Ezberim  

Anasayfa Kimler Online
Go Back   Ezberim > İslam Dini Bölümü > Dini Bilgiler
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Sekine Duası Ve Fazileti

İslam Dini Bölümü kategorisinde ve Dini Bilgiler forumunda bulunan Sekine Duası Ve Fazileti konusunu görüntülemektesiniz.
Sekine Duası Ve Fazileti KUR'ANI KERİMDEN ALINMIŞTIR 19 HARF , 19 AYET 19 DEFA OKUNUR ( ŞİFAYI VEREN ALLAHTIR.) Sekîne ...


Seçenekler
  #1  
Okunmamış 17-08-2009, 11:19
 
Standart Sekine Duası Ve Fazileti

Sekine Duası Ve Fazileti

KUR'ANI KERİMDEN ALINMIŞTIR 19 HARF , 19 AYET 19 DEFA OKUNUR ( ŞİFAYI VEREN ALLAHTIR.)
Sekîne duâsı nelerden bahseder? Bu duâyı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Bu duâyı nerede ve ne zaman okumalıyız?

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de Sekîne'dir. Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah'ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Aliye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: Ben Cebrâil'i gökkuşağı gibi semâyı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı aldım. Sayfada Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.

Sekîne ile bildirilen ve Allah&'ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibâret olan bu altı ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyûm ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır.2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.3

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr'u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lemayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.

Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklal ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Herşeye hayatı veren, herşeyi dirilten O'dur.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı herşeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O'nunla var olur, O'nunla ayakta durur, O'nunla devam eder. Allah'ı ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O'nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı herşeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O'nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adâlet sahibidir, her yarattığına hakkı olan herşeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adâletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibarettir. Allah kendisi adaet sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar sahibidir. O'nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

Sekîne'de bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allahtan istimdat edilir, Allah'a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

Kısaca arz edelim:
1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.4
2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.5
3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.6
4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.7
5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.8
6- Muhakkak ki, Allah herşeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.9
7- Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla işitir, ve herşeyi hakkıyla görür.10
8- Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.11
9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.12
10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.13
11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.14
12- Şüphesiz Allah'a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.15
13- Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.16
14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allahtır.17
15- Allah bana yeter. O'ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.18
16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.19
17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.20
18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.21
19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.22

Üstad Hazretleri on dokuz Kur'ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını tavsiye etmiştir.23 On dokuz rakamı Kur'ândan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur'ânda ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.24


Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden hârika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazalî yoluyla Hazret-i Ali'den (ra) ders aldığı Sekîne gibi yüksek esrarlı evradı kendisine dâimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması25, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

Dipnotlar:
1- Lemalar, İstanbul, 2001, s. 193;
2- Lemalar, İstanbul, 2001, s. 520;
3- Lemalar, İstanbul, 2001, s. 198;
4- İnşirah Sûresi, 5 ve 6. âyetten alınmıştır.;
5- Kısmen Bakara Sûresi, 255. âyetten iktibastır.
6- Hadîd Sûresi, 9. âyetinden alınmıştır.
7- Nisâ Sûresi, 16. âyetten alınmıştır.
8- Nisâ Sûresi: 23. âyetten alınmıştır.
9- Nisâ Sûresi: 149. âyetten alınmıştır.
10- Nisâ Sûresi: 58. âyetten alınmıştır.
11- Nisâ Sûresi: 11. âyetten alınmıştır.
12- Nisâ Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.
13- Fetih Sûresi: 1. âyettir.
14- Fetih Sûresi: 3. âyettir.
15- Mâide Sûresi: 56. âyetten alınmıştır.
16- Hûd Sûresi: 66. âyetten alınmıştır.
17- Hac Sûresi: 64. âyetten alınmıştır.
18- Tevbe Sûresi: 129. âyetten alınmıştır.
19- Âl-i İmrân Sûresi: 173. âyetten alınmıştır.
20- Enbiyâ Sûresi Sûresi: 103. âyetten alınmıştır.
21- Fâtihâ Sûresi: 5. âyettir.
22- Fâtiha Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.
23- Hizbül-Envâril-Hakâikın-Nûriye, s. 119
24- Bakınız: Müddessir Sûresi: 30.
25- Lemalar, İstanbul, 2001, 197


OKUNUŞU.............SEKİNE DUASI
okunuşu

1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
2. İstiğfar (7 DEFA)
3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)
4. Allah-u Ekber (10 DEFA)
5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)
yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır.sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."

