Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -5

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -5 konusunu görüntülemektesiniz.
Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -5 maddi manevi sıkıntılar için okunan salavatlar - salavatı mecule - salavatı şerifler ve esrarları - ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 06-08-2013, 10:41
 
Standart Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -5

Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -5

maddi manevi sıkıntılar için okunan salavatlar - salavatı mecule - salavatı şerifler ve esrarları - salavatı şerifleri ve okunuşları

147 "MADDİ VE MANEVİ OLARAK YÜKSELMEK İÇİN OKUNACAK SIRLARLA DOLU SALAVAT-I MECULE
Allah dostlarından birisi diyor ki:
-Yüce Allah’ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına “Salat-ı Mec’ule” denilir.Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek ve çözülmez düğümü çözmek için okunur.

Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesinden her bir köşesinde bin çadır, her çadırda bin tane hizmet eden huri gılman cennet ehline elbise taşımaktadırlar. Her çadırın çevresinde bin tane ağaç, her ağaç üzerinde bin tane dal, her dalda yüzbin çeşit renkte meyveler,istenen her şey dallardan insanın önüne gelmektedir. Her çadır içinde altından ve çeşitli mücevherattan bin sofra kurulmuş, her sofrada altından kap içerisinde bin çeşit yiyecek, hiçbirinin tadı ve rengi diğerine benzemeyen beşyüz bin çeşit yiyecek. Bütün bu ikramlar, anılan vakitlerde aşağıdaki salavatı (51) defa okuyacak kimse içindir. Salavat-ı şerife budur:"

SALAVAT
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*"


148 "DÜNYA VE AHİRET RIZKININ BOLLUĞU İÇİN
Fazileti:
Seyyid Ahmed Savi Hazretleri buyuruyor:
“Bu salavat-ı şerife mü’min bir kul için dünya ve ahirette rızık kapılarının açılmasına bir vesiledir.Bu o kadar faziletli bir salavat-ı şerifedir ki, sevabını melekler yazmakla bitiremezler.”" Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih*


149 "SALAVAT-I KÜNHİYYE
Sırları:
Gümüşhanevi Hazretleri buyuruyor ki:

“Bu salavata devam edenler,Fahr-i Alem Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizi rüyada görmek şerefine nail olurlar.(M.Ahzab)" Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli alez zatil künhi* Kıbleti vucuhi tecelliyatil künhi aynil künhi fil künhi* Elcamiı li hakaıkı kemali künhil künhi* Elkaimi bil künhi fil künhi* Salaten la ğayete li künhiha dunel künhi ve ala alihi ve selleme kema yenbeğıy minel künhi lil künhi* Allahümme es’elüke bi nuril envarillezi hüve aynüke la ğayruke en türiyeni veche nebiyyike seyyidina muhammedin sallellahü teala aleyhi ve sellem* Kema hüve ındeke amin*


150 "BÜTÜN PEYGAMBERLER ŞEFAATÇİ OLACAKTIR
Hazreti Peygamber (s.a.v.) bu salavat-ı şerifeyi Hazreti Aişe (r.anha) validemize emir buyurmuşlardır:" Allahümme salli ala muhammedin ve ademe ve nuhin ve ibrahime ve musa ve ıysa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn* Salavatüllahi ve selamühü aleyhim ecmaiyn.


152 "ON BİN SALAVAT GÜCÜNDE
BİR SALAVAT" "Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik*

Manası:
Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e bundan önce gelip geçen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içinde said ve şaki olanlar sayısınca, hatta öyle ki, had ve hesaba sığmayacak, sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve Senin yüce varlığının devamı süresince salat ve selam eyle. O’nun aline ve ashabına da aynen bu mertebede salat ve selam eyle."


153 "ON BİR BİN SALAVAT-I ŞERİFE KUVVETİNDE SALAVAT"

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten ente leha ehlün ve hüve leha ehlün*

Manası:
Allah’ım Efendimiz Muhammed’e ve O’nun aline hem Sana, hem de O’na yaraşır tarzda salat eyle"


154 "ONDÖRT BİN SALAVAT-I ŞERİFE GÜCÜNDE BİR SALAVAT"

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalih*

Manası:
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve aline Senin nezdindeki kemalat adedince ve O’ndaki kemalata yaraşacak tarzda salat eyle.
Sırları: Şeytan çok ibadetlere el uzatır, lakin salavatı şerifeye el uzatamaz. Çünkü Ruhaniyet-i Peygamberi, salavat-ı şerife getirilen yerde bulunur."


