Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -3

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -3 konusunu görüntülemektesiniz.
Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -3 salatı munciye - musibetler için salavat - salavatı şerifeler ve esrarları - salavatı şerifeler ve ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 06-08-2013, 10:37
 
Standart Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -3

Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -3

salatı munciye - musibetler için salavat - salavatı şerifeler ve esrarları - salavatı şerifeler ve hikmetleri - salavat türleri ve fazileti

71 "EMİR BUHARİ HAZRETLERİNİN MUSİBETLERE KARŞI OKUDUĞU SALAVATEmir buhari hazretleri buyuruyorlar ki;
Her kim bu duayı sabah okursa semadan yağmur yağıp sel olsa akşama kadar ona bir zarar veremez.yine sabahleyin okursa sabaha kadar kendisine hiçbir zarar ve musibet dokunmaz.
Yetmiş melek her zaman o kimseyi koruma altında bulundurur.gerek semavi ve gerekse yeryüzü afetlerinden ve şerli insanların her türlü kötülüğünden emin olursun.
Bu salavatın deprem tehlikesinden korunmak için okunması ve vird edinilmesi tavsiye ediliyor." Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim. Ya iddeti ınde şiddeti.veya ğavsi ınde kürbeti.ve ya harisi ınde külli müsibeti.ve ya hafizi ınde külli beliyyeti.ve salli ala muhammedin ve alihi ve ala cemi-ıl mürseliyn.vel hamdülillahi rabbil alemiyn.

72 SALAT-I MÜNCİYE "Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammed Salâaten tünciynâa bihâa min cemîy’ıl-ehvâali, ve’l efâat. Ve takzıylenâa bihâa cemîy’al haacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemîy’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke e’led-deracâat ve tübelligunâa bihâa aksal gaayâat. Min cemîy’ıl-hayrâat-i fil-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli sey’in kadiyr.

Manası:
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e salat eyle! Öyle ki,Sen bu salat ile bizi her türlü tehlike, korku ve afetlerden kurtarır, her türlü ihtiyacımızı bu sebeple giderir,günahın her türlüsünden bizi bu yüzden temizler,nezd-i ilahindeki en yüksek derecelere bizi bu sebeple yükseltir ve bizi gerek hayatta iken ve gerekse öldükten sonra hayırların her çeşidinde varılabilecek en uç noktaya ulaştırırsın!"

73 SALAT-I NARİYE ( Salat-ı tefriciyye ) Allâahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâammen alâa seyyidinâa Muhammedinillezii tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tükzaa bihil-havâaicü ve tünâalü bihir-ragaaibü ve husnül havâatimi ve husnül havâatim. Ve yüstesgalgamâamü bi vechihil keriim ve alâa âalihii ve sahbihii fîi külli lem-hatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.

74 HAZRETİ SIDDIYK’IN ( R.A ) SALATI Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Muhammed. Ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim.Euzü billahi minelhemmi vel huzni ve minel cübini vel buhuli ve minel aczi vel keseli ve min galebetit deyni ve kahrir rical.

75 SALAT-I FETHIYYE Allâahümme salli ve sellim ve bâarik alâa seyyidinâ Muhammedinil fâtihı limâa uğlika vel-hâatimi limâa sebeka. Nâasıri’l-hakkı bil hakkı vel hedii ilâa sirâatıkel müstakıym. Ve alâa elihii hakka kadrihii ve mikdâarihil azıym.

