Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Şafi Mezhebine Göre Adak Kurbanı Özellikleri ?

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Şafi Mezhebine Göre Adak Kurbanı Özellikleri ? konusunu görüntülemektesiniz.
Şafi Mezhebine Göre Adak Kurbanı Özellikleri ? Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlarda bulunması lazım gelen özelliklerin “adak” ve “akika” kurbanlarında da ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 08-06-2011, 16:30
 
Standart Şafi Mezhebine Göre Adak Kurbanı Özellikleri ?

Şafi Mezhebine Göre Adak Kurbanı Özellikleri ?

Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlarda bulunması lazım gelen özelliklerin “adak” ve “akika” kurbanlarında da bulunması gerekir.

Kurban, bir seneyi bitirmiş veya altı aydan büyük olmak şartıyla ön dişleri düşmüş olan koyundan, iki seneyi bitirmiş keçiden, beş seneyi bitirmiş deveden, iki seneyi bitirmiş sığırdan seçilir. Deve ile sığır yedi kişi için, koyun ve keçi ise bir kişi için kurban edilir.

Dört çeşit hayvanın kurban edilmesi caiz değildir:


1. İki veya tek gözü kör olan.
2. Emsalleri meraya giderken kendisi geride kalacak kadar belirgin bir şekilde topal olan.
3. Hastalıklardan bir hastalığı olan.
4. Fazlaca zayıf olan.
5. Kulağının tamamı veya bir ksımı ya da üreme organı kesik olan. Kulağı yarık veya delik olan hayvan kurban olur.

Boynuzu olmayan ve boynuzu çıkmış hayvanın kurban olması caizdir. Kuyruğu ve burnu kesik olursa caiz olmaz.

Kurban (udhiyye), Allahu Teala'ya yaklaşmak için Kurban Bayramı günlerinde kesilen hayvandır.

Kurban, Allah'a yaklaşmak amacıyla kesilen deve, sığır, koyun ve keçiden olur.

Kurbanın meşruiyeti Kur'an ve sünnet ile sabittir.

Kur'an'dan delil şu Ayet-i Kerimedir: "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes." (Kevser: 108/2)

Sünnetten delil de şu hadis-i şeriftir: "Hazreti Peygamber (sav) boynuzlu ve beyaz renkli iki koçun Besmele ve tekbir getirdikten sonra, ayaklarını boyunlarına koyarak kendi eliyle kurban etti." (Müslim Edahi, 9)

Kurbanın meşruiyetinin hikmeti:

Kurban kesmek bir ibadettir. Allah'a boyun eğmekten sonra gelir.

Hz. İbrahim (as) oğlu İsmail (as)'ı kurban etmekle mükellef kılındığında, yerine getirmek istediği kurbanın manasını ihya edip onu canlı olarak gündemde tutmaktır. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'in Allah'ın emrine boyun eğmeleri nedeniyle Allah'u Teala, İsmail'in yerine kurban edilmek üzere bir koç indirerek Hz. İbrahim'e o koçu kurban etmesini emretmiştir.

Ayrıca kurban kesmekte fakir ve yoksulları doyurup sevindirmek söz konusu olur. Bu da fakirlerle zenginler arasındaki kardeşlik bağlarını da*ha da güçlendirir.

Kurbanın hükmü:

Kurban kesmek sünnet-i müekkededir.

İki sebepten dolayı kurban kesmek vacip olur.

a) Kurban edilmeye elverişli bir hayvana işaretle, “Bu benim kurbanımdır.” veya "Bu hayvanı kurban edeceğim.” gibi ifadelerde bulunulursa o hayvanın kurban edilmesi vacip olur.

b) Allah'a yaklaşmak amacıyla, “Kurban kesmek bana borç olsun.” diyerek adak adayan kimseye de kurban vermesi vacip olur.

Kurban kesmekle mükellef olanlar,

a) Müslüman olmak.
b) Akıllı ve ergenlik çağında olmak.
c) Kurban kesmeye maddi güç yetirmektir.