155 "OTUZ BİN SALAVAT-I ŞERİFE GÜCÜNDE BİR SALAVAT (SALAVAT-I MELEVAN)

Fazileti:
Hazreti Peygamber’in feyz ve ruhaniyetinden istifade etmek için bu mübarek salavat-ı şerife iştiyakla okunmalıdır.Emeği az,derecesi çok yücedir." "Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi külle mahtelefel melevan* Ve teakabel asaran* Ve kerraral cedidan* Vestakbelel ferkadan* Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam* Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar*

Manası:
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun aline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları süresince salat eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. O’na merhamet eyle. O’nu mübarek kıl ve O’na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle."


156 "YETMİŞ BİN SALAVAT-I ŞERİFE OKUMA GÜCÜNDE SALAVAT"

"Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalih*

Manası:
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve aline nezdindeki kemalat adedince ve O’nun kemalatına yakışır bir tarzda salat ve selam eyle."


157 "YETMİŞ BİN SALAVAT-I ŞERİFE OKUMA GÜCÜNDE DİĞER BİR SALAVAT

Fazileti:
Bu salavat-ı şerifeyi bir defa okumak yetmiş bin defa salavat okuma gücünde mana ve ehemmiyeti çok yüce bir salavat-ı şerifedir." "Allahümme salli ala efdali ıbadike min halkıke ve safvetike min enbiyaikez zatil mükemmeleh* Ver rahmetil mürseletil müfaddaleh*Seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve varisihi ve hızbihi ecmeıyn* Mil’es semavati ve mil’el eradıyn* Küllema zekerakez zakirun* Ve küllema ğafele an zikrihil ğafilun*

Manası:
Allah’ım! Kullarının en faziletlisi ve peygamberlerin seçkini, mükemmel şahsiyete sahip, tercih edilip gönderilmiş Rahmet Peygamberi Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed’e, O’nun aline, ve ashabına, varislerine, ve topyekün taraftarlarına Seni zikredenler zikrettikleri ve Sen’den gafil olanlar gaflet ettikleri sürece, yerler ve gökler dolusu salat eyle."


158 "TESİRİ YÜZBİN SALAVATA DENK SALAVAT-I ŞERİFELER

Fazileti:
Bu mübarek salavat-ı şerife yüzbin salavat gücündedir.Bir defa okuyan, yüzbin salavat okumuş gibi ecre nail olur. Sıkıntıların izalesi için okunması tavsiye edilmiştir. Sabah ve akşam (11)’er defa okunmalıdır.

Peygamber(s.a.v.) buyuruyor ki: “Herhangi bir kimse bana selam verirse Allah mutlaka onu ruhuma ulaştırır ve ben de onun selamını alırım”
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vehıyn*" "Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfati*

Manası:
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e salat ve selam eyle, onu mübarek kıl ki, o mücessem bir nur ve diğer isim ve sıfatlara nüfuz eden bir sırdır.

Allahümme salli ala muhammedin bahri envarike ve ma’deni esrarik* Ve ayni ınayetike ve şemsi hidayetik* Ve arusi memleketike ve emni vilayetike ve lisani mehabbetike ve imami hadratik* Ve hayri haklık* Ve ehabbil halkı ileyk* Abdike ve habiybike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyillezi hatemte bihil enbiyae vel mürseliyn* Ve ala melaiketikel mükarrabiyn* Min ehlis semavati ve ehlil eradıyn* Rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn* Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn*

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vehıyn*"


159 "Fazileti:
Bu mübarek salavat-ı şerifeyi üç defa okuyan yüzbin salavat-ı şerife getirmiş sayılır.
Az bir zamanda Hazreti Peygamberin ruhaniyyetine kavuşup makamlardan makamlara ulaşmak isteyen bu mübarek salavat-ı şerifenin değerini bilmelidir." "Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sariyyi sirruhu fi cemiy’ıl asari vel esmai ves sıfati ve sellim tesliyma*

Manası:
Allah’ım! Kendisi nur olan, sırrı bütün görünen, varlıklara isim ve sıfatlara nüfuz etmiş bulunan Efendimiz Muhammed’e salat eyle.O’nu mübarek kıl ve ona en iyi şekilde selam eyle.”"


