, bir erkeğin şehadetine eşittir. Dininizin eksikliği de hayzdır. Şöyle ki her hangi biriniz üç ve dört gün kalır, namaz kılmaz.: Tirmizi; 2745,
Ey Muhammed! Heva ve hevesini kendine ilah edineni gördün mü ?: Casiye; 23,
Ey Rasul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et: Maide; 67, Buhari; 16c. 7401,
Eyyub (as) ve hastalığı: Buhari; 7c. 3190,
Ezan 19 kelime, kamet 17 kelimesidir: Nesei; 630,
Ezan duası: Buhari; 2c. 664, Ebu Davud; 529, Tirmizi; 211, İbn Mace; 722, Nesei; 681,
Ezan ile kamet arasında dileyene namaz vardır: Müslim,; 836, 838,
Ezan okunmaya başlandığında şeytan kaçar: Nesei; 670,
Ezan okunduktan sonra namaz kılmadan mescidden çıkan Muhammed (sav) e isyan etmiştir: Nesei; 683, 684,
Ezanı çift, kameti tek yapın: Müslim; 378,
Ezanı işiten herkese cuma namazı farzdır: Ebu Davud; 1056,
Ezanı işitince sizde müezzinin söylediğini söyleyin: Muvatta; 1c. 86. sy,
Ezber duası: Tirmizi; 3803,
Hızlı Cevap
  #8  
Okunmamış 13-03-2008, 12:05
 
Standart --->: Hadis Fihristi
F

Faiz' e tevbe etmek: Bakara; 279,
Fahişe ücreti haramdır: Müslim; 1567,
Faiz 71 bölümden müteşekkildir. Bu faizin en basit olanının Allah katında günahı bir adamın annesi ile nikahlanması gibidir ve faizin en kötüsü bir müslümanın ırzını kişinin kendisine helal kılmasıdır: Ebu Davud; edep 40,
Faiz ağır bir günahdır: İbn Mace; 2273-2279,
Faiz yiyenle yedirene lanet ediyor: Müslim; 1584, Bakara; 275, Buhari; 4c. 1926, Darimi; 2538,
Faizle vadeli satışı yasaklıyor: Nesei; 4604,
Fakih ancak Allah tan korkandır: Darimi; 302,
Fakir, kimseye halini bildirmeyen kimsedir: Müslim; 1039, Ebu Davud; 1631, Nesei; 2573,
Fakire mühlet verin: Müslim; 1560,
Fakirler zenginlerden beş yüzyıl önce cennete girecekler: Tirmizi; 2458,
Fakirlerle beraber oturmak: İbn Mace; 4125-4129,
Fare olan İsrail kavmi: Buhari; bedul halk 15, Müslim; zühd 61,
Fare ve onun şeklinin değişmiş olması: Müslim; 2997,
Farenin delikten çıkardığı malı alıp götürmenin hükmü: İbn Mace; 2508,
Farzın bir rekatına yetişen cemeata yetişmiş olur: Muvatta; 1c. 15. sy,
Fasıkın gıybeti olmaz: UYDURMA: Aliyul Kari; 100. sy,
Fasıklarla korur bu dini Allah cc: Müslim; 178, Buhari; cihad 182, İbn Mace; fiten 35, Buhari; 14c. 6496,
Fatıma benim bir parçamdır. Her kim onu üzerse beni üzer: Müslim; Fedâilus-Sahabe 93-94, Ebu Davud; nikah 13 , 2071, Tirmizi; 4121, Buhari; Fedâilus-Sahabe,
Fatıma (ra) ın ağlaması ve gülmesi: Buhari; 7c. 3478, 9c. 4129, Darimi; 80, Müslim; iman 82, 84, 89, 90,
Fatıma (ra)u Ebu Bekr ve Ömer in istemesi (sav) in küçük diye vermemesi. Ali nin istemesi ve ona vermesi: Nesei; 3207,
Fatiha ile rukye: Ebu Davud; 3900, Müslüm; 2201, İbn Mace; 2156, Tirmizi; tıp 2142, Buhari; icare 3/121,
Fatiha ne için okunursa şifadır:UYDURMA.Aliyul Kari; 84. sy,
Fatiha okumayanın namazı yoktur:Buhari; 2c. 765.sy, Müslim; 2c. 394, İbn Mace; 3c. 837, Ebu Davud; 822, Nesei; 910, Buhari; cüzünde 60/226, 224, 14, 57, 15, 58, 65, 72, Dâre kutni; 1c. 318, İbn Hibban; 1776-1780, Hakim; 1c. 238, Tahavi; 1c. 215, Abdurrezzak; 2771, Beyhaki; kıraat 121, sünen 2c. 166, İbn Ebu Şeybe; 1c. 373,
Fatihanın her rekatta okunacağı: Müslim; 394, Ebu Davud; 822, 4001, Tirmizi; 247, İbn Mace; 837, Nesei; 2/137,
Faydasız ilimden, itaatsiz kalpten, kabul edilmeyen duadan: Nesei; 5407,
Fecrin doğuşu: Müslim; 1090
Feraiz, talak ve hac bilgilerini öğrenin. Çünkü bunları öğrenmek dininizin emirlerindendir: Darimi; 2859, Beyhaki; 6/209,
Ferecemi bürüdüm, yüzümü örttüm: Müslim; 2770,
Fetih yılı,Mekkede Allah Rasulü (sav) şarabı, ölü hayvan etini, domuzu ve putları satmayı haram kılmıştır: Buluğul Meram; 3c.8. sy,
Fetihten sonra hicret yoktur: Buhari; 6c. 2633, 9c. 4007,
Fetva vermeye en cüretker olanınız, cehenneme girmeye en cüretker olanınızdır: Darimi; 159,
Fetva: Buhari; 14c. 6570,
Fırat nehrinin altından hazine çıkacağı: Ebu Davud; 4313, Buhari; fiten 9/73, Müslim; 2894, Tirmizi; 2694, İbn Mace; 4046,