Kendisinde bu üç şart bulunan kimseye kurban bayramında kurban kesmek sünneti müekkededir


Kurban kesmenin vakti; Bayram namazı kılındıktan sonra başlayarak teşrik günlerinin sonuncu günü akşamı güneş batana kadar olan süredir.

Kurban kesiminde beş şey sünnettir:

1. Eûzu Besmele çekmek,
2. Peygamber (s.a.v.)'e salavat getirmek.
3. Hayvanı kıbleye yöneltmek.
4. Besmeleden önce veya sonra üç defa tekbir getirmek.
5. Kabulü için duada bulunmak.

Nezr yani adak olunan bir kurbanın etini sahibi yiyemez. Sünnet olarak kesilen bir kurbanın etinden sahibi yiyebilir. Kurban (eti ve derisi) satılmaz, fakat fakir ve miskinlere (ihtiyaç sahiplerine) verilir.

Kurban kesmenin vakti, bayram günü güneş doğduktan sonra iki rekat namaz kılınıp iki hutbe okunduktan sonra başlar, bayramın dördüncü günü güneş batana kadar devam eder.

Kurban kesildiği zaman besmele çekmek ve tekbir getirmek sünnettir.

Sünnet olarak kurban kesen kişi etinden yiyebilir, zengin dostlarına da verebilir. Ancak sünnet olan kurbanın üçte ikisini dağıtıp kalan üçte birini ehline yedirmesidir. Yine en efdal olanı şudur ki kurban kesen kişi teberrüken birazını yiyip geri kalanını fakirlere sadaka olarak vermesidir. Beyhaki'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) kurban kestiğinde onun ciğerinden yiyordu. (Muğnil Muhtac, 3/290)

Kurbanın etinden az bir parça olsa dahi fakirlere verilmesi ve bunun pişmemiş olması şarttır.

Tatavvu' olarak (sünnet olarak) kesilen kurbanın üçte bir miktarını kendisine veya ailesine yemek üzere bırakması ve kalanını fakirlere dağıtması sünnet olmakla beraber, teberruken birazını kendisine bıraktıktan sonra hepsini sadaka olarak dağıtmak daha faziletlidir.
Hızlı Cevap
  #2  
Okunmamış 08-06-2011, 16:34
 
Standart Cevap: Şafi Mezhebine Göre Adak Kurbanı Özellikleri ?
Tanrı'ya veya onun yerine kabul edilen yüce bir güce saygı göstermek ve rızasını kazanmak amacıyla bir fedakârlıkta bulunmak yahut bir ibadeti yapmak için verilen söze adak denir. Farklı din ve anlayışlara göre, adağın niteliği değişmekledir. Eski Yunan'da bazı doğal afet*lerden, fırtınadan, salgın hastalıklardan adak verilmekle kurt ulunacağına inanılırdı. Yine bazı anlayışlara göre; insanlar tanrıların hoş*nutluğunu kazanıp, onlardan gelecek gazap*lardan korunmak için fedakarlıklarda bulun*maları, bu nedenle de hayvan, insan ve halta öz evladın kurban edilmesi gerekiyordu. Ada*ğın felsefesinde bir dileğin Tanrı tarafından yerine getirilmesini sağlamak veya yerine gel*mesinden sonra ona şükran İfadesi olmak ya*tar. Bazaıı bir yatır veya eren türbesine bir şe*yin adanması da sözkomısu olur. Buna göre yi*yecek, kurban ve mum adanabilir.

Bu tür anlayışlarda adak ile Tanrı'nin veya insanüstü bir gücün hoşnutluğu sağlanmak is*lenirken; biryandan da adak sayesinde bazı is*teklerin kabul edilebileceği inancı göze çarp*maktadır. Yaratıcının insanların dünyevi bazı istek ve arzularını, onlarla belirli bir alışveriş sonucu tayin etmesinin sözkonusıı olmadığı dikkatten uzak tutulmaktadır.