160 " 600 BİN SALAVAT-I ŞERİFE DEĞERİNDE BİR SALAVAT"

"Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi enfasil mahlukat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi eş’aril mevcudat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedil levhı ved deavat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi seb’ı sevakinil erdı ves semavat* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi ma halekal bedaya ven nehaya ebedil ebed* Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin bi adedi ma haleka min haşrihi ve ahıri bekaihi ve sellim tesliymen kesiyran kesiyra*

Manası:
Allah’ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e mahlukatın nefesleri adedince salat ve selam eyle!Allah’ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e varlıklardaki saç ve tüyler sayısınca salat ve selam eyle! Allah’ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e levh ve dualar miktarınca salat ve selam eyle! Allah’ım Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e yedi kat yer ve yedi kat göklerde bulunanlar adedince salat ve selam eyle! Allah’ım! Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed’e ezelden ebede yarattığın mahlukat adedince salat ve selam eyle! Allah’ım Efendimiz Muhammed’e topyekün mahlukat sayısınca ve sonsuza dek hadsiz, hesapsız salat ve selam eyle."


161 YEDİYÜZ BİN SALAT Ü SELAM GÜCÜNDE SALAVAT

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ılmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah*

Manası:
Allah’ım! Efendimiz Muhamed’e Senin ilminde bulunanlar sayısınca ve mülkün devam ettiği sürece salat ve selam eyle."
162 DELAİL-İ HAYRAT’I KIRK DEFA OKUMAYA DENK SALAVATLAR "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ılmike salaten daimeten bi devami mülkik*

Manası:
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e onun aline, ashabına, zevcelerine, temiz sülalesine ve ehl-i beytine Senin ilminde bulunanlar adedince ve mülkünün devamı süresince salat ve selam eyle."


163 SALAVATLAR "Aleyhisselam

Manası: Allahın selamı, onun üzerine olsun."


164 "Aleyhissalatu vesselam

Manası: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun."


165 "Sallallahu aleyhi ve sellem

Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin."


166 "Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle."


167 "Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)"


168 "Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti.
Manası:Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir."


169 Ehli Tarik Salavatı Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalihi


170 İbrahimiyye Salavatı "Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin kema salleyte ve barekte ala seyyidina ibrahiyme ve ala ali seyyidina ibrahiyme fil alemiyne inneke hamidun mecid."


171 İn’am salavatı "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in amillahi ve ifzalihi"


172 Kemaliye Salavatı "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi kema la nihayete likemalike ve addi kemalihi"


173 Lütf-u Hafi Salavatı "Allahumme salli ala seyyidina muhamedininnebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede ma fis semavati ve mafil ardi vema beynehuma ve ecri ya rabbi lutfekelhafiyye fi umurina vel müslimiyne ecmaiyne allahumme salli ala seyyidina muhammedin salate ehli semavati ve eradiyne aleyhi ve ecri ya rabbi lutfekelhafiyye fi emri velmüslimiyn."


174 Nur-u Zat Salavatı "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedininnurizzati ve sirrissari fi saaairil esmaaai vessıfati"


175 Saadet Salavatı "Allahumme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi salaten daaaimeten bidevami mülkillahi."


176 A’li Salavatı "Allahumme salli ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyil habibil alil kadril aziymil ca’hi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim"


177 A-Lu Kadri Salavatı "Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyil habibil aliyyil kadril aziymil cahi bi kaderi azameti zatike ve agnini bi fadlike ammen sivake ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahumme einni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike veltufbifima ceratbihil mekadiru vağfirli vel cemi’il müslimiyne verhamni ve iyyahu birahmetikel vasiate fiddini veddunya velahirati ya keriymu ya rahiymu.