76 KUDRETTEN TAŞ ÜZERİNE YAZILAN SALEVATBu salevat-ı şerifeyi Abdülkadir Geylani hazretleri bir mağarada bir taşın üstünde yazılı olarak bulmuşlardır. Altında da şu ilave varmış: ” Bu salevat-ı şerifeyi 1 defa okuyan 60.000 salevat okumuş sevabı alır.(gerçeği 120000dir) Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin bahri envârike ve ma’dini esraarike ve lisâni huccetike ve aruusi memleketike ve imâmi hazretike ve tıraazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tarıykı şeriy’atikel mütelezzizi bi tevhıydike insani aynil vücûüdi vessebebi fîi külli mevcûüdin ayni a’yâni halkıkel mütekaddimi min nûri zıyâike. Salâten tedûümü bi devâmike ve tebkâ bi bekâike lâ müntehe lehâ düne ılmike salâten turzıyke ve turzıyhi ve terzâ bihâ annâ Yâ rabbel âlemiyn.

77 (Müslim: 1/228) """Kim bana bir salât getirirse, Allah ona bununla on salât getirir."" buyurmuştur." Sallallahu hi Vessellem:

78 Ebu Davud: 2/218) """Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salât getirin. Getirdiğiniz salât nerede olursanız olun bana ulaşır.""" Sallallahu Aleyhi Vessellem:

79 bu salavatı şerifeyi 1 kere okuyana sair salavatı 12 bin kere okumak yerine geçer ve bu salavatı şerifi bir talep için başlasa hak subhanehu ve teala hazretleri rahmet nazarıyla nazar edip cehennem ona haram ola.evkati hamsede namazların akabinde birer kere okusa hak teala .nın deryayı rahmeti bipayanında bir meleyke vardır .ve üçyüz başı vardır .her başında üç yüz agzı vardır.ve her agzında üç yüz dili vardır.vesair yerinin vasfını allahu tealadan gayri kimse bilmez .bu denlu aza ile salavatı şerifeyi okuyanın dileyup hak teala habibi hürmetine affeder.ve ol ferişteh ol denize dalar üç yüz bin kanatlarının her bir telinden ve nice yüzbin katresinden hak teala birer ferişteh yaratır ve ol feriştehler bu salavatı şerifeyi okuyan kimsenin yargılanmaması için cenabı haktan niyaz ederler .hak teala buna göre deracat verdiğinden maada malına ve rızkına ve ömrüne bereket verir .ve her yerde sözü makbul olur ve hurmetli olur.ve her türlü ilimler kendisine keşif olur.ve ol kimse asla gam ve gussa görmeye .ruzi mahşerde serveri enbiya sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin livail hamd sancagı şerifi altında haşreder ve her cuma gecesi dahi 40 kere okuyup arkasını duvara verip uyusa.hazreti peygamberi rüyada görürve her muradı hasıl olur.huşu içinde üç gece yatsı namazından sonra 3 kere ihlas 3 kere ayetel kürsi 3 kere fatihayı şerifeyi okuyanın muradı her ne ise hasıl ola .amma haram için okumaya.hak teala bu salavatı şerifenin hurmetine muradın verir. lakin sultanı enbiya sallalahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şefaatından mahrum kalır.ve her ne murad için okusa 4 güne kalmayıp muradına nail olur.itikadına göre ve hem meşayih ve ülema aleyhimürrahmeti hazreti bu selavatı şerifeyle meşguller idi. merkez efendi k.s. sultan mehmet gazi ile istanbula gelip aldılar.akşemsüddin efendi ve mevlana zakir efendi ve müfti ali efendi bu salavati şerifeyi vird edinmişlerdir .ol salavatı şerife budur....

"BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM

Allahumme salli ala muhammedinin nebiyyin adede men sallallahu aleyhi minel ahyari.ve adede men lem yusalli aleyhi minel esrari.ve adede kataratil. emrati adede evraki es.ari. ve adede enfasil müstağfirine bil eshar.ve adede ma kane ve ma yeküne ila yevm
il haşari vel kahhari.ve salli aleyhima tekakbelleylü vennahariü.ve salli aleyhi muhtele felmelevanü .ve teakalel ferdadanu.ve adede emvacil hibari .ve adeder rimali ve kıfarı beliğ ruhehu ve ervaha ehli beytihi minnettehiyyete vetteslime ve ala cemiil enbiyai. vel mürselin.velhamdulillahi rabbil alemine.
allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin bi adedi külli zerretin elfe elfe merretin.
allahumme salli ala muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.subbuhun kuddusün rabbüna ve rabbul melaiketi ver ruhi rabbiğfir verham ve tecavez amma ta.lannü inneke entelle azzül ekremü. Amin"