Fırkanın 73 olacağı: İbn Mace; 3992, Tirmizi; 2778, Ebu Davud ;4596,
Fırkayı Naciye: Ebu Davud; sunnet 1, Tirmizi; 2779, İbn Mace; fiten 17, Darimi; siyer 75, Ahmed; 2/232, 3/120,
Fıtır sadakası bayram namazından önce verilmesi gerekir: Buhari; 3c. 1438-1441, Ebu Davud; 1609
Fıtır: Müslim; 984, Buhari; 3c. 1436, Ebu Davud; 1611, Tirmizi; 669, Nesei; 2505, İbn Mace; 1826,
Fıtrat hasletleri beşdir: Buhari; 13c. 6237, Müslim; 258-261,
Fıtrat üzere doğar her çocuk: Müslim; 2658, Tirmizi; 2223, Ebu Davud; 4714,
Fırat Nehri altın hazinesini açığa çıkarır, kim buna hazır bulunursa ondan bir şey almasın: Ebu Davud; 4313, Müslüm; 2894, Tirmizi;
Firavn ailesini, azabın en kötüsü kuşattı, sabah akşam ateşe sunulurlar.Dünya durdukça azab böyle devam eder. Kıyamet koptuğu günde; firavn ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilir: Gâfir; 46,
Fitne zamanına ulaşırsan, Uhud dağına git onun üstünde kılıcını körlet ve sonra evinde kal. diye bana tavside bulundu: Ahmed; 4/226, 5/69, Şeyh El-Bani Sahihinde; 3/1373,
Fidan dikmenin fazileti: Müslim; 1552,
Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı: Kasas; 4,
Firavunun sulara gömüldüğü vakit inandım demesi ve cibrilin ağzına çamur tıkamas: Tirmizi; 3306, Yunus; 90,
Fitne döneminde dili tutma: İbn Mace; 3967-3976
Fitnenin zuhuru: Müslim; 2223,
Fitre,bir sa' hurmadan, bir sa' 3,5 kg buğdaydan verilir: Nesei-2491
Fuhşun açığını gizlisinide haram kılmıştır: Buhari; kusuf 2, Tevhid; 15, nikah 107, Müslim; tevbe 32-36,
Hızlı Cevap
  #9  
Okunmamış 13-03-2008, 12:22
 
Standart --->: Hadis Fihristi
G

Gâmus yemini: Buhari; 14c. 6551,
Ganimet çalanın cenaze namazı kılınır: Nesei; 1960,
Ganimetin 5/1 ini devlete vermek imandandır:Buhari; 1c. 207,
Garip geldi garip gidecek, o gariplere müjdeler olsun: Tirmizi; 2764, Müslim; 144, İbn Mace; 3986-3988,
Gaybı Allah tan başka kimse bilmez: Buhari; 8c. 3748, 9c. 4352, 10c. 4657, Bakara; 33, Enam; 59, Hud; 123, Nahl; 77, Kehf; 26, Furkan; 6, Neml; 165, Lokman; 34, Sebe; 14-48, Fatır; 38, Hucurat; 18, Cin; 26, Araf; 188, Buhari; 4484-4656,
Gaybın anahtarı beştir.Onları Allah'tan başka kimse bilemez. Rahimlerin eksilmekte oldukları şeyleri Allah'tan başkası bilemez. Allah'tan başka hiç kimse yağmurun ne zaman geleceğini bilemez. Hiçbir nefis hangi arzda öleceğini bilemez. Kıyâmetin ne zaman kopacağını da Allah'tan başkası bilemez: Buhari; 10c.4484,
Gayri müslimlerin eşyaları kullanılır: Tirmizi; 1857, Müslim; sayd 8,
Gazaplanma: Buhari; edep 76, Tirmizi; 2089, Muvatta; husnul haluk 11,
Gece Amenerrasulü yu okuyun: Ebu Davud; 1397, Müslim; 708, Tirmizi; 3042, İbn Mace; 1369,
Gece gelip gündüz gidince iftar et: Darimi; 1707, Buhari; savm 43, Müslim; siyam 51, Ebu Davud; savm 19, Tirmizi; 695,
Gece kalktığında ağzını misvaklardı: Nesei; 2,
Gece ve gündüz 12 rekat namaza devam eden cennete gider: Nesei; 1794,
Gece ölü defnedilebilir ve sonra namazı kılınabilir: Buhari; 3c. 1244,
Gece yolculuk yapın, yeryüzü gece dürülür: Ebu Davud; 2571,
Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Allah cc (keyfiyetini bilmediğimiz bir halde) her gece dünya semasına iner ve bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim. Benden kim bir hacet ister ki ona dilediğini vereyim. Benden kim mağfiret diler ki onun için mağfiret edeyim buyurur: Ebu Davud; sünnet 21, no 4733, Müslim; misafirun 168-170, 758, Buhari; teheccüd 26, 3c. 1096. sy, Tirmizi: bab 326-433, 79. bab Dua 3727,
Gecenin 3/1 i gelince Rabbimiz her gece dünya semasına iner: Tirmizi; 3727,
Gelecekte gerçeği duymayan sağır, hakkı söylemeyen dilsiz, gerçeği görmeyen kör, fitneler olacak, kim o fitneye doğru giderse fitne de onu kendine çeker, o fitnede dille bir söz söyleyip tahrik etmek kılıçla vurmak gibi tehlikelidir: Ebu Davud; 4264, İbn Mace; fiten 3967, Tirmizi; Fiten,
Gelen gidene eziyet veren şeyleri yoldan gidermek: İbn Mace; 3681-3683,
Geminin alt kısmındakiler ve üst kısımdakilerin misali: Buhari; şirket 6, Şehadet 30, Tirmizi; 2264, Müsned; 4c. 268-273,