Allahümme Salli Mumammedin ve Hatice Binti Fatma ve Fatma Binti Hatice ve Ali Bin Ebu Talip ve Hasan Bin Ali ve Hüseyin Bin Ali ve Zeynel Abidin Bin Hüseyin ve Muhammed Bakır Bin Zeynel Abidin ve Caferis Sadık Bin Muhammed Bakır ve Musa-Kazım Bin Caferis Sadık ve Ali Rıza Bin Musa-Kazım ve Muhammed Taki Bin Ali Rıza ve Aliyyün Naki Bin Muhammed Taki ve Hasanül Askeri Bin Aliyyün Naki ve Mehdi Bin Hasanül Askeri ve ala alihi ve eshabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ilmike salaten daimeten bi devamihi mülkik

Allahumme salli ala seyyidina muhammedin fi evveli kelamina (3)
Allahumme salli ala seyyidina muhammedin fi evsatı kelamina (3)
Allahumme salli ala seyyidina fi ahiri kelamina (3)

Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin fil evvelin
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin fil ahirin
Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin finnebiyyin"


178 SALAVAT-İ RUFAİYYE(Ahmed-er Rufai Hz.lerinin Okumuş Oldukları Salavat-i Şerifeler

"La ilahe illa ente bi’cahi muhammedin sallallahuteala aleyhi ve selleme ya erhamerrahiymiyn irhamne. Ya Erhamerrahiymiyn vefikna. Ya Erhamerrahiymiyn eslihna. Ve rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyti innehu hamidun mecidun. İnne’ma yuridullahu liyuzhibe ankümürricse ehlel beyti ve yudahhirukum tedhira. İnnallahe ve melaiketu yusalluna alennebiyyi. Ya Eyyuhellezine Amenu Sallu Aleyhi ve Selli Mu’Teslima. Allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidun mecidun ve barik ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahime fil alemiyne inneke hamidun mecidun. Adede halkike ve riza nefsike vezirete arşike ve midade kelimatike küllema zekerakez zakirune ve gafele an zekerekel gafilun. Allahumme salli efzale salavatike ala eşrefi mahlukatike seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Adede mağlumatike ve midade kelimatike küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilune. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve resulikennebiyyilümmiyyi ve ala alihi sahbihi ve sellim. Adede mafissemavati ve mafilarzi vema beynehuma ve ecri lutfike fi umurina vel müslimiyne ecmaiyne ya rabbel alemiyn. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ve adede ma kane ve adede ma yekunu ve adede ma’hüve ka’inun fi ilmillahi. Allahumme salli ve sellim ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervahi ve salli ve sellim ala cesedihi fil ecsadi ve salli ve sellim ala kabrihi vehuve nurun. Ve salli ve sellim ala ismihi fil esmai. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibil alameti vel ğamameti. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibiş’şefaati vel kerameti. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin sahibil nübüvveti verrisaleti. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adede hasenati ebi bekriv ve umera usmane ve haydar. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin adede nebatil ardi ve evrakiş şecere. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedininnebiyyilmelihi. Sahibil makamil eağle vellisanilfesihi. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinillezi ca’e bilhikmeti vel’mev’izzeti verre’feti verrahmeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim efdale salavatike ve selamike adede mağlumatike ve midade kelimatike küllema zekerakez zakirune ve gafele an zikrihil gafilun. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin abdikellezi cemaate bihi eştaten nufusi ve nebiyyikellezi nevverte bihi zalemel kulubi. Ve habibikellezi ihtertehu ala külli habibi. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinillezi ca’e bilhakkilmubiyni. Ve erseltehu rahmetellilalemiyne ve şe’fiel müznibiyne yevme yekumun nasi lirabbil alemiyn. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin kema yenbağiy lişşerefi nübüvvetihi. Veliaziymi kadrihil aziymi. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedin hakka kadrihi ve mikdarihil aziymi. Ve salli ve sellim ala seyyidina muhammedinirresulilkeriymil mu’dail emiyni. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina muhammedinil habibi ve ala ebihi ibrahiymel halili ve ala ehihi muse’l keliymi ve ala ruhillahi ise’l emiyni. Ve ala abdike ve nebiyyike süleymane ve ala ebihi davude ve ala cemi’il enbiyai vel mürseliyn. Ve ala ehli taa’atike ecmaiyn. Min ehlissemavati ve ehlil eradıyne küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilun. Allahumme salli ve sellim barik ala aynil inayeti ve zeynil kıyameti ve kenzil hidayeti ve tırazil hülleti ve arusil memleketi. Ve lisanil hucceti ve şefi’il ümmeti ve imamil hazreti ve nebiyyir rahmeti es’adine muhammedin ve ala ademe ve nuhin ve ibrahimel halili ve ala ehihi muse’l kelimi ve ala ruhillahi ise’l emini ve ala davude ve suleymane ve zekeriyye ve Yahya ve şuaybin ve ala alihim küllema zekerekez zakirune ve gafele an zikrikel gafilun. Allahumme ya daimel fazli alel beliyyeti ya ba’sitel yedeyni bil atiyyeti. Ya sahibel levahibis seniyyeti ya gafirez zunubi vel hatiyyeti. Salli ve sellim ala seyyidina muhammedin hayril vera seciyyeti ve ala alihi ve eshabihir beretinnakiyyeti vağfirlena ya Rabbena fi hazihil cem’iyyeti hak la ilahe illallahu muhammedun resulullahi ibrahimu halilullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya seyidi ya resulallahi ya senedi ve ya melazi zuhri ente tekfini hak la ilahe illallahu muhammedurresulullahi ibrahimu halilullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya sahibel vakti ya gavse zamani ve ya hulasetel enbiyai ya cevherel kevneyni. Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ya rafi’ız zera ya melce’el fukarai ve ente aynül vera. Ya sahibel ayney. Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve sellem. Ce’alte medhe resulullahi muğtemedi le allehu inde tekfini yükafini Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme ize etani beşirun vellezi me’afu bi fazlihi inde telkini yulagini Hak la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme (aleyhi elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin bağdeha mi’etun madrubetun fi semanine elfu elfi tis’ine 3) kul la ilahe illallahu muhammederrusullahi ibrahimu halillullahi sallahu teala aleyhi ve selleme alel nuril mübiyni. Ahmedel Mustafa seyyidil murseliyne ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyne. Ya allahu ya rahmanu irhamil müslimiyn. Ya allahu ya rahmanunsurilmüslimiyn elfu elfi salatin summe elfu elfi selamin alessirril aziym. Ahmedel Mustafa seyyidel alemiyne ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyne. Ya hannanu ya mennanu teveffena alel imane. Salati ve Selami ala bedrittemami ila yevmil kıyameti ve’fi turizzamani. Salavatullahi ala men lehuş’şefaatu alametu nebiyyine muhammedin mu’zellelul bil gamameti ya Mustafa şey’ellillahi ya sirran min sirrillahi ya Mustafa şey’enlillahi ya feyzen min feyzillahi ya Mustafa şey’en lillahi ya Nuran min nurullahi. Ya mutecelli irham zunni ya mute’ali eslih hali ( 3 ). Ya resulallahi gavsel ve medede ya habiballahi aleykel mu’temede ya nebiyallahi kül’lena şafi’an ente. Vallahu şefi’ul la turattu. Allahumme yessir lenelilm. La ilahe illallah (3) muhammedün resulullahi hakken ve sıdkan ve salli ve sellim ala eşrefi nuri cemi’il enbiyai vel mürseliyne velhamdulillahi rabbil alemiyn."