80 Allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaihi ve muhıbbiyhi ve ümmetihi ve aleyne meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn

83 Allahummec’al efdale salavâtike ebeden ve enmâ berekâtike sermeden ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve adeden alâ eşrefil halaıgıl insâniyyeti ve mecmeılhagâigıl imâniyyeti ve tûrıttecelliyâtil ihsâniyyeti ve mehbitil esrârir rahmâ*niyyeti ve arûsil memleketir rabbâniyyeti ve vâsitati ıgdın nebiyyine ve mugad*dimi ceyşil murselîne ve gâidi rakbil enbiyâil mükerramîne ve efdalil halgi ecmaîne hâmili livâil izzil e’lâ ve mâliki ezimmetil mecdil esnâ şâhidi esrâril ezeli ve müşâhidi envâri sevâbigil uveli ve tercumâni lisânil gıdemi ve menbail ilmi vel hilmi vel hikemi mezheri sırril vucûdil cuz’iyyi vel külliyyi ve insâni aynil vucûdil ulviyyi ves sufliyyi (rûhi cesedil kevneyni)3(ve ayni hâyâtidda*reyni)3 el mutehaggigi bi e‘lâ rutebil ubûdiyyeti vel mütahalligi bi ahlagil magâmâtil istifâiyyeti elhalîlil e’zami vel habîbil ekremiseyyidinâ Muhammedibni Abdillahibni Abdilmuttalibi ve alâ sâiril enbiyâi vel murselîne ve alâ melâiketikel mugarrebîne ve alâ ibâdillahis sâlihîne min ehlissemâvâti ve ehlil aradîne küllemâ zekere kezzâkirûne ve ğafele anzikrikel ğâfilûne ve sellim ve radiyallahu an eshâbi resûlillahiecma’în(âmîn)

84 HZ.ALİ R.A.EFENDİMİZİN OKUDUĞU SALAVATIŞERİFE Allahumme salli alâ muhammedin bahri envârike ve ma’de ni esrârike ve ayni inâyetike ve şemsi hidâyetike ve arûsi memleketike ve emni vilâyetike ve lisâni muhabbetike ve imâmi hadretike ve hayri halgıke ve ehabbil halgi ileyke ab dike ve habîbike ve resûliken nebiyyil ummiyyillezî hatem te bihil enbiyâe vel murselîne ve alâ melâiketikel mugarrebîne min ehlissemâvâti ve ehlil eradîne rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmaîne birahmetike yâ erhamerrâhimîne velhamdulillahi Rabbil âlemîn.

85 GAVSUL AZAM ABDULKADİR GEYLANİ HZ.LERİNİN OKUMUŞ OLDUĞU SALAVATI ŞERİFE Allahumme salli alâ Muhammedin seyyidil kevneyni vessekaleyni vel ferîgayni ceddil Haseni ve Huseyni Mahbûbi Rabbil Meşrıgayni vel Mağribeyni el Magsûdi vel Matlûbi bi gâbi gavseynil mütecellâ bi tecelliyeynillezî gâle lehul vâhidûl ehadu yâ nûrannûri veyâ sırrassırrı veyâ hâzâine ma’rifetin efdeytu mulkî aleyke Yâ Muhammedü milledünil arşi ilâ tahtil aradîne küllühüm yetlubûne rıdâe ve ene etlubu rıdâeke sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âli Muhammedin velhamdülillahi Rabbil Âlemîn.