Genç bir delikanlının kralın sihirbazına öğrenci verilmesi: Tirmizi; 3560, Buruc; 4-8,
Gıpta edilecek insanlar: Buhari; 1c. 233, 3c. 1334, 11c. 5119, 15c. 7087, 16c. 7400,
Gıyabta cenaze namazı kılınır: Müslim; 951, Ebu Davud; 3204, Tirmizi; 1044, Nesei; 1973, İbn Mace; 1534,
Gıybet etmek büyük günahtır ve kabir azabına sebebiyet verir: Buhari; 3c. 1300, 13c. 6034, 6037, Müslim; 2589,
Gıybet nedir diye sorulduğu zaman bir kişinin duyduğu zaman hoşlanmayacağı şeydir: Muvatta; 4c. 389,
Gıybet, kardeşinin hoşuna gitmeyecek şekilde anmandır: Tirmizi; 1990, Darimi; rikat 6, Muvatta; kelam 10,
Gıybetten sakınmak: Nisa; 148, Hucurat; 12, Humeze; 1,
Girerken ve çıkarken selam: Tirmizi; 2848,
Giriş izni üç defadır: Darimi; 2632, Buhari; istizan 13, Müslim; edep 33, Ebu Davud; edep 129, Tirmizi; 2830, İbn Mace; edep 17, Muvatta; istizan 3,
Giyinik çıplaklar: Buhari: 13c. 5894, Müslim; 2128, 2857,
Göbekle diz kapağı arası avrettir: Taberani; Mu'cemus-Sağır 709,
Gökte iki kanadı çırpan bir kuş yoktu ki onun hakkında bize bilgi vermiş olmasın: Ahmed; 5c. 153-162,
Gökte olanın eminiyim bana güvenmiyormusunuz: Buhari; megazi 61, Müslim; zekat 144,
Gölge ve güneş arasında oturmanın yasaklılığı:İbn Mace;3722,
Gönlünde hardal danesi kadar küçük kibir bulunan kimse cennete giremez, gönlünde hardal danesi kadar imanı olan da ateşe girmez: Müslim; 148, Ebu Davud; 4091, Tirmizi; 2720,
Görmeyen bir adamın gözü açılsın diye (sav) e gelmesi ve dua istemesi: Tirmizi; 3811,
Görmeyen ve işitmeyen ve sana hiç fayda vermeyen bir şeyemi ibadet edersin: Meryem; 42,
Görünüşe hükmetmek, içeriyi Allah a bırakmak: Buhari; 9c. 4046,
Göz değmesi: Buhari; 13c. 5952, Müslim; 2188,
Göz değmesine, zehirli bir hayvan sokma ve ısırmasına, bir de çıbana karşı rukye yapılmasına ruhsat verildi: Buhari; tıb 37, Müslim; selam 52-60, İbn Mace; tıb 34, 35, Tirmizi; tıb 14, 2135,
Göz yaşarır kalp üzülür: Müslim; fedail 15,
Göz, (ayn): Kamer; 13, 14, Ta ha; 39, Tur; 48, Muminun; 27,
Göze sürme çekmek sünnettir: İbn Mace; 3498,
Gözleri oyup ellerini kesip Hare mevkiine ölüme bırakılan Ureyne kabilesi: Nesei; 306, 4011-4013,
Gözünü kaybeden sabreder: Buhari; merda 7,
Gururundan elbiseyi yerde sürüyenin Allah yüzüne bakmaz: Nesei; 5293,
Gusletme şekilleri: Buhari; 1c. 373-383,
Gusül etmeyi unutan bir imam gider gusleder gelir: Nesei; 792,
Gücü yetipte kurban kesmezse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın: İbn Mace; edahi 2, 3123,
Gücünüz yettikçe Allah dan korkun: Tegabun; 16,
Gül (sav) in terinden dünyaya gelmiştir: UYDURMA. Aliyul Kari 48. sy,
Güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun: Tirmizi; 2417,
Gülmeyi azalt, gülmek kalbi öldürür: Tirmizi; 2407,
Gümüş burun; Ebu Davud; 4232, Tirmizi; 1826, Nesei; 5128,
Gümüş ve altın kaplardan yemek içmek haramdır: İbn Mace; 3413, 3415,
Gümüş yüzüğün miktarı bir miskali geçmesin: ZAYIF: Nesei; 5160,
Günah kalbi paslandırır: Mutaffifin; 14,
Günah kazanan kendi aleyhine kazanır: Nisa; 111, Enam; 55, 120, Rum; 44,
Günahkardan selam ve iltifatı kesmek: Buhari; 13c. 6199,
Günahkarlar dünyada üstün mevkide bulunurlar: Enam; 123,
Günah işler kimseler olmasaydınız. Allah günah işler bir halk yaratır. Onlara mağfiret eylerdi: Müslim; 2748,
Günahları yeniden işlemedikçe cahiliyye devrinde yapılanı affeder: Darimi; 1c. 3-4,
Günde 70-100 defa tevbe etme: Ebu Davud; 1514, Müslim; 2702,
Güneş battıktan sonra, yatsının zifiri karanlığı gidene kadar, hayvanlarınızı bırakmayın. Güneş battığı zaman yatsının karanlığı gidene kadar şeytanlar yeryüzünde fesat çıkarırlar: Ebu Davud; cihad 83. bab, no 2604, Müslim; eşribe 2013, Müsned; 14393, 15319, Ebu Davud; 4941, Tirmizi; 1924, Ahmed; 2/160, Humeydi; 591, Hakim; 4/159, Hatib; 2/260,
Günde beş sefer nehre girip temizlenme namaza misal verilmesi: Nesei; 461, Tirmizi;
Güneş Ali b. Talib için geç doğmuştur: UYDURMA.Aliyul Kari; 44. sy,