1.Ayet: Seyec alullahu bade usru-y yusra”
2.Ayet:Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
3.Ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
4.Ayet:İnnallahe kane tevvaben rahime
5.Ayet:innallahe kane gafuran rahime
6.Ayet:fe innallahe kane afüvven kadira
7.Ayet:innallahe kane semian besira
8.Ayet:innallahe kane alimen hakime
9.Ayet:innallahe kane aleyküm rakibe
10.Ayet:İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
11.Ayet:ve yen surakellahu nesran azize
12.Ayet:İnne hızballahi humül gâlibûn
13.Ayet:innallahe huvel kaviyyül aziz
14.Ayet:innallahe huvel ganiyyül hamid
15.Ayet:Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
16.ayet:Hasbünallâhu veni'mel vekîl
17.ayet:la yeh zünühümül fezeul ekber
18.ayet:iyyake na'budü ve iyyake nestain
19.Ayet:velhamdü lillahi rabbil alemin

ayetlerin mealleri
1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. 2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir. 3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. 5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. 6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. 7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. 8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. 9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. 10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. 11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. 12- Şüphesiz Allaha tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. 13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. 14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allahtır. 15- Allah bana yeter. Ondan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. 17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. 18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. 19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allaha hamd olsun.
Allah kabul etsin...
Hızlı Cevap
  #2  
Okunmamış 18-02-2011, 18:16
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Sekine Duası Ve Fazileti
aramış bulamamıştım. allah razı olsun
Hızlı Cevap
  #3  
Okunmamış 22-03-2011, 11:58
 
Standart Cevap: Sekine Duası Ve Fazileti
Rabbim cümlemizden razı olsun..dua ederken benide unutmayın..
Hızlı Cevap
  #4  
Okunmamış 01-06-2011, 13:02
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Sekine Duası Ve Fazileti
buduaya ihtiyacımvardıçok çok çok sağolun
Hızlı Cevap
  #5  
Okunmamış 01-06-2011, 13:38
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Sekine Duası Ve Fazileti
Allah razi olsun ....
Hızlı Cevap
  #6  
Okunmamış 01-06-2011, 18:51
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Sekine Duası Ve Fazileti
sekine duası en faziletli dualardan allah razı olsun tospik
Hızlı Cevap
  #7  
Okunmamış 11-08-2011, 05:41
mucizem
 
Standart Cevap: Sekine Duası Ve Fazileti
keşke daha ayrıntılı tarif edilse mesela 19 defa okucazya her esmayla birlikte ayetleri 19 defada besmele varmı?
Hızlı Cevap
  #8  
Okunmamış 15-08-2011, 00:16
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Sekine Duası Ve Fazileti
ayaetler besmelesiz okunmaz..evet her seferinde besmele okunacak...etkili duadır inanarak yapana..allaha sığınana..
Hızlı Cevap
  #9  
Okunmamış 17-02-2012, 18:58
Ziyaretci
 
Standart Cevap: Sekine Duası Ve Fazileti
teşekkürler çok güzel bir dua allah razı olsun ..
Hızlı Cevap
  #10  
Okunmamış 19-02-2012, 16:40
 
Standart Cevap: Sekine Duası Ve Fazileti
SEKİNE DUASI
1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
2. İstiğfar (7 DEFA)
3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)
4. Allah-u Ekber (10 DEFA)
5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)
Yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır.sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.
6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."

1)Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
Seyec'alullâhu bağde usriy-yusrâ. (19) defa

2) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm.(19) defa

3) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
Ve innallâhe biküm leraûfur-rahim.(19) defa

4) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
İnnallâhe kêne tevvêber-rahîmê.(19) defa

5) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
İnnallâhe kêne ğafurar-rahimê.(19) defa

6) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
Fe innâllahe kêne afüvven kadîrâ.(19) defa

7) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
İnnallâhe kêne semiam-basîrâ.(19) defa

8) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
İnnallâhe kêne alîmen hakîmê.(19) defa

9) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
İnnallâhe kêne aleyküm ragîbê.(19) defa

10) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
İnnê fetâhnê leke fetham-mübînê.(19) defa

11) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
Ve yen surakellâhu nasran azîzê.(19) defa

12) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
İnnê hızballâhi hümül ğâlibûn.(19) defa

13) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz.(19) defa

14) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd.(19) defa

15) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hû.(19) defa

16) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
Hasbünallâhu veniğmel vekîl.(19) defa

17) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
Lê yehzünühümül fezeul ekber.(19) defa

18) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
İyyâke nağbudü ve iyyâke nestaîn.(19) defa

19) Bismillahirrahmanirrahim FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN
Velhamdü lillêhi rabbil âlemîn.(19) defa

En sonunda Peygamber Efendimiz Hz Muhammed S.A.V'e selavat getiririz böylece duamız tamamlanmış olur
Hızlı Cevap
Cevapla

Hızlı Cevap
Mesajınız:
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Rastgele Soru

Seçenekler


Seçenekler


Benzer Konular
Deyrebi Duası Ve Fazileti ( Ezber Ve Hafızada Tutma Duası ) Deyrebi Duası Ve Fazileti ( Ezber Ve Hafızada Tutma Duası ) Allahümme ahricna min zulümatilvehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlike venşur aleyna hazaine rahmetike bi...
Sekine Duası'nın Faziletleri Sekine Duası'nın Faziletleri Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu...
Şahmaran Duası Ve Fazileti Şahmaran duası Şahmaran duasının anlamı Şahmaran duasının fazileti DUA-İ ŞAHMERAN Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum *Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim Allahu la ilahe illa...
Sekine Duası Sekine Duası Hakkında Herşey Sekİne duası nelerden bahseder? Bu duayı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Bu duayı nerede ve ne zaman okumalıyız? Aslı vahye dayanan yüksek,...


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 22:04.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

DMCA.com

Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about contents copyrights in our page,please click here to contact us.