86 SEYYİD AHMEDER RUFAİ HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALAVATI ŞERİFE Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve halîlike ve habîbike salâten ergâ bihâ merâgıyel ihlâsi ve enâlü bihâ ğâyetel ihtisâsi ve alâ âlihî ve sellim teslîmen adede mâ ehâta bihi ılmüke ve ahsâhü kitâbüke küllemâ Zekerekezzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn.

87 İBRAHİM DUSSUKİ HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALAVATI ŞERİFE Allahümme salli Alezzâtil Muhammediyyetil latîfetil ahadiyyeti şemsi semâil Esrâri ve mazheril envâri ve merkezi medâril celâli ve gutbi felekil cemâli allahümme bi sırrıhi ledeyke ve seyrihi ileyke âmin havfî ve ekil usratî ve ezhib huznî ve hırsî ve kellî ve huznî ileyke minnî ve zugnil fenâe annî velâ tec’alnî meftûnen bi nefsî mahcûben bihissî vekşiflî an külli sırrın mektûmin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim Yâ Hayyu, Yâ Kayyûm, yâ Allah...

88 SEYYİD AHMED BEDEVİ HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALAVATI ŞERİFE Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil gabdatir rahmâniyyeti ve efdalil hılgatil insâniyyeti ve eşre fissûretil cismâniyyeti ve ma’denil esrârir rabbâniyyeti ve hazâinil ulûmil istifâiyyeti sâhibil gabdetil asliyyeti ve behcetis seniyyeti verrutbetil aliyyeti minedderacâti. Ennebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halagte ve rezagte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb’asu men efneyte ve sellim teslîmen kesîran velhamdülillahi rabbil âlemîn

89 İMAMI AZAM HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALÂVATI ŞERİFE Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin mahtelefel melevâni ve teâgabel asrâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel fergadâni ve belliğ rûhahü ve ervâhe ehlibeytihi minettahiyyeti vesselâmi verham ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîran ilâ yevmil haşri vel garâr.

90 SALATEN TÜNCİNA-MÜNCİYE Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemi’il mihani vel ihani vel ahvâli vel beliyyât. Ve tüsellimünâ bihâ min cemi’il fiteni vel esgâmi vel âfâti vel âhâti ve tütahhirunâ bihâ min cemi’il uyûbi vesseyyiâti. Ve tağfiru lenâ bihâ min cemi’iz zünübâti ve temhû bihâ annâ cemi’al hatîâti. Ve tagdî lenâ bihâ cemi’a mâ natlubuhu minel hâcâti. Ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderacât. Ve tübelligunâ bihâ agsel ğâyâti min cemi’il hayrâti fil hayâti ve ba’del memâti. yâ Rabbi! Yâ Allahü yâ Mücîbed daavâti bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîne irhamnâ, irhamnâ, bi hürmeti muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.

91 Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil evveline ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fil ahirîne ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fil meleil e’la ila yevmiddin ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fî külli vaktin vahînin ve salli ve sellim alâ cemi’il enbiyâi vel mürselîne ve alâ melâiketikel mukarrabîne ve alâ ibadikessâlihîne ve alâ ehli tâ’atike ecma’îne min ehlissemâvâti ve min ehlil aradîne verhamnâ vahşurnâ meahüm birahmetike yâ erhamerrahimîne velhamdülillahi rabbil âlemîn.

92 YOK Allahümme salli ve sellim ve bârik alettalatizzâtil mutalsemi velğaysil mutamtami vel kemâlil mükettemi lâhûtil cemâli ve nâsûtil visâli tal’atil hakkı kesîbil insânil ezeliyyi fî neşrin mellem yezel fî gâbi nâsûtil visâlil akrabi allahümme salli bihi minhü fîhi aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen.