Güneş arşın altına Rabbına secdeye gidiyor: Müsned; 5c. 152, Yasin; 38, Tirmizi; 3442,
Güneş battığında oruçlu iftar eder: Müslim; 1100, Ebu Davud; 2351, Tirmizi; 698,
Güneş doğarken ve batarken namaz kılmayan: Nesei; 563,
Güneş doğmadan, güneş batmadan önce namazını kılan kimse asla cehenneme girmez: Nesei; 470,
Güneş tutulunca namaz: Buhari; 3c. 1016,
Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar yine de vallahi tebliğ vazifemi terk etmem: İbn Hişam; 1c. 266. sy,
Güneşin batıdan doğması: Tirmizi; 2281,
Güneşin battığı yerden doğması: İbn Mace; 4068,
Güneşle gölge arasına oturmayınız: İbn Mace; 3722,
Güneşlenen su ile yıkama, zira o cüzam yapar: UYDURMA. El-Kubra; 434. sy, El-Menar; 60. sy,
Güvercinle oynamanın yasaklılığı: İbn Mace; 3764-3767, Ebu Davud; 4940,
Güzel kokuyu geri çevirmezdi: Tirmizi; 2940,
Güzel söz, O na (Allah'a) çıkar: Fatır; 10,
Güzellik arayarak Allah ın yarattığını değiştiren, dövme yapan, yaptıran, yüzlerinin kıllarını yolduran kadınlara Allah Rasulü (sav) lanet ediyor: Tirmizi; 2931,
Hızlı Cevap
  #10  
Okunmamış 13-03-2008, 12:23
 
Standart --->: Hadis Fihristi
H

Haberi vahidin hüccet oluşu: Müslim; 19, 1064, Buhari; 16c. 7247,
Habeşistana hicret: Buhari; 8c. 3621-3626,
Habil ve Kabil: Maide; 7-31,
Habis ilaç kullanmayın: İbn Mace; 3459,
Hac bir defa farzdır. Gerisi nafiledir: Ebu Davud; 1721, İbn Mace; 2886,
Hac kime farzdır: İbn Mace: menasık 6,
Hacamat ücreti helaldir: Müslim; 1577,
Hacâmatın vakti, her ayın 17, 19 ve 21. günleridir: Müslim; 1202, 1577, Tirmizi; 2126, İbn Mace; 3479, 3486, Ebu Davud; 3861,
Hacâmatla tedavi olunuz: İbn Mace; 3476-3480,
Hacc: Müslim; 1243, 1177,
Hacc kadınların cihadıdır: İbn Mace; 2901,
Hacc ve evlenme, gücü yetenedir: Ebu Davud; 1729,
Hacca kadın mahremsiz gidebilir mi: Ebu Davud; 1723, Müslim; hac 421, İbn Mace; 2899,
Haccı ifrat: Ebu Davud; 1777, Tirmizi; 820, İbn Mace; 2964, Nesei; 2716,
Haccın farz kılınması: İbn Mace; 2884-2886, Nesei; 2609,
Haccın ömürde bir defa farz oluşu: Müslim; 1337,
Hacda ticaret yapılır: Ebu Davud; 1731, Müslim;
Hacerul esved cennetten gönderilmiş bir taştır: Nesei; 2922,
Hacerul esved i selamlamak: Buhari; 4c. 1543, 1535, 12c. 5399,
Hacerul esved in öpülmesi ve selamlanması: İbn Mace; 2943-2946, Ebu Davud; 1873, Müslim; 1270, Nesei; 2940, Tirmizi; 862,
Hacı adaylarını karşılamak caizdir: Nesei; 2880,
Haçın kırılması domuzun öldürülmesi: Buhari; 5c. 2294,
Hadd cezası işlenen suçu kefferettir: İbn Mace; 2603,
Hadd: Nisa; 15-16, Maide; 33-39, Nur; 2-10, 23-24,
Hadis işiten ve onu hafızasında tutan, başkasına tebliğ eden adamın Allah yüzünü ağrtsın: Tirmizi; 2794,
Hadis öğrenmeyi şiddetle arzu etme: Buhari; 1c. 254,
Hadis sahih ise, o benim görüşüm odur: İbn Abidin el-Haşiye; 1c. 63,
Hadis vahiydir: Buhari; 3/1392,
Hadis yazma konusunda izin vermedi: Tirmizi; 2802,
Hadis yazmaya ruhsat verdi: Tirmizi; 2804, 2805,
Hadisi araştırma ve ilmi yazma: Müslim; 2493-3004,
Hadisin dindeki yeri, toplanması: Buhari; 1c. 256, Talat Koçyiğit; 251. sy,
Hadislerin ilk dönem kaleme alınması: Tirmizi; 2802, Müslim; 3004, Ebu Davud; 2647, Darimi; 489, 490, Buhari; 1c. 267,
Hafızın fazileti: Müslim; 797,
Hahamları ve rahipleri Rabb edinme: Tevbe; 31, Tirmizi; 3292,
Hahamlarına rahiplerine ibadetleri budur: Tevbe; 31, Tirmizi; 3292, İbn Kesir; 7c. 3454,
Hak olmayan bir yolda ölmek: Müslim; 1848,
Hak olmayandan başka bir şey söylemem: Tirmizi; 2058, Ahmed; 2/340,
Hak Rabbindendir: Bakara; 147,
Hak üzere kıyamete kadar bir taife olacak: Müslim; 156, imare 170, Buhari; ihtisam 10, tevhid 29, Ebu Davud; fiten 1, Tirmizi; 2330, İbn Mace; 1,
Hakim hakkı ararken hüküm verir isabet ederse iki ecir, hata ederse bir ecir vardır: Müslim; 1716, Buhari; 16c. 7222, Nesei; 5346, Tirmizi; 1342, Ebu Davud; akdiye 2,
Hakim zahire göre hüküm verir: Nesei; 5366,
Hakimin hükmü helalı haram, haramı helal yapmaz:Buhari; 15c. 7035, İbn Mace; 2317,