179 SALAVAT-I MEŞİŞ

"Allahumme salli ala men minhun şakkatil esraru vel felekatil envar ve’fihi ertakatil hagaik ve tenezzelet ulumu ademe veağcezel halaikı. Ve lehu tezaeletil fuhumu felem yudrikhu minne sabikun vela lahikum. Veri’yazul melekuti bi zehri cemalihi nulikatun. Ve hıyazul ceberuti bi feyzi envarihi mütededefikatun. Vela şey’e illa vehüve bihi menutun. İzlevlel vasitatü lezzehebe kema gıylel mevsut. Salaten teliku bike minke ileyhi kema hüve ehluhu. Allahumme innehu sirrukel camiuddalu aleyke. Ve hicabukel eağzemulkaaimu leke beyne yedeyke. Allahumme elhikni bi nesebihi. Muhakkıkni bi hasebihi ve arrifni iyyahu marifeten eslemu biha min mevaridil cehli ve ekreu biha minnevaridil fazli. Vahmilni ala sebilihi ila hazretike hamlen mahfuzen binusretik. Vakzif bi alel batıli fe’edmeguhu. Ve züccebifi biharil ehadiyyeti venşurni minevhalid tevhid. Ve ağrikni fi ayni bahril vahdeti hatta la era vela esmea vela ecide vela uhisse illa biha. Vec alillahummelhicabel’eağzeme hayate ruhi. Ve ruhahu sirru hakikati ve hakikatahu camia evalimi bi tahdigılhakkilevvel. Ya evvelu ya hairu ya zahiru batil. Esmiğ nidai lima semiğ’ate bihi nidaae abdike zekeriyya vensurni bike leke. Ve eyyidni bike leke. Vecmağ beyni ve beynike vehul beyni ve beyne gayrik (3). Allahu allahu allahu inellezi faraze aleykel kur’ane leraaadduke ila me’ağdil Rabbena Atina min ledunke rahmetel ve heyyidlena min emrina reşeda (3).