93 YOK " Allahümme salli alâ muhammedin mâdâmetissalavâtu,
ve salli alâ muhammedin mâdâmet berekâtühü,
ve salli alâ cesedi muhammedin fil ecsâdi,
ve salli alâ rûhi muhammedin fil ervâhi,
ve salli alâ kabri muhammedin fil kubûri,
ve salli alâ turâbi muhammedin fil etrâbi,
ve salli alâ cemi’il enbiyâi vel mürselîne velhamdülillahi rabbil âlemîn..."

94 "Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ
beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîne. Salavâtullahi ve selâmühu aleyhim ecma’în."

95 "Allahümme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhamme
din fil evvelîne vel âhirîne ve fil meleil e’lâ ila yevmiddin..."

96 Salavâtullahi ve melâiketihi ve enbiyâihi ve rusulihi ve cemi’i halgıhi alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin aleyhi ve aliyhimisselâmu ve rahmetullahi ve berekâtühü…

97 Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin Tıbbil kulûbi ve devâihâ ve âfiyetil ebdâni ve şifâihâ ve nûril ebsâri ve diyâihâ ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

98 Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala biadedi küllü dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîra. (11.sinde kesîran kesira olacak)

99 Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala alihi bi adedi külli zerretin elfe elfi merretin.

100 "Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil gurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti.
Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yagbituhû bihil evvelûne vel âhirûne.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ Ibrâhîme ve alâ âli Ibrâhîme inneke hamîdün mecîd."

101 Birçok sıkıntıları olan nice insan beş vakit namazdan sonra yüz yirmi beş defa bu salâvatı şerîfeye devam etmek sûretiyle sıkıntılarından azâd olmuşlar… Muhakkak ki Rasûlullâh’tan O’nun ruhâniyetinden yardım istemek çok güzel bir şey… O’na yüzümüz olmasa bile , dünyada ve âhirette O’ndan başka kime sığınıp, şefâat talep edeceğiz ki!.. Allahümme salli alâ seyyidina Muhamedin ve alâ âli seyyidina Muhammed kad dâkat hiyletiy edrikniy Yâ Rasûlâllah.

102 Bu şekilde tesbihât yapılmasını Hazret-i Rasûl Aleyhi’s-Selâm,eşine öğretmişti… Aynı kelimeler ile Rasûllulâh’a salavat yapılırsa bunun ne kadar büyük kazançlar getireceğini hiç kimse tahmin edemez… Hiç değilse günde yüz defa çekebilsek!.. Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin adede halkıke ve rıdâe nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik…

103 "Zamanının en önde gelen Evliyâullahından olan Seyyid Ahmed Bedevî Hazretlerinin tertiplemiş olduğu bu Salâvatı Şerîfenin şöyle bir olayı vardır…

Bir zâtı muhterem, Efendimiz’e salâvatları ihtivâ eden “Delâili Hayrât” nam kitabı tam ondört kere okumuş, bir gün içinde… Ve o huzûr veren yorgunluk ile uykuya dalmış!..

Rüyasında Efendimiz Aleyhi’s-Selâm’ı görmüş ve kendisine şöyle denilmiş:

“- Ondört kere Delâili okuyacağına bir kere bu salâvatı okusaydın,sana kâfi gelirdi!..”

Düşünün Delâili Hayrat kitabı yüzlerce salâvatı şerifeyi ihtiva eden bir salâvat kolleksiyonudur!.. Ve çok değerli bir eserdir… Böyle bir kolleksiyonu on dört kere okumaktan daha değerli olarak anlaşılıyor bu salâvat… Hiç olmazsa günde bir kere okusak!" Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammed’in şeceretil aslin nuraniyyeti ve lem’âtil kabzatir rahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismaniyyeti ve menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmil ıstıfaiyyeti, sahibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetis seniyyeti men in derecat; en nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmin teb’asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyra.