Haksız yere öldürülen hiçbir insan yokki kabile pay düşmesin: Tirmizi; 2812,
Halifelik 30 senedir sonra hükümdarlık olacaktır: Tirmizi; 2326,
Halıka isyanda mahluka itaat olmaz: Müslim; 1840, itaat 39, Buhari; ahkam 4,
Ham meyva satılmaz: Buhari; buyu 82, Müslim; buyu 51,
Hamail ve muska takmak yasaklanmıştır: Tirmizi; tıp 2, 2152,
Hamama peştemalsiz girme: Nesei; 400,
Hamamda ve kabirde namaz kılınmaz: Ebu Davud; 492, Tirmizi; 316, İbn Mace; 745,
Hamd edilmeyerek başlanan her şey ek------: İbn Mace; nikah 19,
Hamile kadın hayız görürse namazı bırakır: Muvatta; 1c. 75. sy,
Hamile kadın ve süt emziren kadın orucu tutmayabilir: Nesei; 2310,
Hamile kadının iddeti doğurunca biter: Ebu Davud; 2157, Tirmizi; 1205,
Hamr her fenalığın anahtarıdır: İbn Mace; 3371,
Haklar sahiplerine verilecektir. Şöyle ki boynuzsuz davarın boynuzlu davardan kısası alınacaktır: Tirmizi; kıyâmetin sıfatı Babı 2535,
Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa, onun nikahı bâtıldır, onun nikahı bâtıldır, onun nikahı bâtıldır. Bu durumda onu nikahlayan adam onunla cinsel temasta bulunursa, bunu kendisine helal saymasına karşılık kadın için mehir gerekir. Veli konusunda bir tartışma ve sürtüşme olursa, velisi olmayanın velisi sultandır: Buhari; nikah 36, Ebu Davud; nikah 19, 2083, Tirmizi; nikah 14, İbn Nace; nikah 15, Darimi; nikah 11,
Hasan'i-Basri "Kabul" da Abdurrahman b. Samure (ra) ile beraber iki sene ikame ettim namazı kısalttım: Abdurrezzak; 4352,
Hastalığa tutulan hiçbir müsalüman yoktur ki, Allah onun hata ve günahlarını ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökmesin, buyurdu: Buhari; Marad bab 3, 13, 16, Müslim; Birr no 45, Darimi; rikak bab 57,
Hangi adam din kardeşine kafir derse ikisinden biri bu sıfata döner: Tirmizi; 2774,
Hapşırana teşmit: Tirmizi; 2884,
Hapşırma Allah tandır: Tirmizi; 2893,
Hapşuran ne der: Buhari; edep 10/502, Ebu Davud; 5033, Müslim; 2992,
Haram maldan zekat olmaz: Nesei; 2514,
Haram şeylerden sakının ki, insanların en çok ibadet edeni olasın: Tirmizi; 2407,
Harbte hile vardır: Müslim; 1739,
Harbte kadın ve çocukları öldürmek haramdır: Müslim; 1744,
Hardal danesi kadar iman: Müslim; 50,
Hariciler: Buhari; 11c. 5151, Tirmizi; 2283, İbn Mace; 167, 176, Müslim; 1064, Ebu Davud; 4764, Nesei; 2579, 4086,
Haricileri öldürün: Müslim; 1066, Tirmizi; 3083,
Haricilerin sıfatları: Buhari; 13c. 6123, 15c. 6797, Müslim; 147-149, Tirmizi; 2283,
Harp hiledir: Ebu Davud; 2636, Buhari; cihad 77, Darimi; 2454, Müslim; tevbe 54,
Harut ve Marut melekleri: Bakara; 102,
Hasan (ra) ın halifeliği bırakması: Ebu Davud; 4662,
Hasan (ra) ın hilafetten çekilmesi: Buhari; 5c. 2501,
Hasan ve Hüseyin (ra) ın fazileti: Müslim; 2421,
Hased haram kılınmıştır: İbn Mace; 4208,
Hased haramdır: Müslim; 2559,
Hasta, akşam ve yatsı namazını birleştirir: Buhari; 2c. 622,
Hastalandın gelmedin, acıktım doyurmadın: Müslim; birr 43,
Hastalığından önce sağlığından ve ölümünden önce hayatın-dan tedbir al, yarın ne olacağını kestiremezsin: Tirmizi; 2435,
Hastalıklar, günahlara keffârettir: Müslim; 2570-2576,
Hastaya okumanın cevazı: Müslim; 2191,
Hastayı yemeğe zorlamayın: İbn Mace; 3444,
Hastayı ziyaret: Müslim; 925, 1969, 2218, Ebu Davud; 3096, Tirmizi; 2168,
Haşr sûresinin son üç ayetini okumak: Tergib ve Terhip 2/68, Tirmizi;
Hatice (ra) ın fazileti: Müslim; 2430,
Hatta taş bile ey Müslüman arkamda Yahudi var gel öldür diyecektir: Tirmizi; 2337,
Havva gebe kaldığında doğan çocukları yaşamıyordu. İblis ona çocuğunun adını Abdülharis koy ki yaşasın, dedi. Havva doğan çocuğuna Abdülharis ismini koydu: Tirmizi; 3272,
Havva ve Ademin örtünmesi: Buhari; 9c. 4364,
Havva, Ademe isyan etmeseydi: Müslim; 1470,
Haya imandandır: Tirmizi; 2748, Müslim; 36, İbn Mace; 58, Ebu Davud; 4595,
Haya ve iman birlikte bulunurlar ve ancak birlikte ayrılırlar: Taberani Mucemus-Sağir; 438, Müslim; iman 59, Nesei; iman 16, 27, Buhari; iman 16, edep 77, Ebu Davud; sünnet 14, Tirmizi; birr 56, 80, 2040, 2096,