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM

Allahumme meşrah bissalati aleyhi sudurena veyessir biha umurina. Ve ferric biha humumena. Vekşif biha gumumena. Vağfir biha zunubena. Vakzi biha duyunena. Ve eslih biha ehvalena. Ve beliğ biha amalena ve tekabbel biha tevbetena. Vağsilbiha havbetena vensur biha huccetena ve dahhir biha elsinetelena ve elis biha vahşetena verhambiha gurbetena. Vec’alha Nuran beyne eydina vemilhalfina ve’an eymanina ve’an şemaina ilina. Vemin fevgina vemin tahtina vefi hayatina ve mevtina vefi kuburina ve haşrina ve zillen yevmel kıyameti ala ru’usina. Ve seggil biha mevazina hasenetina ve edim berekatiha aleyna hatta elga nebiyyena ve seyyidina muhammeden sallahu teala aleyhi ve ala alihi ve selleme ve nahnu aminune mutmain’nune ferihune müstebşirun vela tuferrik beynena ve beynehu hatta tuthilena muthalehu ve tekvine ila cevarihil kerimi meallezine en amte aleyhim minennebiyyine vessıddıkiyne veşşuhedai vessalihine vehasune ulaike vefika. Allahumme ya daimel fazli alel beriyyeti ya basitel yedeyni bil atıyyeti ya sahibel mevahibi seniyyeti ya gafirezzunubi velhatiyyeti sallu ve sellim ala seyyidina muhammedin hayrilvera seciyyeti ve ala alihi ve eshabihilberratinnakiyyeti vağfirlena ya Rabbena fi hazihil cem’iyyeti. Hak la ilahe illallah muhammedurresullullah ibrahimu halilullah sallahu teala aleyhi ve sellem.

YA HAYYU YA KAYYUMU YA ALLAHU YA BEDİASSEMAVATİ VELARZİ YA ZEL CELALİ VEL İKRAM (3)
FERDÜN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN VELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİYN (3)

Rabbena Atina fiddunya haseneten vefilahireti haseneten ve gına azabennari ve’edhilcenneti meal ebrari YA AZİZU YA GAFFARU Bİ HURMETİ TAHA VE YA’SİN AMİNE VELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİYN."


180. salavat
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin cerri envarike ve ma'dani esrarike ve lisani hüccetike ve arusi memdeketike ve imami hadratike ve tirazi münakike ve haza ini rahmetike ve tariki şeriatikel mütalazzini tafa hidike insani aynil vucudi vessebabi fikufikuni mevcudin ayni ağyani halkikel mukaddimi min nuridiyaike salaten tedumu bidevamike vebku bibakatike La müstahya lehadüne ilmike salaten turdiyke veterdiyhi veterda biha anna ya rabbel alemin.
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Salâvat, Salâvat-ı Şerife, Salât u Selam, Peygambere Salâvatın Önemi, Faziletleri Salâvat, Salâvat-ı Şerife, Salât u Selam, Peygambere Salâvatın Önemi, Faziletleri Bu dünyadaki bütün Müslümanlar doğal olarak peygamberimiz (s.a.s) ile görüşmek, konuşmak isterler. Hatta onun...
Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -4 Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -4 salavatı şerifeler ve anlamları - hastalık musibet günahların afvı için okunan salavatlar - delail hayrat sevabı kadar salavat - cuma günü slavat 121...
Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -3 Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -3 salatı munciye - musibetler için salavat - salavatı şerifeler ve esrarları - salavatı şerifeler ve hikmetleri - salavat türleri ve fazileti 71 "EMİR BUHARİ...
Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -2 Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -2 salavati fethiyenin fazilet - yetmiş salavat kuvvetinde ki salavat - salavatı fatih - salavat ve esrarları 41 Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik...
Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri 1. Kadı İyaz' ın Şifâ-i Şerif Kitabından, Zeydülhab (ra)' dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Kim bu salavatı okursa benim şefaatim ona vacib...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:38.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.