104 "Resûlullâh Salla’llâhu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki:

“Her kim konuşmadan ezanı dinler ve

kelimelerini tekrarlar, sonra da ardından bu duâyı okursa, âhirette o kişiye şefâatim farz olur”

Muhakkak ki her mü’min, hele hele büyük günâh sahipleri şefâati Rasûlullah’a çok ihtiyaç duyacaklar…Öğrenip de devam etsek ezan okundukça!.." Allahümme rabbe hazihid da’vetit tâmmeti, ves salâtil kâimeti, âti Muhammedanil vesiylete vel faziylete ved derecater refiy’ate veb’ashu makamen mahmuda, elleziy veattehu inneke lâ tuhliful miy’ad…

105 Abdullah İbni Mes’ud (radiyallahu anhu)’nun getirdiği salâvât: Allahümmec'al salavâteke ve rahmeteke ve berekâtike alâ seyidil mürselîn Ve imâmmil müttakîn Ve hâteminnebîyyîne Muhammedin abdike ve Resûlike Ve imâmil hayri ve kâidil hayri ve Resûlirrahmeti Allâhümmeb'ashu makama Mahmuddenillezi yâgbituhu bihil evvelûne vel âhirun. Yâ Rabbel âlemîn.

106 alâtı Nuri’l-Kıyâmeti salâvâtı: Evliyâullah’ın önem verdiği bir salâvât. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Ve ma'deni esrârike Ve lisâni hüccetike Ve arusî memleketike Ve imâmi hazerâtike Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Aynî a'yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

107 Evliyâullahın ehemmiyetle okudukları bir salâvâttır. Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin Hâurrahmeti Ve mimel mülki ve dâllüddevâmi esseyyidül kâmilül fâtihul hâtimü adede mâ fiilmike kâinün evkadkâne küllema zekerake ve zekerahuzzâkirün ve küllema ğafele an zikrike ve zikrihil ğafilün salâten dâimeten bidevâmike bakiyeten bibekâike lâ münteha lehâ dune ilmike inneke alâ külli şeyin kadir.

108 Feyzi ve bereketi bol bir salâvâttır. Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin ellezi mele’te kalbehu min celâlike ve aynehu min cemâlike Feasbaha Ferihan mesruran müeyyeden mansura ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesira velhamdulillahi alâ zâlik.

109 Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtıdır. YOK Allâhümme salli vesellim alâ seydinâ ve Mevlânâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasûlükr en nebiyyî’l-ümmîyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehl-i beytihi adede mâ alimte ve zînete mâ alimte ve mil’e mâ alimte salâten ente lehâ ehlün ve hüve lehâ ehlün.

110 Hasanî Basri (kaddasallahu sirrehu)’nun muhtesem salâvâti: """kim ki âhirette Havz-i Kevser’den doya doya içmek istiyorsa bu salâvâti çokça okusun."" buyurmuştur." Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Nebîyyil Ümmiyyil Habîbil Âliyyil Kadîril Azîmil câhi Ve alâ âlihi ve ashâbihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi ve Ehl-i Beytihi Ve eshârihi ve ensârihi ve eşyâihi ve muhibbihi ve ümmetihi Ve aleynâ maahum ve'l-mü'minîne ve'l-mü'minâtı ve'l-müslimîne ve'l-müslimâtı ec'maîn.

111 Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtıdır. Allâhümemec’al efdala salavâtike ebeden Ve enmâ berekâtike sermeden Ve ezkâ tehiyyâtike fadlen ve adede Alâ eşrafil halâikil insâniyeti ve mecmail hakkâikil imaniyyeti Ve turittecelliyâtil ihsâniyyeti Ve mehbitil esrarirrahmâniyyeti Vâsitati akdinnebiyyine ve mukaddemi ceyşil mürselin Vekâidi rakbil enbiyâil mükerremin Ve efdalil halâiki ecmain Hâmili livâil izzil alâ Ve mâliki Ezimmetil mecdil esnâ Şahidi esrâril ezeli Ve müşâhidi envarissevâbikil üveli Ve türcümâni lisânil kıdemi Ve menbail ilmi ve hilmi Ve hikemi mazhari sırril cudil cüz’iyyi ve külli Ve insani aynil vücudil ülviyyi vessufliyyi Ruhi cesidil kevneyni Ve ayni hayâtiddâreyni El mütehakkiki bi alâ rabbil ubudiyyti El mütehalliki iahlâkil makamtil istifaiyyeti El halilil a’zam Vel habibil Ekrem seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdilmuttalib Ve alâ sâril enbiyâi vel mürselin Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in Küllema zekerakezzâkirun ve ğafela an zikrihimul ğafilun Ve sellim teslimen kesira.