İslam'ın konuya bakışı diğer din ve anlayış*lardan tamamen farklıdır. Öncelikle adak, dünyevi maksatlar içici yapılmamakla; adağın yapılması, Allah'ın rızasını kazanmayı hedef almaktadır. İslam'da adağın, kişinin dünyevi çıkarı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Allah rı*zası için Kur'an okumayı, sadaka vermeyi ve*ya bir kurban kesmeyi kendi kendine adayan kişi bunu yapmak zorundadır. Adağın yapıldı*ğı şekilde yerine getirilmesi vaciptir. Ayrıca adak, günah olmayan bîr iş veya davranış ol*malıdır. Türbelere mum, tel vb. şeyler ada*mak, İslâm dininde haram olan davranışlar*dandır. İslamî çerçeve içinde yer atan adakta, kişinin Allah'ın rızasını kazanmak üzere ken*dinden bir fedakarlık yaptığı ve bunun karşılı*ğında ondan birşey bckleyemeyeceği anlaşıl*maktadır. Bir işe bağlı olarak yapılan adaklar varsa da, sırf Allah rızası için yapılanlar kadar samimiyeti ifade etmezler. Kur'an-ı Kerim'dc adaktan Dehr; 7, Al-İ İmran, 35 ve Hacc; 29 ayetlerinde söz edilir. İslâm'da adak kurban kesme şeklinde olabileceği gibi, inzivaya çekil*me, oruç tutma gibi daha değişik şekillerde de olabilir. I şifimi açıdan adaktan adağı adayan kişinin yakınları yararlanamazlar. Bu da ada*ğın İslâmi bir toplumda yardımlaşma ve kar*deşlik duygularını pekiştiriei bir unsur olduğu*nu göstermektedir.

Adak tavrıyla insanlar, adı ne olursa olsun; kendinden yüce olan bir varlığa sığınma ve onun hoşnutluğunu kazanma gibi bir davranı*şın gerekliliğini farkctmİşlerdir. Aynı zaman*da, kendilerinden gelen bir fedakarlığın o yü*ce kudreti memnun edeceğini de kavramışlar*dır. Bu haliyle adak, insandaki Allah inancı*nın köklülüğünü göstermektedir.

Sami ŞENER
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Hanefi mezhebine göre kimlerin kurban kesmesi gerekir Hanefi mezhebine göre kimlerin kurban kesmesi gerekir Soru: Hanefi mezhebine göre kimlerin kurban kesmesi gerekir? Cevap: Hanefi mezhebine göre buluğ çağına ermiş, akıllı, hür, mukîm (yolcu...
Dinimizde Adak Varmı ? Peygamberimiz Adak Adamışmı ? Dinimizde Adak Varmı ? Peygamberimiz Adak Adamışmı ? Hanefi mezhebine göre, -şartlı veya şartsız olsun- Allah için bir şey adamak caizdir. Malikî mezhebine göre, şartsız olanı menduptur. Bazı...
Hanbeli Mezhebine Göre Sesli Niyet Emek Bidattmıdır ? Hanbeli Mezhebine Göre Sesli Niyet Emek Bidattmıdır ? Buradaki bidattan maksat -dalalet anlamındaki bidat değil- “biday-ı hasene” olarak algılanabilir. Bunun anlamı şudur: Hz. Peygamber devrinde...
Hanefi Mezhebine Göre Alacak Zekattan Sayılırmı ? Hanefi Mezhebine Göre Alacak Zekattan Sayılırmı ? Hanefilere göre alacağı zekata saymak uygun görülmüyor. Çünkü zekat verirken paranın sahibinin mülkiyetinde olması ve zekat niyetiyle vermesi...
Şafi Mezhebine Göre Alacak Zekattan Sayılır mı ? Şafi Mezhebine Göre Alacak Zekattan Sayılır mı ? Alacaklının, bir fakirde bulunan alacağını tahsil etmeden zekatına mahsup etmesi caiz değildir. Bu durumdaki alacaklı şahıs borçlusuna,...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 06:23.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.