Haya: İbn Mace; 4180-4185,
Hayat arkadaşına nankörlük eden bir nevi küfür işlemiştir: Buhari; 1c. 183,
Hayata gözlerini açmış hiçbir canlı yokturki onun cennet ve cehennemdeki yeri yazılmamış olsun: Tirmizi; 3564,
Hayber gazası: Müslim; 1365,
Hayberde yediğimin acısı arada bir hala bana gelir: Buhari; megazi 83,
Hayberin fethi: Buhari; 7c. 3468,
Hayır söyle yada sus: Buhari; 13c. 6099,
Hayır yolunu gösteren onu yapan gibidir: Tirmizi; 2808, Müslim; imaret 133, Darimi; edep 115,
Hayırlı ümmet: Ali İmran; 110, Bakara; 143,
Hayız günlerinde namazı terk et: Ebu Davud; 297, Tirmizi; 126, İbn Mace; 625, Nesei; 381,
Hayız olan kadın hac menasıkını yerine getirir yalnız tavaf yapmaz: İbn Mace; 2963,
Hayızlı bir kadının Kuran okuyabileceği: Buhari; 1c. 293, 12c. 5480, Müslim; 1211, Ebu Davud; 1782, İbn Mace; 2962, Nesei; 1/55, Darimi; 2/44,
Hayızlı kadın namazı değil yalnız orucu kaza eder: Müslim; 335, Buhari; 4c. 1819, İbn Mace; 631, Nesai; 2313,
Hayızlı kadın ne namaz kılar nede kaza eder: Nesei; 381, Buhari; 4c. 1819,
Hayızlı kadın ne yapar ne yapmaz: Buhari; 4c. 1669, İbn Mace; 631,
Hayızlı kadını boşayamazsın: Müslim; 1471,
Hayızlı kadınla cima eden bir dinar veya yarım dinar verir: Ebu Davud; 2168, İbn Mace; 640, Nesei; 290-370,
Hayz Allahın Ademin kızları üzere yazdığı bir şeydir: Buhari; 1c. 396,
Hayızlı ve cünüb kurandan hiçbirşey okuyamaz: ZAYIF: Tirmizi; 131, İbn Mace; 596, Mişkat; 461,
Hayra ve şerre iman etmeyen mümin olamaz: Tirmizi; 2231,
Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir: Tirmizi; 2808, 2813,
Hayra vesile olun ki ecir alasınız: Nesei; 2547,
Hayvan sureti yapmak haramdır: Müslim; 2104,
Hayvan üstünde olan, yayaya; yaya, oturana; az olan çok olan ve küçük olan büyük olana selam verir: Tirmizi; 2845,
Hayvan üzerinde nâfile namaz kılınır: Müslim; 700,
Hayvanı besmele ile kesin: Buhari; 5c. 2063,
Hayvanları birbiriyle dalaşmayı men etmiştir: Ebu Davud; cihad 51, Tirmiz; 1760,
Hazarda 4, seferde 2, korku anında 1 rekat olarak namaz farz kılındı: Nesei: 1532,
Hazarda iki namazı cem: Müslim; 705,
Hazma (ra), Ali (ra) ın devesini kesmesi ve yemesi: Müslim; 1979, Ebu Davud; 2986,
Hediye denirse alır, sadaka denirse almazdı: Nesei; 2603,
Hediyeleşin çünkü hediye göğüsten kini giderir: ZAYIF: Tirmizi; 2213,
Hediyeleşme: Buhari; 5c. 2136,
Helak edici yedi şeyden sakının: Müslim; 1/89,
Helak olan apaçık bir delilden sonra helak olsun: Enfal; 42,
Helal Allahın kitabında helal kıldığıdır: İbn Mace; 3984, 3367, Tirmizi; libas 6, Ebu Davud; etime 30,
Helal ve haram arası şüpheli şeyleri terk et: Buhari; 4c. 1900-1903, İbn Mace; 3984, Müslim; 1599, Nesei; 4431,
Helal ve haram kılma yetkisi Allah Rasulü (sav) indir: Araf; 157, Tevbe; 29, Ebu Davud; 4604, Tirmizi; 2801, İbn Mace; 12,
Helal ve haramın sınırı: Buhari; 1c. 206, 4c. 1900,
Helaya girerken dua: Müslim; 385,
Hendek gazası: Müslim; 1803,
Hendek savaşı günü, müşrikler (sav) i 4 namazı kılmaktan alıkoydu: Tirmizi; 179, Müsned; 333, Nesei; mevakıt 55/2, 1/297, Taberani M. Kebir; 10283,
Her aydan üç gün oruç: Müslim; 1160, 1162,
Her biriniz çobansınız: Müslim; 1829, Buhari; 15c. 6986,
Her canlı sudan yaratılmıştır: Enbiya; 30,
Her derdin bir devası vardır: Müslim; 2204,
Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar: Müslim; 2658,
Her gecenin üçte biri kalınca Rabbimiz en alt semaya iner: Ebu Davud; 1315, Müslim; 758, Tirmizi; 443, İbn Mace; 1366,
Her hal üzere ve cinsi münasebet sırasında Bismillah denilir: Buhari; 1c. 293,
Her iki ezan arasında namaz vardır, dileyene: Müslim; 838,
Her insan bulunduğu hal üzere amel eder: İsra; 84,
Her insanın bir şeytanı vardır: Müslim; 2812, Nesei; işaretun nisa 4,
Her kim Allaha kavuşmayı dilerse: Müslim; 2683,
Her kim bana itaat ederse Allah a itaat etmiş olur: Müslim; 1835, Buhari; 15c. 6986,
Her kim bir amel işlerde bizim bir emrimiz yoksa o kabul olunmaz: Müslim; 1719,