112 Cevheratü’l-Esrar ismiyle anılan bu salâvât Ahmed er Rufaî Hazretlerine ait evraddır. Samimiyetle devamında pek çok sırların seyrine ulaşilacağı önemle bildirilmiştir. Allâhümme salli ve sellim bârik alâ nurikel esbak Ve sıraâtikel muhakkak Ellezi ebreztehu rahmeten Şâmileten livucudike Ve ekremtehu bi şuhudike Ves tafeytehu linübüvvetike ve risâletike Ve erseltehu beşiran ve nezira Ve dâiyen ilallahi biiznihi ve sirâcen münira Noktati merkezi bâid dâiretil evveliyyeti Ve sirri esrâril elifil kutbaniyyeti Ellezi fetakte bihi ratkal vucudi Ve hassastehu bi eşrafil makâmâti bi mevâhibil imtinân Vel makâmil mahmud Ve âksetme bihayâtihi fi kitâbikel meşhuri li ehlil keşfi veşşuhud Fehüve sirrukel kadimüssâri Ve mâi cevheril cevheriyyetil câri Ellezi ahyeyte bihil mevcudâti min ma’denin ve hayevânin ve nebâtin Kalbil kulubi Ve ruhil ervâhi Ve i'lâmil kelimâtit tayyibât El’kalemil alâ Vel arşil muhit Ruhi cesedil kevneyni Ve berzehil bahreyni Ve sâniye isteyni Ve fahril kevneyni ebil Kasım ebittayiyib seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdil muttalib abdike ve nebiyyike ve habibike ve rasulike ennebbiyyil ümmiyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesira bi kaderi azameti zâtike fikülli vaktin vehinin Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selâmün alel mürselin vel hamdulillahi rabbil âlemin.

113 Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyidine ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti Ve efdalil halikatil insâniyeti Ve eşrefissuretil cismâniyyeti Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti Ve hazâinilulumil istifâiyyeti Sahibi kabdatil asliyyeti Vel behcetisseniyyeti Ver rutbetil aliyyeti Men inderacettinnebiyyune tahte livâihi fehum minbu ve ileyhi Ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asu men efneyte Ve selim teslimen kesira vel hamdulillahi rabbil âlemin.

114 Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyidine ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti Ve efdalil halikatil insâniyeti Ve eşrefissuretil cismâniyyeti Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti Ve hazâinilulumil istifâiyyeti Sahibi kabdatil asliyyeti Vel behcetisseniyyeti Ver rutbetil aliyyeti Men inderacettinnebiyyune tahte livâihi fehum minbu ve ileyhi Ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asu men efneyte Ve selim teslimen kesira vel hamdulillahi rabbil âlemin. Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ nuril envâr Ve sırril esrâr Ve tiryâkil ağyâr Ve miftâhi bâbil yesâr Seyyidinâ Muhammedinil muhtâr Ve âlihil ethar Ve eshâbihil ahyâr Adede niamillahi ve ifdalihi.

115 İmâmı Gazalî Hazretlerinin İhya adlı eserinde Cuma günleri 7 defa okunması tavsiye edilmiştir. Şefâata sebebdir. Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi Salâten tekünü leke ridâen ve lihakkihi edâen Ve a’tihil vesilete Veb’ashul makâmel Mahmudellezi veadtehu ve eczihi annâ mahüve ehluhu Ve eczihi efdale ma cezeyte nebiyyen an ümmetihi Ve salli aleyhi ve alâ cemi ihvânihi minennebiyyine vel mürselin Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in Yâ erhamerrahimin.