Her kim bir yola ilim arayarak girerse Allah ona cennete varan yolu kolaylaştırır: Tirmizi; 2784,
Her hangi bir müslümanm ki ölür ve onun üzerine müslü-manlardan üç saf cemaat namaz kılarsa ona cennet vacib olur: Ebu Davud; 3166, İbn Mace; 1490, Tirmizi; 1028,
Her kim insanların gücenmesine mukabil Allah'ın rızasını ararsa Allah da onu insanların zahmetinden kurtarır ve her kim Allah'ın gücenmesine mukabil insanların rızasını ararsa Allah da onu insanlara havale eder: Tirmizi; 2527,
Her tekbir getirişinde ellerini kaldırırdı: İbn Mace; 865, Taberani; zevaid 2/102, Buhari; cüzü 32, İbn Ebu şeybe; 1/271, Müsned; zevaid 2/101, El-Mualla; 4/94,
Her kim insanların kendisi için ayakta dikilmelerinden memnun olursa cehennemden yerini hazırlasın: Tirmizi; 2902,
Her kim münker görürse eliyle, diliyle, kalbiyle reddetsin: Tirmizi; 2263,
Her kim namazı unutursa onu hatırladığı zaman kılsın. O namazın bundan başka kefferati yoktur: Taha; 14, Buhari; 2c. 648, Müslim; 2c. 324. sy,
Her kime öğrendiği bir ilim sorulurda o ilmi saklarsa kıyâmet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır: Tirmizi; 2787,
Her kimin kaygısı âhiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar: Tirmizi; 2583,
Her küçük günahın büyük günaha giden bir yol olduğu: Bakara; 246-250, İbn Mace; 4006, Ebu Davud; 4336, Darimi; 210, Zil Zal; 7-8,
Her Peygamber koyun çobanıdır: Buhari; 7c. 3213,
Her peygamberin bir havuzu vardır: Tirmizi; 2560,
Her rekatta fatiha okunur: Müslim; 394, İbn Mace; 837, Ebu Davud; 922, Tirmizi; 311, 247,
Her sarhoşluk veren haramdır: Müslim; 2001,
Her şey kaderledir, hatta acizlik ile, zeka bile: Muvatta; 4c. 247. sy,
Her kim niyetinde sâdık olup Allahtan, Onun yolunda öldürülmeyi isterse Allah o kimseye şehid sevabı ihsan eder: Tirmizi; 1704,
Her sanatkarı ve sanatını yapandır: Buharinin İlahi Kelamın savunması; 117. sy,
Her şey kaderledir: Müslim; 2655,
Her şeyden önce ağzını misvaklardı: Nesei; 8,
Her şeyi konuşturan Allah bizleride konuşturdu: Fussilet; 21,
Her şeyi yaratan Allah: Zumer; 62,
Her tekbirde eller omuz hizasına kadar kaldırılır: Taberani; zevaid 2/102, Buhari; cüz 32, İbnu Ebu Şeybe; 1/271, Ebu Davud; 723, 739, İbn Mace; 860, 861, Taberani; kebir 10936-11273, 17/48,
Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir: Müsned; 4c, 105, Camius-Sağır; 2c. 7790,
Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir: Ahmed; 4c. 105, Camius-Sağir; 2c. 280, 77901,
Her ümmetin bir fitnesi vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır: Tirmizi; 2439,
Her yüzyılda müceddit gelecektir: Ebu Davud; 4291, Müsned;
Herhangi bir namazın bir rekatına yetişen o namaza yetişmiş olur: Nesei; 558,
Herhangi biriniz din kardeşini kaldırıp yerine oturmasın: Tirmizi; 2896,
Herhangi biriniz helaya girdiğinizde sağ elinizi tenasül uzvunuza dokundurmasın: Nesei; 36,
Herhangi biriniz uyandığında elini yıkasın, çünkü nerede gecelediğini bilemez: Nesei; 1,
Herkes bir çobandır: Müslim; 1829,
Herkes kendi günahını çeker: Maide; 105, Enam; 31, 164, Yunus; 108, Nahl; 25, İsra; 15, Sebe; 50, Fatır; 18, Zümer; 7, Necm; 8,
Hesabın isbatı: Müslim; 2876,
Hınzıp denen şeytan: Müslim; 2203,
Hırıstıyanlara ve Yahudilere tabi olma: Müslim; 2669,
Hırsızın eli kesilir: Ebu Davud; 4383, Müslim; 1684-1688, Tirmizi; 1471, İbn Mace; 2585, Nesei; 4922, 4907-4910,
Hırsızlık eden mümin olarak etmez: Tirmizi; 2760,
Hırsızlık yapanın cenaze namazı kılınır: Nesei; 1960,
Hızır adı verilmesinin sebebi ağarmış otlar üzere oturmuş ve altından yemyeşil olarak sallandığı içindir: Tirmizi; 3358,
Hızır as ın fazileti: Müslim; 2380,
Hızır kıssası: Buhari; 7c. 3202, Kehf; 73, Ebu Davud; 4705,
Hızır ölmüştür: Enbiya; 34,
Hızır sağ olsa beni ziyaret ederdi: UYDURMA. Aliyul Kari; Dare kutni;
Hızırın çocuğu öldürmesi: Kehf; 73, Müslim; 2378, Ebu Davud; 4705, Buhari; 7c. 3202,
Hızırın öldürdüğü çocuk yaratıldığı gün kafir yaratılmıştır: Tirmizi; 3357,
Hızır ile Musa (as) ın arkadaşlığı: Buhari; 1/276, Müslim; 2378,