116 Sultan Muhammedi’l-Gazzevî Hazretlerinin salâvâtı olup sabah 3 akşam 3 okunması gönül ehlince tavsiye edilmiştir. Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin mahtelefel melevâni Ve teâkabel aserâni Ve kerrerel cedidâni Vestekbelel ferkadân Ve belliğ ruhahu ve ervâha ehli beytihi minna ettehiyyete vesselâm.

117 YOK Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin tıbbil kulubi ve devâihâ Ve âfiyetil ebdâni ve şifâihâ Ve nuril ebsâri ve diyâiha Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim Yâ selâmü sellim.

118 Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvâttır. Büyüklerden olan Veliyyullah, Hızır Aleyhisselâmdan ögrenmiştir.

119 "SALAVAT-I ŞEMSİYYEFazileti:
İbrahim Düsüki(k.s.) hazretleri buyuruyor ki:

“Kim bu salavatı her gün sabah namazından sonra okursa bizim üzerimize olan füyuzatlar okuyanın da üzerine olur.Çünkü bu salavatın her harfi Allah Resulü(s.a.v.)’in izniyle yazılmıştır.”" Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli alez zatil muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh* şemsi semail esrar* Ve mazharil envar* Ve merkezi medari medaril celal* Ve kutbi felekil cemal* Allahümme bi sirrihi ledeyk* Ve bi seyrihi ileyk* Amin havfi *Ve ekıl asrati* Ve ezhib huzni ve hırsıy* Ve kün li ve huz li ileyke minni* Verzukniyel fenae anni* Ve la tec’alni meftunen bi nefsi* Mahcuben bi hıssi* Vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyü ya kayyum*

120 "DELAİL-İ HAYRAT’I OKUMAYA
DENK SALAVATLAR" "Allahümme salli ala nuril envar* Ve sirril esrar* Ve tiryakıl ağyar* Ve miftahı babil yesar* Seyyidina muhammedinil muhtar* Ve alihil athar* Ve ashabihil ahyar* Adede niamillahi ve ifdalih*

Manası:
Allah’ım! Nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun.

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ademe ve nuhın ve ibrahime ve musa ve ıysa ve ma beynehüm minen nebiyyine vel mürseliyn* Salevatüllahi ve selamühü aleyhim ecmeıyn*

Manası:
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e Adem’e, Nuh’a, İbrahim’e Musa’ya, İsa’ya ve bunlar arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber ve rasullere topyekün salat ve selam eyle."
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Salâvat, Salâvat-ı Şerife, Salât u Selam, Peygambere Salâvatın Önemi, Faziletleri Salâvat, Salâvat-ı Şerife, Salât u Selam, Peygambere Salâvatın Önemi, Faziletleri Bu dünyadaki bütün Müslümanlar doğal olarak peygamberimiz (s.a.s) ile görüşmek, konuşmak isterler. Hatta onun...
Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -5 Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -5 maddi manevi sıkıntılar için okunan salavatlar - salavatı mecule - salavatı şerifler ve esrarları - salavatı şerifleri ve okunuşları 147 "MADDİ VE MANEVİ...
Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -4 Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -4 salavatı şerifeler ve anlamları - hastalık musibet günahların afvı için okunan salavatlar - delail hayrat sevabı kadar salavat - cuma günü slavat 121...
Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -2 Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri -2 salavati fethiyenin fazilet - yetmiş salavat kuvvetinde ki salavat - salavatı fatih - salavat ve esrarları 41 Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik...
Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri Salavat-ı Şerifler ve Faziletleri 1. Kadı İyaz' ın Şifâ-i Şerif Kitabından, Zeydülhab (ra)' dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Kim bu salavatı okursa benim şefaatim ona vacib...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:51.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.