Hibe: Müslim; 1623,
Hicab ayeti: Nur; 31, Ahzab; 59, Buhari; 10c. 4673, 13c. 6184, 12c. 5543,
Hicret hadisi: Müslim; 2009,
Hicret olmasaydı, ensardan bir kişi olurdum:Buhari; menakıbul ensar 2,
Hiçbir kula ben kendisinden ehlinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş etmiş olmaz: Müslim; 44,
Hiç kimse başkasının günahını çekmez: İbn Mace; 2669-2672,
Hiçbir kimse bir bidata tutunupta sonra tekrar sünnete dönmüş değildir: Darimi; 214,
Hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlememiştirki Allah da sünnetlerinden onun bir benzerini kıyamete kadar çekip çıkarmış olmasın: Darimi; 99,
Hidayete vesile olmak: Buhari; 6c. 2807,
Hikmet babı: İbn Mace; 4169-4172,
Hikmet ile alakalı: Ebu Davud; 4604, Buhari; 10c. 4668, İbn Kesir; 571,
Hikmeti düşünün: Ahzab; 34,
Hikmetin sünnet olduğu: Buhari; 10c. 4668,
Hikmetle ilgili gelen ayetler: Bakara; 129, 151, 231, 251, 269, Ali İmran; 48, 81, 164, Nisa; 54, 113, Maide; 110, Yusuf; 22, Nahl; 125, İsra; 39, Lokman; 12, Ahzab; 34, Sad; 20, Zuhruf; 63, Kamer 5, Cuma 2,
Hikmetli söz müminin yitiğidir, nerde bulursa alsın: ZAYIF: Tirmizi; 2827, İbn Mace; zühd 15,
Hilâfetin Kureyşten olması: Müslim; 1818,
Hilale göre oruç tutulması: Buhari; 4c. 1777,
Hilali görünce oruç tutun, hava kapalı olursa otuza tamamlayın: Nesei; 2117, Darimi; 1692, Buhari; savm 11,
Hilali görünce oruç farz olur: Müslüm; 1080,
Hiyanet haramdır: Müslim; 1831,
Horoz öterken dua: Müslim; 2729, Ebu Davud; 5102,
Horoz öttüğnde melek, eşek anırdığında şeytan görmüştür: Müslim; 2729,
Hoşunuza gitmeyen şeyleri sormayın: Maide; 101,
Huccet ikâme olunmayanlar: İsra 15, Enam; 19, İbn Kesir; 6c. 2581, Secde; 22, Ali İmran; 105, Bakara; 211, Fatır; 24-37, Araf; 35, Şuara; 208, Zümer; 71, Enam; 131, Muhammed; 32, İbn Kesir; 9c. 4706,
Hudâ beyan edildikten sonra: Nisa; 115,
Hulefâ-i Râşidin yoluna sımsıkı sarılın bu yolda dişlerinizi sıkın: Tirmizi; 2815, Ebu Davud; 4607, İbn Mace; 42,
Humma ateşini su ile soğutun: Müslim; 2209,
Hummayı suyla soğutun: İbn Mace; 3471-3475,
Huneyn gazası: Müslim; 1745,
Hurma ağacının Allah Rasulü (sav) e gelip geri yerine dönmesi: Tirmizi; 3869,
Hurma aşılama meselesi: İbn Mace; 2470,
Hurma kütüğünün ağlaması: Buhari; menakıp 25, Tirmizi; 503,
Hurma misali: Müslim; 2811,
Hurma ve meyvede el kesme yoktur: Tirmizi; 1475,
Hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun: Buhari; edep 34,
Husuf ve kusuf namazı: İbn Mace; 4059-4062,
Hutbede bile olsa imam,namaz kılın:Müslim; 687, Nesei; 1395,
Hutbetul Hace: Müslim; 867, Nesei; 3/188, İbn Mace; 7, 46, Ebu Davud; sünne 5,
Hüküm verilmez bilinmeden: Enam; 119, Lokman; 20, Hacc; 8,
Hülle yapan ve yaptırana lanet olsun: Ebu Davud; 2076, İbn Mace; 1935,
Hüseyin'e işkence edilmesi ve edenin akıbeti: Buhari; 8c. 3526
Hüsnü zan ibadetin güzellindendir: Ebu Davud; edeb 4993,
Hüsnü zan ederek ölün: Ebu Davud; 3113, Müslim; 2877, İbn Mace; 4167,
Hz Fatmaya hizmetçi vermemesi: Müslim; 727, Ebu Davud; 2988,
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Kur'an Fihristi - M Kur'an Fihristi - M ''Maden' Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Onlar, güç bakımından kendilerinden daha üstün...
Kur'an fihristi-K Kur'an fihristi-K ''Kabe' Hani Evi (Ka'be�yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. "İbrahim'in makamını namaz yeri edinin", İbrahim ve İsmail'e de, "Evimi, tavaf edenler,...
Kur'an fihristi-İ İBADET Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz. (1/4) "Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet...
Kur'an fihristi-I IRKLAR Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz,...
Kur'an fihristi-H HABER Kendilerine güven veya korku haberi geldiğinde, onu yaygınlaştırıverirler. Oysa bunu, peygambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine götürmüş olsalardı onlardan...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:54.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.